Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare incaltaminte si camasi conform contractului colectiv de munca______________________


Anunt de participare numarul 148455/10.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Regia Nationala a Padurilor-ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Adam Craciunescu, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica ALBA
Adresa postala: str. Basarabiei, nr. 9, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510150, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica ALBA, Tel. +40 372702339, In atentia: ing. Marginean Calin, Email: [email protected], Fax: +40 258813006
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica ALBA
Adresa postala: str. Basarabiei, nr. 9, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510150, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica ALBA, Tel. +40 372702339, In atentia: ing. Marginean Calin, Email: [email protected], Fax: +40 258813006
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare incaltaminte si camasi conform contractului colectiv de munca______________________
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Produsele se vor livra la sediul Directiei Silvice Alba, din Alba Iulia, str. Basarabiei nr. 9, judetul Alba, cod postal 510150
Cod NUTS RO121-Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul consta in furnizarea a cate 560 perechi de incaltaminte si 1120 bucati camasi, conform contractului colectiv de munca. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in conditiile prevazute la art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sa achizitioneze suplimentar incaltaminte din cele doua tipuri mentionate maisus.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18813000-1 - Incaltaminte cu fete de piele (Rev.2)
18332000-5-Camasi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul consta in furnizarea a cate 560perechi de incaltaminte si a 1120bucati camasi. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in conditiile prevazute la art. 6 din H.G. nr. 925/2006 sa achizitioneze suplimentar incaltaminte din cele doua tipuri mentionate maisus.
Valoarea minima a intervalului de mai jos reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri, care se va finaliza pana la 31.12.2012, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea estimata a posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 235, 200 si 282, 240RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se intentioneaza a se achizitiona produse similare conform prevederilor art. 6/H.G.925/2006
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare :4000 lei, raportat la cursul de schimb din data de 01.11.2013 pentru orice alta moneda, raportata la cursul BNRdin data de 01.11.2013.b) Perioada de valabilitate a garantiei de participare : este cel putin egala cu perioada de valabilitate a oferteic) Modalitatea de constituire a garantiei de participare : prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari sau depunerea in numerar, a sumei la casieria autoritatii contractante. Nota : In conditiile prevazute la art. 278, indice 1, lit. (a), din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractanta va retine contestatorului care are o contestatie respinsa de catre Consiliul Nartionalde Solutionare a Contestatiilor o valoare echivalenta cu 1% din valoarea estimata a contractului, adica 2352 lei. Aceasta valoare se retine din garantia constituita pentru participarea la prezenta procedura. a) Modalitatea de constituire : Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu prevederile art. 90 din H.G. nr. 925/2006.b) Cuantumul garantiei de buna executie :5% din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de furnizare se va finanta din sursele proprii, de productie, ale Directiei Silvice Alba.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. Nr. 34/2006
Cerinta minima : se va completa Formularul nr. 2 (?Declaratie privind eligibilitatea?) din sectiunea FORMULAREDocumentul va fi formulat si de tertul sustinator, daca este cazul.
2) Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006
Cerinta minima : se va completa Formularul nr. 3 (?Declaratie privind neancadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006?) din sectiunea FORMULARE .
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
3) Informatii generale
Cerinta minima : completarea formularului nr . 1 (?Informatii generale?) din sectiunea FORMULARE.
4) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Cerinta minima : prezentarea formularului nr . 4 (?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?) din sectiunea FORMULARE, in conformitate cu prevederile Ordinului nr 314/2010 al ANRMAP.
5) Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 69, indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006
Cerinta minima : Prezentarea unei declaratii pe proprie raspundere, din care sa rezulte ca ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul nu are in cadrul Consiliului de Administratie(organ de conducere sau de supervizare) si/sau nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV-lea inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale cu persoane ce detin functii de decizie in cadul autoritatii contractante.
Documentul se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Ofertantii care nu indeplinesc aceste conditii vor fiexclusi din procedura de atribuire.;Nota : Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea si semnarea procedurii de atribuire sunt : ing. Boariu Gh. Dan, ing. Lup Adrian Dumitru, ec. Trif Elena Simona, ing. Ilica Pompiliu, ing. Marginean Calin. Pentru indeplinirea acestei cerinte se va completa ?DECLARATIA privind persoanele care detin functie de decizie, referitor la achizitiile publice in cadrul autoritatii contractante? ;
6)Certificate de atestare fiscala privind taxele datorate bugetului de stat si bugetelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se vor depune certificate tip, conform reglementarilor in vigoare emise de Ministerul Finantelor Publice.
Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse;Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2012, ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Nota : Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni (III.2.1.a) pot fi depuse in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Cerinta minima :
a) Persoane juridice/fizice romane : Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, reale/actuale , la data limita de depunere aofertelor, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate precum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment etc.;b) Persoane juridice/ fizice straine : documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.) .
Note : Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni (III.2.1.b) pot fi depuse in oricare din formele : original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire documentele solicitate in aceasta sectiune (III.2.1.b) in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular. .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Cifra medie de afaceri globala
Valoarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani sa fie de cel putin 250000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a)Completarea formularului nr. 5 (?Cifra medie globala de afaceri?) din sectiunea FORMULARE .b)Prezentarea ultimelor trei bilanturi (2010, 2011, 2012) inregistrate la organismele abilitate sau alte documente care demonstreaza indeplinirea cerintei sau alte documente echivalente din care sa reiasa nivelul solicitat.Atunici cand nivelul este exprimat in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Declaratie privind lista principalelor contracte de furnizare din ultimii 3 ani, continand valori, termene, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Cerinta este indeplinita daca ofertantul prezinta certificate/documente emise de catre beneficiari din care sa reiasa furnizare de produse similare. Experienta similara a subcontractorilor nu va fi luata in considerare. (In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)Cerinta nr. 2 ? Certificate/documente emise de catre beneficiar din care sa reiasa furnizarea de produse similareCerinta nr. 3 : Prezentarea de mostre din materialele ce se folosesc la confectionarea camasilor si a incaltamintei si din produsele finite ce urmeaza sa fie livrate in cadrul contractului. Se vor prezenta si mostre din produsele finite ce se vor livra in cadrul contractului de furnizare.
Mostrele se solicita in vederea dovedirii capacitatii tehnice de a livra produse similare celor ce fac obiectul achizitiei in cauza .
Cerinta nr. 1 - Certificat ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista principalelor furnizari din ultimii 3 ani, conform Formular nr. 6 din sectiunea FORMULARE. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.).Pentru certificatele/documentele emise de catre beneficiari, propuse ca experienta similara ofertantul va prezenta copii dupa certificate/documente din care sa reiasa furnizarea de produse similare.Atunci cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.Recomandari, documente constatatoare privind indeplinirea obligatiilor contractualeNote: 1)Se va permite si prezentarea de copii dupa informatiile relevante din contractele respectivein indeplinirea contractelor .2)Pentru contracte a caror valoare este exprimata in alta moneda decat leul, pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu annual lei/valuta comunicat de BNR.3) Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor (3 ani).O data cu ofertele se vor depune mostre ale materialelor folosite pentru confectionatea fiecarui produs din cele ce se vor livra in cadrul contractului. Mostrele de materiale se vor prezenta intr-un clasor in care se va face si o descriere succinta a acestor materiale. Ofertantii vor depune si mostre din fiecare tip deincaltamintea si camasile care se vor livra, care se vor depune inainte de data limita stabilita pt. depunerea ofertelor.Copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul? dupa certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente.- documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
20%
Descriere: Minim 15 zile, maximum 60 de zile de la data incheierii contractului de furnizare pana la data semnarii receptiei produselor
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.12.2013 10:00
Locul: Directia Silvica ALBA, str. Basarabiei, nr. 9, Alba Iulia, jud. Alba, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorul firmei ofertante sau imputernicitul acestuia
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a)In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, Autoritatea Contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prvazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 16:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer