Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare legume si fructe proaspete


Anunt de participare numarul 3292/26.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Adresa postala: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Punct(e) de contact: Teodor Timariu, Tel.021.317.21.94, Email: [email protected], Fax: 021.318.04.44, Adresa internet (URL): www.icfundeni.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare legume si fructe proaspete
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul Clinic Fundeni-Blocul alimentar.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare diverse sortimente de legume si fructe proaspete
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15300000-1 - Fructe, legume si produse conexe (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
legume sifructe: ardei, cartofi, ceapa, morcovi, pastarnac, telina, usturoi, varza, mere, lamai, portocale
Valoarea estimata fara TVA: 248, 279RON
II.2.2) Optiuni
Da
Contract pana la 31.12.2007, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional conf. HG 925/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: 2483RON, Garantia debuna executie: 5%din valoarea totala a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract cu Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Forma legala de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG NR.34/2006.3.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat inclusiv cele locale.4.Certificat unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului.6.Autorizatie sanitara sau altele echivalente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2006, vizat si inregistrat de organele de resort, ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe produse, iar oferta va acoperi obligatoriu intreaga cantitate pentru categoria solicitata.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizare pentru livrarea produselor in cazul unitatiilor distribuitoare.2.Mostre.3.Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii.4.Aprobare sanitar-veterinara pentru siguranta alimentelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere:
2.
calitate
15%
Descriere:
3.
termen de livrarw
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 5 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia de atribuire format magnetic se poate obtine de la sediul autoritatii contractante.Plata se va face in numerar la casieria institutului.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2007 10:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza imputernicirii semnate si stampilate de persoane autorizate, act de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sectorul 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5, sectorul 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Institutului Clinuic Fundeni
Adresa postala: Sos. Fundeni, nr.258, sectorul2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022322, Romania, Tel.0213172194, Fax: 0213180444
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2007 17:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer