Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare echipamente pentru dotare sala de operatii pentru interventii in ortopedie-traumatologie


Anunt de participare numarul 132485/30.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel. +40 0256360655, Email: [email protected], Fax: +40 0256360682, Adresa internet (URL): spitaljimbolia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare echipamente pentru dotare sala de operatii pentru interventii in ortopedie-traumatologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: spital dr. karl diel , loc. jimbolia, str. contele csekonics, nr. 4, cod postal 305400
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune furnizarea , punerea in functiune si instructajul de folosirede echipamente pentru dotare sala de operatie pentru interventii chirurgicale in ortopedie traumatologie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
32323300-6-Echipament video (Rev.2)
33168000-5-Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2)
33192200-4-Mese medicale (Rev.2)
42520000-7-Echipamente de ventilatie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT 1 Filtru-spalator = 1 buc, LOT 2 sistem de ventilatie sala de operatie = 1 buc, LOT 3lampa scialitica de tavan = 1 buc, LOT 4 sistem de digitalizare al echipamentelor radiologice (Digitalizare roentgen)= 1 buc, LOT 5 masa chirurgicala radiotransparenta cu suport de picioare artroscopic= 1 buc, LOT 6 turn artroscopic complet = 1 buc, LOT 7 fierastrau oscilant si sfredel = 1 buc, LOT 8 sistem de taiat= 1 buc, LOT 9 sistem de achizitie video in sala de operatii = 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 175, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Gar.de part.=11750 lei, Gara.de buna exec. = 5% din val. contr.fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala, Programul de Cooperare Tranfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. Priv-neinc- in dispoz. Art 180 din OUG 34/2006
Certif. Priv. Imp. si taxele locale eliberat de Directia de impozite si taxe locale
Certif. de atestare fisc. eliberat de AFPpentru oblig. de plata catre bug. Cons. Gen.
Certif. de part. la proc. cu oferta independ.
Decl. priv. calitatea de particip. la proc.
Decl. pe propria rasp. Priv.neinc. in prev.art. 69^1Certificat constatator emis de ORC
Aviz de functionare emis de MS
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil sau extrase din bilant la data de 31.12.2010
declararea cifrei de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim: 1.175.000, 00 lei fara tva
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista cu principalele livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani , 2. prezentarea a unui nr. de maxim 3 contracte cu procese verbale de receptie3. CE pentru fiecare dispozitiv medical ofertat
4.Informatii privind subcontractantii
5. Certificat ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1511/15.11.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.02.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.02.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.02.2012 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEDRProgr. de Coop. Tranfro. Ungaria-Romania 2007-2013Axa Pri.: 2. Intarirea coeziunii sociale si economice in zona de frontiera?Dom. maj. de interv.: 2.4 Protejarea sanatatii si prevenirea risurilor comuneActiunea 2.4.1 Dezv. infrastr. comu. de sanatate si prevenirea riscurilorProiect HURO/0802/34_AF ?Coop. Transfr.in scopul ingrijirii acute a pacientilor?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Altul (Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.+40 0213104641 , Email: [email protected] , Fax: +40 0213104642, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- 10 zile incep. cu ziua urmat. luarii la cunost, despre un act al aut. contract. consid. nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.12.2011 16:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer