Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare produse COMPUTER TOMOGRAF 16 slice-uri


Anunt de participare numarul 65698/07.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON
Adresa postala: Bd. Aviatorilor nr. 34-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Punct(e) de contact: MARIETA SIMION, Tel.021300.28.98, Email: [email protected], Fax: 021300.28.98, Adresa internet (URL): https: //www.instparhon.ro, Adresa profilului cumparatorului: https: //www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare produse COMPUTER TOMOGRAF 16 slice-uri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon, Bd-ul Aviatorilor, nr. 34-36, sector 1, Bucuresti, Policlinica, parter.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare produse COMPUTER TOMOGRAF 16 slice-uri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33115000-9 - Aparate de tomografie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 1, 344, 537RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 10.12.2008 pana la 29.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 1% din valoarea estimata a contractului in valoare de 13445 si Garantie de buna executie 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fila de buget numarul EN/2213/05.03.2008.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform OUG 34/2006, art. 44.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006;
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, -C.U.I, copie legalizata;
-Aviz de functionare emis de MSP;
-Autorizatie de manipulare emisa de CNCAN pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune a produsului ofertat sau un contract cu o firma autorizata de MSP si de CNCAN pentru service-ul dispozitivelor medicale ofertate, -Autorizatie de securitate radiologica, emisa de CNCAN, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
-Autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv, emisa de CNCAN, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor;
-Certificat de conformitate marca CE emis de un organism notificat ;
-Declaratie de conformitate CE a producatorului ca produsul ofertat este conform cu Directiva 93/42 CEE;
- Autorizatie de la producatorcare sa faca referire la licitatia organizata de Institut pentru livrarea produsului ofertat in perioada stabilita, respectiv max 24.12.2008.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii generale despre ofertant.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari in ultimii 3ani, completarea formularului 5, pentru obiectul supus achizitiei;
- Ofertantul va depune cel putin o recomandare din partea clientilor pentru obiectul supus achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2514/06.10.2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.11.2008 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 31.12.2008
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2008 11:00
Locul: Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon, Policlinica, etaj II - Serviciul Administrativ
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisie de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Spl. Independentei, nr. 5, sector5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050081, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon
Adresa postala: Bd-ul Aviatorilor, nr.34-36, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011863, Romania, Tel.0213002898, Email: [email protected], Fax: 0213002898, Adresa internet (URL): www.instparhon.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2008 14:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer