Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare produse IT


Anunt de participare numarul 143852/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti
Adresa postala: B-dul. Marasti nr.59, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011464, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 123182564, In atentia: Sambotin Mihaela, Email: [email protected], Fax: +40 123180296, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare produse IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul U.S.A.M.V. Bucuresti, Bd. Marasti nr.59, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pozitia Denumire UM Cantitate
LOT 1 Echipamente IT1.1 COMPUTER CU ACCESORII buc 49
1.2 LAPTOPbuc 6
1.3 VIDEOPROIECTORbuc 4
1.4 SERVERbuc 4
LOT 2 Licente2.1 ANTIVIRUSbuc 16
2.2 SOFTWAREbuc 49
2.3 SOFTWARE EDITARE TEXT buc 1
2.4 SOFTWARE EDITARE GRAFICAbuc 1
LOT 3 Software specializat3.1 Software specializat pentru matematica aplicata completabuc 5
3.2 Software specializat pentru statisticabuc 8
3.3 Software specializat pentru statistica si controlul calitatii buc 5
LOT 4 Imprimante si scannere4.1 MULTIFUNCTIONAL COLORbuc 15
4.2 IMPRIMANTACOLORbuc 12
4.3 COPIATOR buc 2
4.4 IMPRIMANTA 44? buc 2
4.5 IMPRIMANTA A0buc 1
4.6 SCANERbuc 1
Prin propunerea tehnica depusa, operatorul economic are obligatia de a face dovada conformitatii tuturor solicitarilor ?i specificatiilor tehnice pentru produsele care urmeaza a fi livrate cu cerintele prevazute in caietul de sarcini. E?ecul de a depune o propunere tehnica care nu con?ine si nu reflecta asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini, va conduce la respingerea sa.
Caietul de sarcini a fost intocmit in vederea stabilirii indatoririlor ?i obliga?iilor unui operator economic specializat ?i autorizat sa livreze produsele solicitate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30232100-5-Imprimante si trasatoare (Rev.2)
48310000-4-Pachete software pentru creare de documente (Rev.2)
51600000-8-Servicii de instalare de computere si de echipament de birotica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Pozitia Denumire UM Cantitate
LOT 1 Echipamente IT1.1 COMPUTER CU ACCESORII buc 49
1.2 LAPTOPbuc 6
1.3 VIDEOPROIECTORbuc 4
1.4 SERVERbuc 4
LOT 2 Licente2.1 ANTIVIRUSbuc 16
2.2 SOFTWAREbuc 49
2.3 SOFTWARE EDITARE TEXT buc 1
2.4 SOFTWARE EDITARE GRAFICAbuc 1
LOT 3 Software specializat3.1 Software specializat pentru matematica aplicata completabuc 5
3.2 Software specializat pentru statisticabuc 8
3.3 Software specializat pentru statistica si controlul calitatii buc 5
LOT 4 Imprimante si scannere4.1 MULTIFUNCTIONAL COLORbuc 15
4.2 IMPRIMANTACOLORbuc 12
4.3 COPIATOR buc 2
4.4 IMPRIMANTA 44? buc 2
4.5 IMPRIMANTA A0buc 1
4.6 SCANERbuc 1
Valoarea estimata fara TVA: 452, 125RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
160 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum GP: 2%din val.estimata fara TVA a contract.Lot 1:4, 164.40 lei, Lot 2:1, 087.70lei, Lot 3:1, 435.00 lei, Lot 4:2, 355.40 lei.Valab.GP: cel putin egala cu valab.ofertei, respectiv 90 de zile.Dovada constit.GP se va atasa in original, in exteriorul plicului care contine oferta.Pt.op.ec.care se incadreaza in categ.IMM, in conf.cu Legea346/2004 art.16 lit.b si vor constitui GP cu reducerea de 50%, se va atasa in exteriorul plicului care contine oferta, declaratia de IMM-formular 13.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria IMM se va analiza cu privire la asociere in ansamblu.Formele de constituire a GP care vor fi acceptate: cf.art.86 din HG 925/2006actualizat (scrisoare de garantie bancara, in original?completarea se face cf.form.nr.12, OP confirmat de banca?original, un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari-original) sau prin depunere la casieria AC conf.art.86, alin.(5)din H.G.nr.925/2006 actualizat.AC are dreptul de a retine GP in situatiile prevazute la art.87, inclusiv art.38, alin.4 din HG 925/2006actualizat, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia in care oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab.a ofertei si in cazul prevazut la art.278^1 din OUG 34/2006actualizata.In masura in care CNSC respinge contest.formulata de catre ofertant, AC va retine contestatorului o suma din GP in raport cu val.estimata a contract., cf.art.278^1 din OUG 34/2006actualizata.Cont USAMVB: Trezorerie sector 1: RO66TREZ701504601X000420, CUI-RO4602041.Pt.o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent GP, echivalenta pentru o GP depusa in valuta se va face la cursul BNR dintr-o data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 3 zile lucratoare. Modalitatea de constituire a garantieide buna executie: conform cu art.90(alin 1 sau 2) din H.G. nr 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul acestuia fara TVA.Contractantul va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POSCCE?AXAII, Operatiunea2.2.1., contract 246/2010 ID_931, cod SMIS14051Proiectul?Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1.: Prezentare formular 1 - Declaratie privind eligibilitatea, respectiv neincadrarea in situatiaprevazutala art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Incadrarea in situatiaprevazutala art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Declara?ia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat si de tertul sustinator, daca este cazul. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Cerinta nr.2.: Prezentare formular 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006. Ofertantul/ofertantul asociat/ nu trebuie sa fie in una din situa?iileprevazute la art.181 din OUG nr.34/2006. Formularul nr. 4pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depus si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul ofertelor depuse individual cat ?i de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Nota: In cazul in care in ?ara de origine sau in ?ara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art. 180 ?i 181, autoritatea contractantava accepta o declara?ie pe propria raspundere sau, daca in ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data in fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e in acest sens.Cerinta nr.3.: Prezentarea de Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate ?i fond de ?omaj, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).In cazul in care ofertantul a incheiat o conven?ie de tip e?alonare/compensare a pla?ilor obliga?iilor exigibile de plata a impozitelor ?i taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate documentele doveditoare a pla?ilor la zi a acestor e?alonari, original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea"conform cu originalul?.
In cazul in care in ?ara de origine sau in ?ara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situa?iile prevazute la art. 180 ?i 181, autoritatea contractantava accepta o declara?ie pe propria raspundere sau, daca in ?ara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria raspundere, o declara?ie autentica data in fa?a unui notar, a unei autorita?i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e in acest sens.Cerinta nr.4.: Prezentare formular nr. 2 - Declara?ia , ,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?, conform Ordin A.N.R.M.A.P. nr. 314/2010. Declaratia va fi prezentata de ofertant/ofertant asociat. Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Cerinta nr.5.: Prezentare formular nr. 3. - Declaratie data de ofertant/ofertant asociat/tert sus?inator/subcontractant privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare (conf.Ordin ANRMAP 170/2012). Documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru aceasta declara?ie, persoanele ce de?in func?ii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele: - Prof. univ. dr. Cimpeanu Sorin Mihai ? Rector
- Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae ? Prorector
- Prof. univ. dr. Stanica Florin ? Prorector
- Conf. univ. dr. Stan Vasilica ? Prorector
- Conf. univ. dr. Fintineru Gina ? Prorector
- Ing. Mariana Postamentel ? Director General Administrativ
- Ec. Laura Iosub ? Director Economic
- Cons. jur. Dinita Irina SimonaMembrii comisiei de evaluare a ofertelor: Pre?edinte - Prof. univ. dr. Dobrescu Niculae, Presedinte de rezerva - Prof. univ. dr. Stanica Florin, Membrii: conf. univ. dr. Liliana Badulescu, ing. Stefanita Ilina, ref. spec. Mihaela Sambotin, ing. Alexandru Vasiliu; Membru de rezerva ? ing. Valentin Lazar. Cerinta nr. 1 - Dovada inregistrarii in Registrul Comer?ului prin prezentarea Certificatuluiconstatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual, de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru Persoane juridice/fizice straine - Dovada formei de inregistrare, atestarea ori apartenen?a din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din ?ara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, ca persoana fizica sau juridica.Nota: In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea condi?iei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Pentru documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.Mentiune: Ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor depuse la procedura, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea pentru conformitatea documentului in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Se va prezenta fisa de Informatii generale - formularul nr. 5. Media cifrei de afaceri globala vizand activitatea din cel mult ultimii trei ani (2010, 2011, 2012) in suma de minim:
Lot 1:412.000 lei
Lot 2:105.000 lei
Lot 3:140.000 lei
Lot 4:230.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta fisa de Informatii generale ? formularul nr. 5, cu cifra de afaceri care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012), insotita de orice documente edificatoare, prin care ofertantul poate dovediindeplinirea cerintei de calificare (copii ?conform cu originalul?)Cifra de afaceri se prezinta in lei sau echivalentul in euro. Pentru determinarea echivalentei leu / euro in vederea facilitarii evaluarii ofertelor se va utiliza cursul de schimb mediu anual pentru cele doua monede, curs de schimb afisat de BNR.In cazul in care oferta este depusa pe doua sau toate loturile, cifra de afaceri va fi considerata valoarea cumulata corespunzatoare a acelor loturi.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4 - Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul, completarea formularului 9
Cerinta nr. 3 - Informatii privind asocia?ii
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 ? Acord de asociere.
Cerinta nr. 2. - Experienta similara in livrarea de produse IT in valoare de celputin (functie de lotul ofertat):
Lot 1:200.000 lei fara TVA
Lot 2:50.000 lei fara TVA
Lot 3:70.000 lei fara TVA
Lot 4:115.000 lei fara TVAPrezentarea de documente din care sa rezulte: livrarea produselor, beneficiarii acestora, valoarea de cel putin (functie de lotul ofertat):
Lot 1:200.000 lei fara TVA
Lot 2:50.000 lei fara TVA
Lot 3:70.000 lei fara TVA
Lot 4:115.000 lei fara TVA, perioada de livrare, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiectiveoperatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru experienta similara in alta valuta, pentru conversia in lei se va calcula la cursul mediu anual LEI/valuta respectiva, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul acestei proceduri, impartite in loturi, evaluarea ofertelor se va face pentru fiecare lot ofertat.
Cerinta nr. 1. - Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6 - sectiunea Formulare)
Cerinta nr. 1:
Standarde de asigurare a calitatii Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul. Nota: In cazul in care operatorul economic nu de?ine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea condi?iei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul, completarea formularului 9 - Lista cuprinzand toti subcontractantii (Formularul - declaratie privind listasubcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de ofertanti.In situatia in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte din contractul de furnizare, are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor, precum si specializarea acestora iar la incheierea contractului de achizitie publica (in situatia in care este desemnat castigator) are obligatia de a prezenta contractul/contractele incheiate cu subcontractantii, contracte care trebuie sa fie in concordanta cu oferta si care se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006. Daca este cazul, completarea formularului nr. 8 ? Acord de asociere.Pentru ofertele depuse in asociere de mai multi agenti economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere (declaratie comuna pe proprie raspundere) in care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca vor ramane impreuna in contract pana la finalizarea acestuia, ca liderul asociatiei este imputernicit sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama tuturor asociatilor sica este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Totodata prin acest acord, partile se obliga ca in cazul in care oferta lor este declarata castigatoare sa legalizeze asocierea. Contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, la data semnarii contractului de servicii.Se va prezenta formularul nr.7 ? Experienta similara in livrarea de produse IT in valoare de celputin (functie de lotul ofertat): Lot 1:200.000 lei fara TVALot 2:50.000 lei fara TVALot 3:70.000 lei fara TVALot 4:115.000 lei fara TVAPrezentarea de documente din care sa rezulte: livrarea produselor, beneficiarii acestora, valoarea de cel putin (functie de lotul ofertat): Lot 1:200.000 lei fara TVALot 2:50.000 lei fara TVALot 3:70.000 lei fara TVALot 4:115.000 lei fara TVA, perioada de livrare, confirmate prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar privat. In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiectiveoperatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. Pentru experienta similara in alta valuta, pentru conversia in lei se va calcula la cursul mediu anual LEI/valuta respectiva, comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.In cazul acestei proceduri, impartite in loturi, evaluarea ofertelor se va face pentru fiecare lot ofertat.Listaprincipalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ? formular nr. 6Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati (formular 6 - sectiunea Formulare).Standarde de asigurare a calitatii Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent, in original/copie legalizata/copie conform cu originalul. Nota: In cazul in care operatorul economic nu de?ine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, aceasta din urma va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea condi?iei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Pentru documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
In vederea particip.la lic.electronica, op.economici trebuie sa fie inregistrati on-line si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Nr.de runde ale lic.electronice: 1. Elementul ce face obiectul procesului de reofertare: pretul. Participantii la lic.electronica: ofertantii care au depus oferte admisibile(acceptabile si conforme). Lic.electronica va incepe dupa doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata rundei: 1(una)zi, respectiv 24 ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.07.2013 10:00
Locul: U.S.A.M.V. - Bucuresti, corp A Rectorat, demisol, biroul Serviciului Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii operatorilor economici pe baza de imputernicire sau delegatie (semnate, stampilate si cu nr. de inregistrare) si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE ? AXA II, Operatiunea 2.2.1., contract nr. 246/2010 ID_931, cod SMIS 14051Proiectul POSC CE?Dezvoltarea infrastructurii centrului de cercetare pentru studiul calitatii produselor agroalimentare HORTINVEST?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Dupa etapa de licitatie electronica, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Modalitatea de departajare va ?ine cont de con?inutul ofertei, respectiv al propunerii financiare.Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire incarcate in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Datele necesare pentru corespondenta (adresa, telefon, fax, e-mail) vor fi preluate de autoritatea contractanta din Formularul nr. 5 ? Informatii generale.In cazul in care, in timpul procedurii, se produc defectiuni ale aparaturii de comunicarea ofertantilor, acestia sunt obligati sa anunte de urgenta autoritatea contractanta, mentionand in adresa care va fi transmisa si nr.invitatiei de participare, datele de contact ale acesteia fiind precizate in Fisa de date a achizitiei.In cazul in care ofertantul nu poate fi contactat pentru indeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta ii apartine in totalitate acestuia.Ofertantul este obligat sa asigure buna functionare a echipamentelor de comunicare rapida: telefon, fax, e-mail, pe toata durata desfasurarii procedurii, in caz contrar autoritatea contractanta nu este raspunzatoare de consecinte.Pe tot parcursul procedurii de achizitie, orice document scris trebuie inregistrat (cu numar si data) in momentul transmiterii, respectiv in momentul primirii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 123104641, Email: [email protected], Fax: +40 123104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, respectiv 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic USAMV din BUCURESTI
Adresa postala: Bd. Marasti nr.59, sector 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011464, Romania, Tel. +40 123180296, Fax: +40 123180296
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.05.2013 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer