Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare pneuri pentru camioane, tractoare, utilaje speciale si echipamente din dotarea CN Aeroporturi Bucuresti SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 142296/04.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Dumitrica, Tel. +40 212011344, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Companie Nationala aflata sub autoritatea MTI
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de furnizare pneuri pentru camioane, tractoare, utilaje speciale si echipamentedin dotarea CN Aeroporturi Bucuresti SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CNAB, Calea Bucurestilor, nr.224E, Otopeni, Ilfov, punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pneuri pentru camioane, tractoare, utilaje speciale si echipamente din dotareaCN Aeroporturi Bucuresti SA, conform cerintelor din Caietul de Sarcini;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34351100-3 - Pneuri pentru autovehicule (Rev.2)
34352100-0-Pneuri pentru camioane (Rev.2)
34352300-2-Pneuri pentru masini agricole (Rev.2)
50116500-6-Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pneuri pentru camioane, tractoare, utilaje speciale si echipamente din dotareaCN Aeroporturi Bucuresti SA, conform cerintelor din Caietul de Sarcini, respectiv:
LOTULI ? pentru Remorcher Goldhofer, Remorcher SCHOPF F 160, Freza de zapada ROLBA, Remorcher TLD, Autoincarcator Fiat-Hitachi, Remorcher Fresia, Incarcator Frontal, Motocompresor Atlas Copco XAS 67, Compresor Kaeser M 42, Tractor SAME, Tractor Fiat, Tractor FENDT, Masina de marcat Hofmann, Maturatoare spatii inguste Bucher CITY CAT, Bazin apa Skiddometer, Platforma WORMANN, Masina de marcat Hofmann H26-3, Unimog UX 100, Masina de colmatat rosturi BreiningMono 500 AFU, Camioneta Mitsubishi, conform Lot Idin Caietul de sarcini
LOTUL II ? pentru Mercedes 1622 ATI, MercedesBenz 1838AK, MercedesBenz 1831AK, Utilaj de maturat P 17, Magirus DEUTZ 310 Roman APCA 310, Maturator Overaasen RS 200, MercedesBenz 2032 Actros, Automaturatoare BEAM 9500, MercedesBenz Actos, Freza de zapada ROLBA 1500, Unimog U 500 si U2450, MercedesBenz 1318 LHD, conform Lot IIdin Caietul de sarcini
LOTUL III ? pentru Remorcher FRESIA SP 300, conform Lot IIIdin Caietul de sarcini.
LOTUL IV ? pentru Bechii roata plug zapada, Furci tractare, Skiddometer BV 11, Furci tractare HYDRO, Bechii cositoare Ducker, Bechii plug UNIMOG U500, Bechii perie Bucher P21, Bechii perie RS ? 200, Bechii utilaj P17, Bechii plug MP 9, 3, Masina de marcat Hofmann H 11, Stivuitor, Motostivuitor, conform Lot IVdin Caietul de sarcini.
LOTUL V - pentru Bechii lame zapada, conform Lot Vdin Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este conform Anexa B lot 1-5. In cazul in care garantia de participare se constituie in lei se va utiliza cursul de achimb lei/euro: 1 Euro = 4.4451 Lei. Garantia de participare se va constitui fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii (Formular 5) fie prin OP sau foaie de varsamant in contul autoritatii contractante, cu conditia confirmarii acestora de catre banca (semnatura si stampila) pana la data si ora deschiderii ofertelor. Conturile autoritatii contractante sunt Cont in lei: RO 40BRDE445SV12412444450, Cont in euro: RO24BRDE445SV11918064450. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei-120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Suma care se retine in cazul in care sunt incidente prevederile art. 278 indice 1 din OUG 34/2006 este conform Anexa B Lot 1-5 Restituirea garantiei se va face in conform cu art.88 din HG925/2006 Garantia de buna executie a contractului/lot (formular 6) este de 5% din valoarea totala a contractului/lot, exclusiv T.V.A., si se va constitui, prin retineri succesive din sumele datorate pt prod si serv prestate lunar.In acest caz contractantul are obligatia de a deschide, in termen de 7 zile de la data incheierii contr de achiz pub, un cont la dispozitia CNAB, la unitatea Trez Statului din raza in care of isi are are sediul.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul deschis va fi de min 0, 5% din valoarea totala ofertata.Pe parcursul indeplinirii contr CNAB urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri din sumele datorate si cuvenite contractantului, pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie.Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o per egala cu per de valab a contr + 14 zile. In cazul in care of declarat castigator se incadreaza in categoria IMM, conf doc prezentate, cuantumul garantiei de buna executie se va reduce la 50 %.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere nu trebuie sa se afle in niciunadintre situatiile prevazute de art. 69 indice 1, art. 180 si art. 181 dinO.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Cornel Constantin Poterasu, Cristinel Smadu, Gabriel Tara, Violeta Carstoveanu, Beatrice Constantin, Gabriel Stoe, Sorin Rotaru, Cristian Alexe, Ovidiu Tosa, Viorel Tanase, Armand Petrescu, Radu Bondar, Catalin Predoiu, Lavinia Cazan, Razvan Boldor, Mihai Comanescu, Valentin Iordache, Mariana Abagiu, Vlad Martian, Ramona Preoteasa, Gheorghe Ionescu, Luminita Micu, Roxana Gadau, Ruxandra Capota, Octavian Damian, Serban Ilie, Gabriel Roman, Daniela Ciuca, Mihaela Sturzoiu, Limostin Oana, Cristian Catichi, George Niculie, Puica Stefan, Claudia Georgescu.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc situatia sa/lor personala, respectiv: I.Pentru persoanele juridice romane:
1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu Formularul H1 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?;
2. Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, dupa cum urmeaza: a) Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, emis de Administratia Finantelor Publice ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
b) Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale pentru persoane juridice, emis de Directia Impozite si Taxe Locale din cadrul Primariei ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Nota: Certificatele mentionate la literele: a) si b) trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.II. Pentru persoanele juridice straine
Persoana juridica straina are obligatia de a prezenta documentele prevazute la cap. I. Documentele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Cerinta nr. 2
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere trebuie sa certifice ca participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta completat in conformitate OrdinulPresedinteluiANRMAP nr. 314/2010 (Formularul H2 din fiserul ?MODELE DE FORMULARE?) Cerinta nr. 1
Ofertantul/ofertanti asociati trebuie sa prezinte dovada din care rezulta o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din Romania sau din tara in care este stabilit, dupa caz, si ca are dreptul legal de a furniza produsul ce formeaza obiectul procedurii de atribuire.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Ofertantul/ofertantii asociati trebuie sa prezinte obligatoriu urmatoarele documente care dovedesc capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, respectiv:
I. Pentru persoane juridice romane:
1. Certificat constator, detaliat, emis de Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti sau al judetului unde firma isi are sediul, privind date de identificare ale societatii; filiale; sucursale; puncte de lucru; administratori; reprezentanti; imputerniciti; durata societatii; asociati/actionari; obiect activitate (COD CAEN); mentiuni referitoare la falimente, condamnari, etc. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor, si sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
II. Pentru persoane juridice straine:
1. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii:
- o forma de inregistrare ca persoana juridica;
- actionari/asociati;
- obiect de activitate prin care se atesta dreptul ofertantului de a produce sau comercializa produsele solicitate prin prezenta documentatie de atribuire;
-administratori/imputernicitii legali sa reprezinte societatea;
-capitalul social;
-filiale/sucursale/puncte de lucru;
-durata societatii;
- mentiuni referitoare la falimente/condamnari (mentiune necesara pentru indeplinirea cerintei prevazute la art. 181 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare)-original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Experienta similara
Se solicita ca of sa fi livrat in ultimii 3 ani, in cadrul unui contract produse similare ce fac obiectul prezentei proceduri
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari. Pentru echivalenta in euro se va utiliza cursul de referintalei/euro 1 euro =4, 4451 Lei De asemenea, se va completa Formularul H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?pentru fiecare contract invocat, insotit/insotite obligatoriu de certificate/ documenteemise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul beneficiar, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?, ale beneficiarilor respectivi.
Nota: Of care depune of pt unul sau mai multe loturi va demonstra experienta similara pentru fiecare lot in parte
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta o lista a pricipalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, continand valori, beneficiari. Pentru echivalenta in euro se va utiliza cursul de referintalei/euro 1 euro =4, 4451 Lei De asemenea, se va completa Formularul H3 din fisierul ?MODELE DE FORMULARE?pentru fiecare contract invocat, insotit/insotite obligatoriu de certificate/ documenteemise sau contrasemnate de o autoritateori de catre clientul beneficiar, in original/copie legalizata/copie ?conform cu originalul?, ale beneficiarilor respectivi.
Nota: Of care depune of pt unul sau mai multe loturi va demonstra experienta similara pentru fiecare lot in parte
Cerinta nr. 1 Certificarea sistemului calitatii
Se solicita ca ofertantul sa detina sistemul de Management al calitatii certificat conform standardului EN ISO 9001 sau echivalent.
Modalitatea de indeplinire
In dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului, care va fi depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire
In dovedirea indeplinirii acestei cerinte se va prezenta documentul (certificatul) prin care se atesta certificarea sistemului de Management al calitatii conform EN ISO 9001 sau echivalent pe numele ofertantului, care va fi depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Element reofertare: pretul total ofertat.Fara limita de imbunatatire.Informatii puse la dispozitie: pret, numar participanti, clasament.Participa numai oferte admisibile.Numar runde: 1.Durata runda: 1 zi.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2013 10:00
Locul: La sediul CNAB, Administratie Aeroport (Corpul Logistic)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
11.Prezentarea listei cuprinzand subcontrac si specializarea acestora precum si partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre acestia. (Form H1A din fiserul ?MODELE DE FORMULARE?.2.Deschiderea of se va face de catre comisia de eval a of in data si la ora indicata in anuntul de participare.Deschiderea of se va face la sediul CNAB, Administr.Aeroport.3.Of vor fi examinate de comisia de eval, in conditiile in care ofertantul indeplineste criteriile de calificare impuse.Comisia de eval are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pt eval of sau completarile documentelor prezentate pt demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor si documentelor solicitate.4.Corect.erorilor/viciilor de forma se realizeaza in condit. art.80 din HG925/2006. 5. Evaluarea of si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achiz publica indicat la IV.2.1) din Fisa de date a achizitiei.Pt fiecare LOT evaluarea of consta in compararea preturilor fiecarei oferte declarata admisibila si intocmirea, in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile/lot care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale ofertate/lot pentru livrarea produsului care va include si cheltuielile suportate de furnizor conform cerintelor de la IV.4.2. Propunerea financiara.6 Atribuirea contractului se va face pe baza clasamentului obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.In cazul in care dupa derularea etapei de Licitatie electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNAB-Departament Achizitii
Adresa postala: Calea Bucurestilor, nr.224E, Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2013 09:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer