Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE DE CURATENIE


Anunt de participare numarul 2015/12.02.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa postala: B-DUL MARASTI 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011461, Romania, Punct(e) de contact: Corina DICULESCU, Tel.0213161600, Email: [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE MATERIALE DE CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITAL ELIAS - MAGAZIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE DE MATERIALE DE CURATENIE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24500000-9 - Glicerina, sapunuri, detergenti, produse de curatat si de lustruit, parfumuri si produse de toaleta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIET DE SARCINIVALOAREA ESTIMATA FARA TVA :143.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: 143, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 24.04.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE 500 RONGARANTIA DE BUNA EXECUTIE 5 % DIN VALOAREA TOTALA A CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
CONTRACT CU CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE CONFORM OUG 34/ 2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE DE ELIGIBILITATE DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE DE ART.181OUG 34/2006 . CONFORM CAIET DE SARCINI .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
REZULTATUL EXERCITIILOR FINANCIARE PE ULTIMII 3 ANI -DECLARAREA CIFREI DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI . BILANTUL CONTABIL VIZAT DE ORGANUL DE RESORT . OFERTA SE POATE FACE PENTRU UNUL SAU MAI MULTE PRODUSE .
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA CU PRINCIPALELE LIVRARI DIN ULTIMII 3 ANI . AVIZ DE FUNCTIONARE . CONFORM CAIET DE SARCINI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA SPITALULUI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.03.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.03.2007 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu 38 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splai Independentei nr.5 sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic Spital ELIAS
Adresa postala: B-dul Marasti 17 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011461, Romania, Tel.0213161600
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.02.2007 14:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer