Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare paine si produse de panificatie


Anunt de participare numarul 44575/25.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HARGHITA
Adresa postala: MIERCUREA CIUC P-TA LIBERTATII NR.5, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Punct(e) de contact: Ioana Negulet, Tel.0266-207760, 0266-207770, In atentia: d-nei Basa Jolan, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0266-207754, Adresa internet (URL): dgaspc.cchr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare paine si produse de panificatie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele de plasament, centrele de plasament de tip familial si centre de ingrijire si asistenta sociala, precum si casele familiale din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita de pe intreg teritoriul judetului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Paine si produse de panificatie, cod CPV de la 15612130-1 la 15812200-5, achizitionate prin cumparare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15600000-4 - Produse de morarit, amidon si produse amilacee (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor caietului de sarcini si a Documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: intre 190, 907 si 286, 360RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea prelungirii contractului prin incheierea unui act aditional
Calendarul provizoriu al contractelor ulterioare: 4 luni de la data adjudecarii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 05.05.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare bugetara, plata se efectueaza prin ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OuG 34/2006
Certificate fiscale indeplinire obligatii fata de: - bugetul de stat- bugetul local
Certificat de inregistrare
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertuluiAutorizatie sanitar-veterinara de functionare
Informatii generale despre ofertant
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatia financiara (prescurtata) la 31.12.2007Obligatii contractuale in desfasurare
Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani
Informatii privind subcontractanti (daca este cazul)
Informatii privind asocierea (daca este cazul)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Licenta de executie pentru vehicul
Licenta de fabricatie a producatorului
Lista privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice
Lista de experienta similaraInformatii privind asigurarea calitatiiStandarde de asigurarea calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2576/22.02.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 15 RON
Conditii si modalitate de plata: Numerar sau ordin de plata
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2008 11:30
Locul: Sediul DGASPC Harghita, cam. 304
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
La sedinta de deschidere poate participa orice persoana imputernicita de ofertanti sa ii reprezinte in procedura de atribuire a contractului, in conditiile enuntate in fisa de date a achizitiei
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Biroul juridic al DGASPC Harghita
Adresa postala: Piata Libertatii, nr. 5, cam. 307, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel.0266-207762, Fax: 0266-207754
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al DGASPC Harghita
Adresa postala: Piata Libertatii, nr. 5, cam. 307, Localitatea: Miercurea-Ciuc, Cod postal: 530140, Romania, Tel.0266-207762, Fax: 0266-207754
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2008 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer