Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare ?Petrol si produse distilate: benzina, motorina si GPL?


Anunt de participare (utilitati) numarul 146596/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: ION LUCA, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
OPERATOR REGIONAL DE APA SI CANALIZARE
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de furnizare ?Petrol si produse distilate: benzina, motorina si GPL?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La statiile din Municipiile Calarasi, Oltenita si Urziceni, inclusiv la toate statiile de distributie ale furnizorului, amplasate pe intreg teritoriul tarii.
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare a 147500 litri de combustibil ? benzina, motorina si GPL ? in baza cardurilor de credit, la statiile din Municipiile Calarasi, Oltenita si Urziceni, inclusiv la toate statiile de distributie ale furnizorului, amplasate pe intreg teritoriul tarii. Cu mentiunea speciala ca in Municipiul Urziceni sa existe statie care sa livreze si GPL.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09130000-9 - Petrol si produse distilate (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
09133000-0-Gaz petrolier lichefiat (GPL) (Rev.2)
09134200-9-Motorina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
147500 litri
Valoarea estimata fara TVA: 765, 396RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare la procedura de achizitie publica este: 15300 lei si se poateconstituiprin: 1. ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor; 2. depunere in numerar la casieria autoritatii contractante; 3. scrisoare de garantie de participare la procedura de achizitie publica, emisa in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul de mai sus si pentru perioada de 45 de zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cel putin cu perioada de valabilitate a ofertei. Cont bancar in care se depune garantia de participare: RO59RNCB0098007808710001, deschis la BCR Calarasi .Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Dovada garantiei de participare se va incarca atat in SEAP si se va depune si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului fara TVA si se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, prin depunerea la casierie a unor sume in numerar sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006, modificata cu H.G. nr. 1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314/2010 ? Formular 1;
2. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 2;
3. Declaratie de eligibilitate, conform art.180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 12A;
4. Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formular 12B;
5. Declaratia privind calitatea de participant la procedura ? Formular 12C;
6. Certificate de atestare fiscala a platilor la bugetul consolidat al statului si a taxelor si impozitelor locale, eliberate de organismele competente in raza carora se afla sediul ofertantului, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii, indeplinirea obligatiilor scadente de plata raportandu-se la luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Nota: Legat de conflictul de interese, respectiv incadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr.34/2006, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ing. Neagu Cezar Paul ? Director General, ec. Tudor Iuliana ? Director Economic, ing. Nutu Marcel ? Director Tehnic cu Investitiile, ec. Luca Ion ? Presedinte comisia de evaluare a ofertelor, ing. Angelescu Mihaela-Carmen si cs.jr. Trandafir Aurica ? membrii comisia de evaluare a ofertelor. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in care informatiile din acest document sa fie reale/actuale la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.
Nota: In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentul in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente
Modalitatea de indeplinire
Bilantul contabil pe anul 2012, vizat si inregistrat de organele competente, in copie
Informatii generale si declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Modalitatea de indeplinire
Formularul B2 - pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani;
Modalitatea de indeplinire
Formular 12D;
Existenta in Municipiul Urziceni a unei statii pentru livrarea GPL.
Modalitatea de indeplinire
Documente prin care se atesta de catre ofertant existenta in Municipiul Urziceni a unei statii pentru livrarea GPL.
Certificarea sistemului de management al calitatii: certificatul ISO 9001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa certificatul ISO 9001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.10.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.10.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Procedura de atribuire fiind online (fara etapa finala de licitatie electronica), daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ECOAQUA SA Calarasi
Adresa postala: Str. Progresul, Bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2013 10:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer