Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE


Anunt de participare numarul 6096/19.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITAL DR. KARL DIEL JIMBOLIA
Adresa postala: LOC. JIMBOLIA, JUD. TIMIS, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: Jimbolia, Cod postal: 305400, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA CIRLIG, Tel.0256360655, Email: [email protected], Fax: 0256360682
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE MEDICAMENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la adresa mentionata - farmacia unitatii
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
obiectul contractului este furnizarea de medicamente din grupa ANTIBACTERIENI PENTRU UZ SISTEMIC, conf. caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451100-1 - Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
antibacterieni pentru uz sistemic
Valoarea estimata fara TVA: 114, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
posibilitateasuplimentarii sau diminuarii cantit contractate
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 03.05.2007 pana la 31.12.2007
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantii de buna executie - 5% din valoarea fara TVA a contractelor atribuite pentru loturile care depasesc 5000 euro
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii din contractul cu CASS TIMIS
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. SITUATIA PERSONALA A OFERTANTULUI- declaratie privind eligibilitatea- declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta nr. 34/20062. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII PROFESIONALE- se vor transmite copii dupa certificatul de inregistrare fiscala, certificate de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor la bugetul de stat, autorizatia de functionare si distributie a produselor care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire a contractului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CAPACITATEA TEHNICA SI SAU PROFESIONALA- ofertantul va completa un formular conform anexei 12 d la ordinul 155/2006.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.04.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 5 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria unitatii
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2007 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.05.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.04.2007 10:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentant , imputernicit al ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL TIMISOARA
Adresa postala: PIATA TEPES VODA, NR. 2A, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0256-494650
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE AL CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stravapoleus, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii de atribuire, in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL DR. KARL DIEL JIMBOLIA ,
Adresa postala: STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 4, Localitatea: JIMBOLIA, Cod postal: 305400, Romania, Tel.0256-360655, Email: [email protected], Fax: 0256-360682
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2007 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer