Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare PAINE SEMIALBA


Anunt de participare numarul 148907/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL POARTA ALBA
Adresa postala: Str. Coloniilor, Localitatea: Poarta Alba, Cod postal: 907245, Romania, Punct(e) de contact: Nicolae Cosmin, Tel. +40 241853777, Email: [email protected], Fax: +40 241853524, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare PAINE SEMIALBA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Penitenciarul Poarta Alba si sectia Valu lui Traian
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 22 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 840, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate de regula lunar, dar pot interveni modificari ale perioadelor contractuale si ale cantitatilor in functie de alocarea resurselor bugetare si fluctuatia efectivului de persoane private de libertate. Valoare estimata contract subsecvent minim11.500 lei ? maxim 920.000 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de paine semialba pentru asigurarea hranirii persoanelor private de libertate prin incheierea de acord cadru cu un singur operator economic.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811100-7 - Paine (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea din acordul cadru:
min. 670.000 kg? max. 800.000 kgCantitate estimata/contract subsecvent preconizat a se incheia: min. 5.000 kg ? max. 400.000 kg
Valoarea estimata fara TVA: 1.840.000 RON
Valoarea estimata fara TVA: 1, 840, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
22 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Denumire produs Valoare garantie in leiPAINE SEMIALBA 18.000- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor;
-Forma de constituire a garantiei departicipare : GARANTIA DE PARTICIPARE SE VA CONSTITUI CONFORM ART. 86 ALINEATUL(1) DIN HG 925/2006 ACTUALIZATA.Trezoreria Constanta RO 66 TREZ2315005XXX015056 CF: 4301251Garantia se poate depune si in alta moneda decat lei. In acest caz echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR comunicat pentru data publicarii invitatiei de participare.NOTA : documentul care reprezinta garantia de participare se va scana si se va atasa in sistemul electronic (SEAP), iar originalul va fi depus la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare se va retine in urmatoarele cazuri: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia- oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei-in masura in care CNSC respinge o eventuala contestatie, se va retine contestatorului din garantia de participare: 4.200 lei + 0, 1% din ceea ce depaseste 420.001 lei;Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publice - Cuantumul garantiei de buna executie: 5%din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent (2, 5% in cazul ofertantilor din categoria I.M.M.);
-modul de constituire a garantiei de buna executie: ORICE FORMA ALEASA DE FRUNIZOR CONFORM ARTICOLULUI 90 DIN HG 925/2006 MODIFICATA-se solicitanumai operatorului economic care va fi declarat castigator.-se va constitui prin raportare la valoarea fiecarui contract subsecvent
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL DE STAT
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea art. 180 formularul 2,
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 formularul 3
3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 formularul 3b
4. Certificate de participare la licitatie cu oferta independenta Formularul 3a
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante: DINCA GELU DANUT? CIACHIR MARIUS ? APOSTOL CRISTIAN? GURGU EMILIAN IONUT? DOMNISORU ELENA LILIANA? SIMION GALIA ? NICOLAE ADRIAN COSMIN- BARBU ANDREI FLORIN- CALIN CATALINA ? STOICA MARIA- STOICA ANCA- PICOIU VICTOR- -MIHAELA DRAGHICI ? CORNEA LILIANA 1. Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa reiasa ca datele din acest document sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale formularul 5, din care sa rezulte date privind denumirea firmei, adresa, telefon, fax, adresa e-mail (daca este cazul), certificat de inmatriculare, obiect de activitate, sucursale si cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu 1.840.000 ron
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza formularul 5 - Curs valutar leu/alta valuta comunicat de BNR din ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declara?ie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate in ultimii 3 ani (Formularul nr. 8)
Ofertantul va demonstra experienta similara prin prezentarea de contracte similare/certificate/ recomandari sau alte documente de la beneficiar din care sa reiasa ca au fost furnizate produse pana la data limita de depunere a ofertelor cu o valoare totala de cel putin 920.000 lei. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratie privind lista a principalelor livrari similare de produse efectuate in ultimii 3 ani (Formularul nr. 8)Curs valutar leu/alta valuta comunicat de BNR din ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-sa cunoasca in orice moment pozitia sa in clasament;Se va organiza o runda de licitatie electronica, durata rundei fiind de o zi, doar cu ofertele declarate admisibile, cu incepere de la ora alocata de sistemul SEAP. Pentru a putea participa la faza finala de licitatie electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP, cf. art. 42 din Hotararea nr. 1660/22.11.2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cadrul procesului de licitatie electonica obiectul procesului de reofertare stabilit este pretul( pretulofertat in lei pentru cantitatea maxima a acordului-cadru)Diferenta minima solicitata pentru licitarea noilor oferte :1% din valoarea estimata fara tva in lei.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
C2 78116
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul egalitatii pe primul loc dupa derularea fazei finale de licitatie electronica se va solicita reofertarea prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art. 256^2 din O.U.G.34/2006- la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comapartimentul juridic al Penitenciarului Poarta Alba
Adresa postala: str. Coloniilor nr 2, Localitatea: Poarta Alba, Cod postal: 907245, Romania, Tel. +40 241853777, Fax: +40 241853524
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2014 11:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer