Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare piatra sparta si balast


Anunt de participare numarul 123824/17.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala:  str. Veteran turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Punct(e) de contact:  Directia silvica Vaslui, Tel. 0235-361437, In atentia:  ing. Epure Paul, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437, Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare piatra sparta si balast
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La drumurile forestiere precizate in caietul de sarcini de la Ocoalele silvice Brodoc si Bacesti
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de piatra sparta si balast pentru reparatii la drumurile forestiere
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
14212300-3 - Piatra de cariera si concasata (Rev.2)
14212310-6-Balast (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1400 mc balast si 1300 mc piatra sparta pe loturi conform anexei 2 la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 214, 500RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare total 4288 lei din care: lot1-902lei: lot2-682lei; lot3-332lei; lot4-227lei; lot5-1140lei; lot6-845lei; lot7-95lei; lot8-65lei.Garantie de buna executie 10% din valoare contract
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant unic sau in asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare :
-Informatii generale
-Declaratie calitatea de participant la procedura
-Declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat
Certificat constatator emis de ORC
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare:
-Ultimul bilant contabil anual depus
-Informatii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
-Solvabilitatea patrimoniala
-Lichiditatea generala(active circulante/datorii curente)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani sa aiba o valoare de cel putin : pentru lotul 1-90250lei; pentru lotul 2-68250lei; pentru lotul 3-33250lei; pentru lotul 4-22750lei; pentru lotul 5-114000lei; pentru lotul 6-84500lei; pentru lotul 7-9500lei si pentru lotul 8-6500lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea formulare:
-Experienta similara
-Asigurarea cu personal
-Asigurare tehnica propusa pentru livrarea produsului
-Acord de subcontractare
-Acord de asociere
-Standarde de asigurarea calitatii-ISO 9001
-Standarde de protectia mediului-ISO 14001
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Livrari de produse in baza unui contract incheiat in ultimii 3 ani, cu confirmari calitative si cantitative semnate de beneficiar, care sa aiba o valoare minima de : pentru lotul 1-45125lei; pentru lotul 2-34125lei; pentru lotul 3-16625lei; pentru lotul 4-11375lei; pentru lotul 5-57000lei; pentru lotul 6 -42250lei; pentru lotul 7-4750lei; pentru lotul 8-3250lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
4975/09.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2011 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2011 12:00
Locul: Directia silvica Vaslui(saalde consiliu), municip.Vaslui, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau delegati imputerniciti cu delegatie stampilata si semnata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia silvica Vaslui - compartimentul juridic
Adresa postala:  str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730036, Romania, Tel. 0235-361437, Email:  [email protected], Fax:  0235-361437
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2011 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer