Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (RELUARE) in cadrul proiectului «MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC ?SF. APOSTOL ANDREI?»


Anunt de participare numarul 128869/24.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL GALATI
Adresa postala:  StradaEroilor 7, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800119, Romania, Punct(e) de contact:  CHIOSA NICOLETA, Tel. 0236.302.519, Email:  [email protected], Fax:  0236.468.060, Adresa internet (URL):  www.cjgalati.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE (RELUARE) in cadrul proiectului «MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC ?SF. APOSTOL ANDREI?»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul clinic ?Sf. Apostol Andrei?, Str. Brailei, nr.77, Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se solicita furnizarea, montarea, instalarea si punerea in functiune a unor echipamente medicale de inalt nivel tehnologic, la caracteristicile si indicatorii de performanta din CAIETUL DE SARCINI ? CAPITOLUL IV al prezentei documentatii, care vor dota cabinete medicale situate in Ambulatoriul integrat de specialitate al Spitalului Judetean ?Sf. Apostol Andrei?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor achizitiona:
1. Fluoroscop urologic C arm - 1 buc,
2. Videocolonoscop ? 1 buc,
3. Electrocauter ? 2 buc,
4. Aspirator chirurgical ? 1 buc,
5. Aparat pentru hemoroizi - 5 buc,
6. Lampa scialitica portabila - 2 buc,
7. Biomicroscop oftalmo cu aplanometru - 1 buc,
8. Perimetru cu cupola electronic - 1 buc,
9. Trusa de lentile oftalmologice - 1 buc,
10. Trusa de consultatie ORL - 1 buc,
11. Laringoscop - 2 buc,
12. Truse microchirurgie - 2 buc
Valoarea estimata fara TVA: 699, 834.24RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare - 13.996 lei, valabilitate 60 zileGarantia de buna executie 10%(5%pt IMM)- din valoarea contractului fara T.V.A
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul European de Dezvoltare Regionala (85%)- Bugetul national (13%)- Bugetul local (2%)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006;
Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti/ofertanti asociati/subcontractanti conform art.691 din OUG 34/2006;
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale-copie;
Certificat de atestare fiscala privind plata la bugetul general consolidat-copie;
Certificatul constatator emis de Registrul Comertului-copie;
Certificat de inregistrare Registrul Comertului-copie;
P.F.romane - Autorizatia de functionare;
Persoane juridice straine-documente edificatoare care dovedesc forma de inregistrare dpdv profesional similare celor din Romania-traducere autorizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale: datele de identificare ale operatorului economic si informatii privind cifra de afaceri;Informatii privind subcontractantii si specializarile acestora; Informatii privind asociatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se impune ca cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani sa fie minim 1.300.000 lei fara TVA (50% in cazul IMM).In cazul ofertei comune, cerinta privind cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani se poate indeplini prin cumulul asocierii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (contine informatii despre obiectul contractului, beneficiarul, calitatea furnizorului, pretul total al contractului);
Experienta similara;
Avize si alte documente specifice domeniului de activitate prezentei proceduri;Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Standarde de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea unui contract/contracte, din ultimii 3 ani, de furnizare produse similare a caror valoare insumata sa fie egala sau mai mare cu 690.000 lei. Dintre aceste contracte prezentate, un contract va demonstra experienta operatorului economic de furnizare, instalare, punere in functiune si service pentru un echipament radiologic.Copii contracte si certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste calitatea produselor;Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii pt comercializare, reparare, verificare si PIF dispozitive medicale, in conformitate cu prevederile Legii 176/2000;Autorizatie de securitate radiologica emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN), Autorizatie CNCAN pt.desfasurare activitatii in domeniul nuclear, in conformitate cuprevederile Legii 111/1996;Certificat de inregistrare dispozitive medicale emis de MS sau Declaratie de conformitate CE pt produs;Cel putin o persoana atestata de producatorul produsului pentru instalare, PIF, service si instruire personal;ISO 9001:2008, sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare, instalare si punere in functiune a echipamentelor medicale
40%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EM-R/11.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2011 11:00
Locul: Consiliul Judetului Galati, Str. Domneasca nr. 56, Bloc Cristal, et 1.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitii legali ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3 «Imbunatatirea infrastructurii sociale», Domeniu Major de Interventie 3.1 ?Reabilitarea/ modernizarea /dezvoltarea si echiparea infrastructurii de sanatate?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleus nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310 46 41, Email:  [email protected], Fax:  021/310 46 42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliu Judetului Galati-Serviciul juridic
Adresa postala:  Strada Eroilor nr.7, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800119, Romania, Tel. 0236/302.519, Email:  [email protected], Fax:  0236.468.060, Adresa internet (URL):  www.cjgalati.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.08.2011 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer