Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare materiale sanitare


Anunt de participare numarul 138264/21.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Craciun Cristina, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare materiale sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Muresstr.Gh. Marinescu, nr.50 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540136
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Consumabile hematologice, 4 loturi, detalii in anexa B privind loturile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33141500-5 - Consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Consumabile hematologice, 4 loturi, detalii in anexa B privind loturile (lot1.Set afereza compatibil sau echivalent cu aparatul COBE SPECTRA- 150 seturi;lot 2.Kit biosafe compatibil sau echivalent cu apratul SEPAX - 162 kituri; lot 3.Kit Consumabile compatibile cu aparatul AMICUS 12 kituri;lot 4.Kit Consumabile compatibile cu aparatul de sudare in vid TERUMO - 900kituri)
Valoarea estimata fara TVA: 942, 606RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 17910 lei impartita pe cele 4 loturi.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conf. Art. 86. - (1) din Hotarare nr. 925/2006. Dovada constituirii se introduce in plic separat, marcat corespunzator, prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pt deschiderea ofertelor.In cazul loturilor a caror valoare estimata fara TVA este peste pragul prevazut de articolul 278 ind. 1 din OUG.34/2006 si in situatia in care CNSC respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare procent in cuantumurile prevazute la art. 278 ind.1 din OUG 34/2006. Garantie de buna executie : se va constitui in cuantum de 5% din valoarea fiecarui contract (fara TVA)care depaseste valoarea prevazuta la art. 124 din OUG 34/2006 fara TVA, conf art . 89 (3) din HG 925/2006.-Modul de constituire a garantiei de buna executie: este permisa constituirea garantiei bancara de buna executie prin toate modalitatile prevazute la art. 90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri alocate de Ministerul Sanatatii pentru Programe Nationale( Transplant medular)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 (Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire)
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 (Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire)
Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, in copie stampilata conform cu originalul si semnata. Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata.Din certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii..Certificat de participare cu oferta independenta. (Completarea formularului nr. 3 din fisierulModele de formulare din Documentatia de atribuire)
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 691 .( Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire) Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Gomotarceanu Florin; Director fin.-contab.- ec.Puscas Cristina; Sef Serviciu fin.-contab.- Stupinean Lavinia, Sef Birou Achizitii ? ec. Olariu Chilut Andra Cristina; Analiza financiara ? Campean Cornelia; Dr. Kopeczi Judit Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul ConstatatorIn cazul ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire se va solicitapentru conformitate documentul in original/copie legalizata.Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii - in copie certificata pentru conformitate cu originalul , conform prevederilor legii 176/2000 cu normele metodologice aprobate prin Ordinul 1636/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul Bilant contabil inregistrat si vizat de organele de resort
in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor conform art.188(1, d)/OUG 34/2006- Marcaj CE sauDeclaratie de confirmitateceasta va trebui depusa in traducere autorizata, in original sau copie conform cu originalul ???semnata si stampilata de reprezentantul legal??
Se vor prezenta mostre pentru toate produsele ofertate pana la data limita de depunere a ofertelor( in ambalajul original)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.10.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.10.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.10.2012 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant, reprezentanti ai UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA TARGU MURES-Compartimentul Juridic
Adresa postala: Str. Gh Marinescu, Nr. 50, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 0265213967, Fax: +40 0265213961
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2012 08:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer