Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Furnizare Motorina


Anunt de participare (utilitati) numarul 145261/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: Oradea, strada Atelierelor nr.12, Tel. +40 259423245, In atentia: Director General: dr. ing. Csuzi Istvan, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, transport public local
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de Furnizare Motorina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, strada Atelierelor nr.12
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1322 tone motorina Euro 5, SR EN 590.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134220-5 - Motorina (EN 590) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1322 tone motorina Euro 5, SR EN 590.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 874, 400RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
100000 Lei (RON) sau echivalentul in valuta calculat la cursul de schimb al BNR publicat cu 3 zile calendaristice anterior datei limita stabilita pt. depunerea ofertelor, constituita conform art.86 din HG 925/2006 (50% pt. IMM cf. Legii nr.346/2004).Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 100 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Plata cu ordin de plata se face in contul RO05RNCB0032046498350001, BCR Oradea. Autoritatea are dreptul de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, -in cazul depunerii unei contestatii, in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retine suma dispusa de art.278^1, alin.(1) lit.c) din OUG nr.34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract(conform art.90 din HG 925/2006).Acestea trebuie sa fie irevocabile. Nu se vor aplica prevederile art.90 alin.3 din HG 925/2006 privind retinerile succesive(autoritatea contractanta nu accepta o astfel de modalitate). Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii sau legal constituite.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.1. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.2 ? in original.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Se vor lua in considerare atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii
contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date. Cerintele sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. Raportarea se face la inexistenta datoriilor fata de bugetul local la o data
corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor.4. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de Administratia Finantelor Publice ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se vor lua in considerare atat declaratia pe propria raspundere prin care se confirma indeplinirea cerintei cat si acele certificate de atestare fiscala prezentate de ofertant in urma solicitarii primite din partea autoritatii contractante, chiar daca acestea sunt emise de autoritatile competente ulterior datei de deschidere a ofertelor si eventual, atesta lipsa datoriilor ulterior respectivei date.Cerintele sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.Raportarea se face la inexistenta datoriilor fata de bugetul de stat la o data corelata cu termenul legal al scadentei de plata si nu la termenul de valabilitate al documentului la data depunerii sau deschiderii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a exclude
ofertantul/candidatul care inregistreaza datorii exigibile la bugetul consolidat precum si la cel local in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Pentru persoane juridice straine: Prezentarea oricarui document edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in
mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar. Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.181 lit.a, lit.c 1 si lit.d din OUG nr.34/2006.
5.Declaratie privind calitatea de participant: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;
c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.
d) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta. Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept: - asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
Cerinta obligatorie: 3.1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 2.3.
3.2. Se solicita completarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punderea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular 2.8.3.3. Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic si din partea subcontractantului (daca este cazul) din care sa rezulte ca nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 2.4.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local SA sunt urmatoarele:
- Primaria Municipiului Oradea (Consiliul Local):
Bolojan Ilie Gavril - Primar Primaria Municipiului Oradea
Malan Mircea - Viceprimar Primaria Municipiului Oradea
Muresan Ionel Ovidiu - Viceprimar Primaria Municipiului Oradea
Unita Lucian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Timofte Claudia Simona Cleopatra - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Cupsa Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Negrean Daniel Dumitru - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Bonchis Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Vulcu Daniel Sorin - Consilier Local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Dan Octavian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Mohan Aurel George - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Campan Ioan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Lascu Tudor Sebastian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Debelka Boglarka Lilla - Consilier local(Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Dulca Camelia Mariana - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Popa Dan Lucian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Filimon Teofil Laviniu - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Manea Mihai - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Biro Rozalia Ibolya - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Pasztor Sandor - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Huszar Istvan Eric - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Delorean Ion Iulius - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Szabo Jozsef - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Sarkozi Zoltan - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Corches Dorin Octavian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Ile Cristian - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
Coste Marina Adelina - Consilier local (Consiliul Local al Municipiului Oradea)
- Consiliul de Administratie SC Oradea Transport Local SA:
Csuzi Istvan - Membru C.A.
Gogoneata Emilia - Membru C.A.
Miclaus Sorin Dan - Membru C.A.
Nica Romeo Emilian - Membru C.A.
Pacurar Calin - Membru C.A.
Pop Viorel Mircea - Presedinte C.A.
Urdea Florin - Membru C.A.
Membrii Comisie C.M.M.A.P. (Comisia Municipala de Monitorizare a Achizitiilor Publice):
Muresan Ioan - Presedinte C.M.M.A.P.
Giurea Mina - Membru C.M.M.A.P.
Andrica Liviu - Membru C.M.M.A.P.
Bara Octavian - Membru C.M.M.A.P.
Lezeu Ioan - Membru C.M.M.A.P.
- Membrii A.G.A. ai SC Oradea Transport Local SA:
Mohan Aurel George - Consilier local
Dulca Camelia Mariana - Consilier localSzabo Jozsef - Consilier local
Ile Cristian - Consilier local- Persoane care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire contract furnizare motorina:
Csuzi Istvan ? Director General
Purge Ioan ? Director Economic
Pop Viorel-Mircea ? Director Tehnic
Malita Mihaela Simona - Consilier Juridic
Fodre Gabriela ? Sef birou achizitii
Bar Marius-Dan ? Expert achizitii publice
Teodorof Claudiu-Radu - Sef Birou Aprovizionare
Boican Florian - Sef atelier
Mangra Ionel - Sef coloana
Gazsi Iosif - Responsabil norme consum
Garz Mircea-Dumitru - Inginer
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Declaratia conform art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006 se va prezenta atat de ofertant cat si de ofertantul asociat, de subcontractor si de tertul sustinator, dupa caz. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti. 1. Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).
Cerinta obligatorie:
Prezentarea de documente doveditoare:
- Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii/autorizatia de functionare/altele echivalent.
Domeniul de activitate a ofertantului trebuie sa corespunda cu obiectul procedurii (sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).- Persoane juridice/fizice straine:
Cerinta obligatorie prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente a tarii respective. Documentele trebuie prezentate in traducere autorizata in limba romana.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita si acesta este obligat sa prezinte in original/copie legalizata certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent pentru persoane juridice/fizice straine.
2. Atestat emis de catre Autoritatea Nationala a Vamilor (Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale) pentru comercializare motorine - copie conforma cu originalul (conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.2491/2010).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria I.M.M., astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/29.07.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri.In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.O asociere ai carei membrii individual sunt IMM se incadreaza in categoria IMM.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale in care se mentioneaza cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 ani, conform Formularul 2.5. ? in original.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind sustinerea acordata. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara/tehnica si profesionala se
demonstreaza prin dovedirea sustinerii de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei/persoanelor respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art.181 (literele a, c1 si d) din OUG nr.34/2006 si nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de art.69^1 din
OUG 34/2006. Sustinatorul va prezenta fisa de informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Angajament privind sustinerea ofertantului/ grupului de operatori economici, Formular 2.6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta emisa de catre Registrul Auto Roman privind certificarea dreptului de utilizare a certificatului de conformitate si a marcajului de certificare pentru produsul care face obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit(emisa conform Ordinului nr.2135/2005).
Modalitatea de indeplinire
Licenta emisa de catre Registrul Auto Roman, copie conforma cu originalul.
Informatii privind experienta similara(una sau mai multe livrari similare cu o valoare cumulata de minim 5000000 RON. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.Se solicita urmatoarele documente:
-Lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Formular 2.7, in original. Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau
contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Daca contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, se vor lua in considerare livrarile onorate in perioada solicitata si se vor avea in vedere doar livrari de produse din aceasta perioada.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind lista principalelor produse furnizate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent
daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, Formular 2.7, in original.
Livrarea de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/ confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul).Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi.Se va prezenta o declaratie privind subcontractantul/ subcontractantii, Formular 3.2., partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.Toti subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date formularul cu informatii generale privind societatea - Formular 2.5 (cu exceptia sectiunii privind cifra de afaceri).
Modalitatea de indeplinire
Lista cu subcontractantii si specializarea acestora (daca este cazul), Formular 3.2.in original.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care are, eventual, intentia sa o subcontracteze, precum si datele de recunoastere ale subcontractorilor propusi.Toti subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date formularul cu informatii generale privind societatea - Formular 2.5 (cu exceptia sectiunii privind cifra de afaceri).
Informatii privind asigurarea calitatii. Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se
atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent valabil la data reprezentand termenul limita de depunere a ofertelor - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state
ale Uniunii Europene.Certificatul trebuie sa fie emis cel putin pentru domeniul de activitate aferent obiectului principal al achizitiei. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001/echivalent, copie conforma cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Conform cu prev.art.161-169 din OUG 34/2006, intr-o singura runda de 1 zi.Aceasta nu va incepe mai devreme de 2 zile lucratoare de la definitivarea si publicarea anuntului in SEAP si transmiterea invitatiilor electronice.In timpul derularii, ofertantii(care trebuie sa fie inscrisi in SEAP)pot transmite oferte exclusiv in sensul imbunatatirii pretului ofertat in jos.Autoritatea contractanta va comunica numarul participantilor in runda finala de licitatie electronica si pozitia clasamentului, dar nu va publica preturile noi ofertate.Daca un ofertat nu-si modifica oferta in sensul imbunatatirii acesteia, este luata in considerare oferta depusa anterior desfasurarii acestei faze.Daca doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, atunci in vederea atribuirii se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S039-062803 din 23.02.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 10:00
Locul: Oradea, strada Atelierelor nr.12, judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1-2 persoane/ofertant pe baza de imputernicire si copie C.I./pasaport.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: iulie - august 2014
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora. 2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011. 3. La evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare prevederile Ordinului nr.509/2011, publicat in Monitorul Oficialnr.687/2011. 4. In cazul in care ofertantul are unul sau mai multe documente lipsa la deschidere, conform cu prevederile art.11 alin.(4) din HG 925/2006 poate depune o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (Formular 3.0). In cazul in care ofertantului ii lipsesc unul sau mai multe documente de calificare solicitate si acesta nu a prezentat declaratiade mai sus, acesta va fi descalificat, fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va depune documentele de calificare in forma solicitata. 5. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.256^2, alin.1, lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC Oradea Transport Local SA
Adresa postala: strada Atelierelor nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Tel. +40 259423245, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.07.2013 07:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer