Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE-MEDICAMENTE


Anunt de participare numarul 147911/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof. Dr. "Alfred Rusescu"
Adresa postala: www.e-licitatie.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020395, Romania, Punct(e) de contact: Stavri Mariana, Tel. +40 212433032, Email: [email protected], Fax: +40 212433032, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE FARMACEUTICE-MEDICAMENTE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: IOMC prof dr.Alfred Rusescu Bdul Lacul Tei Nr 120 sect 2 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 20 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 246, 240.5 si 954, 258.5RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: minim la 1luni ? maxim la 4 luni in functie de necesitatile spitalului
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
medicamente de uz uman 42 loturi conform specificatiilor din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33616000-1 - Vitamine (Rev.2)
33621400-3-Substituenti de plasma sanguina si solutii pentru perfuzii (Rev.2)
33651100-9-Antibacterieni pentru uz sistemic (Rev.2)
33651300-1-Antimicobacteriacee (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
medicamente de uz uman 42 loturi conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 246, 240.5 si 954, 258.5RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare pt fiecare lot se regaseste in anexa B termen de valabilitate 90 de zile de la data limita de depunereaofertelor.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare.Garantia de participare se poate prezenta astfel, fie : -prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara formular nr 8, sau de o societate de asigurari, -a unui ordin de plata sau a unei file cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data limita de depunere a ofertelor; cont garantii RO14TREZ7025005XXX000176 , Trezorerie sector 2 Bucuresti , cod de inregistrare fiscal 020395 .Dovada garantiei de participare se va posta in SEAP scanat in format pdf si va fi prezentata la sediu de catre titi operatorii economici pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor In masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia, autoritatea contractanta va retinecontestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma calculata . Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 5 % din valoarea contractului subsecvent a caror valoare depasesteechivalentul in lei a pragului de 130000euro. Modul de constituire a garantiei de buna executie se va face conform art.89 alin.(2) si art.90alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: -se va constitui prin scrisoare de garantie bancara eliberata in favoarea Institutului pentru Ocrotirea Mamei siCopilului Prof.Dr.Alfred Rusescu. -printr-o societate de asigurari Modul de restituire a garantiei de buna executie si termenul: -in termen de14 zile de la data finalizarii contractului daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri din contractele cu CASMB si bugetul de stat Termen de plata: maximum 60de zile de la semnarea Proces Verbal de receptie ,
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Completarea formularului anexat . formularul 1
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O. U. G. nr. 34/2006, cu modif.si complet.ulterioare-Completarea formularului anexat . formularul 2 (Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art.181 lit.
a), c1) si d) din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare.);3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului nr. 314/ 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Completarea formularului anexat formularul 3,
4.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl.ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul ANRMAP nr. 170/2012 - formularul 4-( Atragem atentia ca nici tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 69indice1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare. ( Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare, conform interpretarii prevazute prin Ordinul
ANRMAP nr. 170/2012 - va fi prezentata si de catre subcontractant ? daca este cazul )
NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura deatribuire) sunt urmatoarele: manager conf dr.Suciu Nicolae, director medical Matei Dumitru, director economic financiar Gheorghe Maria
5.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul nu are datorii scadente la bugetul de stat consolidat, in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in
luna anterioara celei in care se depune oferta.5. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE
VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL ? eliberat de forurile competente care sa stipulezeca Ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor . Asadar, dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi prezentate cu metiunea conform cu originalul in in format scanat pdf.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor aferente lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a candidaturilor/ofertelor operatorii economici pot depune o declaratie pe propia raspundere
potrivit art.11 alin(4)din HG 925/2006.Intr-o asfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin(3) din Ordinul nr.509/2011.- prezentat scanat pdf Persoane juridice/fizice straine .Nota
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente , sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere ;
- fie o declaratie autentificat 1.Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Acest document va fi postat in format pdf , scanat cu mentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii sa prezinte certificatul constatator in original sau in copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie.Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
2. Autorizatie de distributie en-gros eliberata de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, privind autorizarea activitatii de comercializare a medicamentelor, conform Titlul XVII Lg 95/2006 - Se prezinta in format pdf , scanat cu mentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat de reprezentantul legal.
Autorizatie de punere pe piata emisa de Ministerul Sanatatii pentru produsele ofertate conformOrdin 1032/2011, HG 144/2010 - Se prezinta in format pdf , scanat cu mentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat dereprezentantul legal,
Pentru persoane juridice straine:
Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu pevederile legale din tara in carecandidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
Persoane juridice/fizice straine
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul nu se emit astfel de documente , sau acestea nu vizeazatoate situatiile, atunci va fi acceptata:
- fie o declaratie pe proprie raspundere ;
- fie o declaratie autentificat
Se prezinta in format pdf , scanat cu mentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat de reprezentantul legal
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - date de identificare ale ofertantului precum si cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani - se va completa formularul nr 7 - Cursul deschimb mediu anual BNR : Anul EURO - mediu :2012=4.4560;2011=4, 2379;2010 =4, 2099, prezentarea in format pdf , scanat cumentiunea ? conform cu originalul ? semnat si stampilat de reprezentantul legal
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
se posteaza formularul 7, scanat in format pdf.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista cu principalele livrari de produse similare efectuate inultimii 3 ani, precizate valoric si cantitativ; formular 11 si anexa formuar 11in format pdf scanat
Certificat de calitate ISO 9001:2008 eliberat de organisme autorizatescanat, in format pdf
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
formular 11 si anexa formuar 11 in format pdf scanatSe prezinta scanat in format pdf. cumentiunea ?conform cu originalul
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul procesului repetitiv de ofertare este PRETUL UNITAR;
-Nu sunt limite ale valorilor ;
-ofertantii pot vedea clasamentul in cursul licitatieielectronice;
-Faza finala a licitatiei electronice se va desfasura intr-o singura runda de 24 de ore
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.12.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.12.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au aceleasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatori economici a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egaleatunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, pana cand departajarea va putea fi posibilaA.C va inceta de plin drept fara interventia inst de judecata si fara efect vreunei formalitati, la data orga de catre MS a achiz centralizate, in conform cu preved Ord. 1292/2012 privind aprob Normelor metodologice pt achiz pub centralizata la nivel nat de med etc
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac Art. 2562*) - (1) litera b, DIN OUG 34/2006 ACTUALIZATA -, in conditiileprezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
IOMC oficiul Juridic
Adresa postala: bdul Lacul Tei nr 120 sect 2, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Tel. +40 2433032, Email: [email protected], Fax: +40 2433032
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer