Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular,Medicamente ptr. sistemul musculo -scheletic


Anunt de participare numarul 149290/13.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis 145 Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: EC.STANCULESCU CORNELIU, Tel. +40 241503255, In atentia: SERV.ACHIZITII, Email: [email protected], Fax: +40 241660473, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
Adresa postala: B-dul Tomis nr.145, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Punct(e) de contact: SERV.ACHIZITII, Tel. +40 241503255, In atentia: EC.STANCULESCU CORNELIU, Fax: +40 241660473
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular, Medicamente ptr. sistemul musculo -scheletic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic JUdetean de Urgenta Constanta , B-dul Tomis nr. 145 ?Farmacia Spitalului
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de medicamente-Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular, Medicamente ptr. sistemul musculo -scheletic conform Anexa B-Informatii privind loturile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33620000-2 - Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular (Rev.2)
33632000-9-Medicamente pentru sistemul musculo-scheletic (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de Medicamente pentru sange, pentru organele hematopoietice si pentru sistemul cardiovascular, Medicamente ptr. sistemul musculo -scheletic conform Anexa B-Informatii privind loturile
Valoarea estimata fara TVA: 1, 572, 055.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Pentru a beneficia cu reducerea cu 50% din garantia de participare se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic se incadreaza in categoria IMM . Cuantumul garantiei de participare se regaseste in Anexa B Informatii privind loturile. Pentru situatia in care garantia de participare se va constitui in alta moneda , pentru o evaluare unitara veti avea in vedere cursul BNR /leu/alta valuta din data publicarii anuntului de participare . Garantia de participare se va constitui conform art.86 alin (1) din HG 925/2006. Contul pentru constituirea garantiei de participare: RO64TREZ2315006XXX016691; Dovada garantiei de participare se introduce in plin separat, marcat corespunzator , prezentata cel tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor.Conform art. 2781 in masura in care CNSC va respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului sumele ce se regasesc in cadrul Anexei B. Prevederile alin (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie. Garantia de buna executie se va constitui conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006 si este in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului sau 2, 5 % pentru IMM; Garantia de buna executie se va constitui sub forma de scrisoare de garantie bancara , o polita emisa de o societate de asigurari sau retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz , ofertantul are obligatia de a deschide un cont la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia , cont disponibil distinct la dispozitia Autoritatii contractante conform HG 1045/2011 ; Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil deschis la trezoreria statului nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 180 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare;Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .In situatia in care ofertantul este IMM, acesta va prezenta documente in acest sens (daca este cazul).Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare in vederea reducerii cu 50% a valorilor privind criteriile legate de garantia de participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie ? avand in vedere prevederile art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004 ? privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii ? modificata si actualizata.Declaratie pe propria raspundere privind neincadarea in dispozitiile art 181 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare ; Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) -din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor;Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul local)- din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Documentul solicitat se va prezenta in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare .Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii prezente sunt : Manager - Dr. Danut Capatina. Director financiar-contabil - Ec. Androne Violeta, Sef Serviciu Achizitii - Ec. Stanculescu Corneliu, Director Medical ?Dr.Avram Mihnea, Farmacist Sef-Radulescu Mirela, Serviciul Achizitii-Ec.Butan Georgiana, Consilier Juridic Chivu Dafina;Ofertantul va completa si prezenta in original formularul corespunzator din Sectiunea Formulare Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentul solicitat se va prezenta : in oricare din formele : original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, prezentarea in original/copie legalizata a acestui document pentru conformitate, in cazul in care acesta a fost prezentat initial in forma copie conform cu originalul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Invitatia de participare la licitatia electronica ca o etapa finala a procedurii de licitatie deschisa se va transmite catre toti ofertantii care ale caror oferte sunt declarate admisibile.Invitatia va contine data si momentul de start al licitatiei electronice.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.Licitatia electronica va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata unei runde: 1 (una) zi. Dupa incheierea rundei de licitatie electronica, se solicita operatorului economic aflat pe primul loc in clasamentul SEAP sa transmita autoritatii contractante, in urmatoarea zi lucratoare de la incheierea rundei de licitatie electronica, Formularul de oferta semnat si stampilat, in original, completat cu pretul transmis in cadrul rundei de licitatie electronica si in cadrul rundei de licitatie electronica.Avand in vedere criteriul de atribuire-pretul cel mai scazut si in conformitate cu art.164 din OUG nr.34/2006 elementul care va face obiectul procesului de reofertare este valoarea ofertei, respectiv pretul unitar fara tva, exprimat in lei/unitatea de masura/ptr. fiecare lot in parte inmultit cu cantitatea/lot.Prin urmare ofertantii admisi vor avea posibilitatea, in cadrul acestei etape finale de licitatie electronica, sa prezinte preturi noi(sa imbunatateasca pretul ofertei).Nu exista limite ale valorii pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit.Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1)Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: NU 2)Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: DA 3)Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: NU 4)Licitatia se prelungeste automat in cazul modificarii clasamentului: NU 5)Se va utiliza pasul de licitatie: NU c)Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze : -licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei de licitatie electronica;
-numarul de runde electronice: 1(una); -licitatia electronica va incepe la 2(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;
-durata rundei este de 1(una) zi; -toti operatorii participanti trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat de acces in SEAP.In cazul in care ofertantul nu modifica pretul, la stabilirea clasamentului final va fi luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii licitatiei electronice.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.03.2014 11:00
Locul: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA-SALA DE CONSILIU DE LANGA REGISTRATURA SPITALULUI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice operator economic care a depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc care ofera preturi identice , autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate. Clasamentul final se va stabili in urma preturilor obtinute prin reofertare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta , Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Tomis nr.145, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900591, Romania, Tel. +40 241503427
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2014 14:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer