Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare publicatii periodice straine


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
386.496 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMDIDAC S.A.
Anunt de atribuire numarul 144174/04.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139680
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Biblioteca Centrala UniversitaraCarol I
Adresa postala: Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010027, Romania, Punct(e) de contact: Alexandra enescu, Tel. +40 213120108, Email: [email protected], Fax: +40 213120108, Adresa internet (URL): www.bcub.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare publicatii periodice straine
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul BCU ?Carol I": str. Boteanu nr.1, sector 1, Bucuresti, cod postal 010027
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare publicatii periodice straine. Contractul poate fi prelungit pentru o perioada de maxim 4 luni cu act aditional in conformitate cu art.6 alin (3)din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.Valoarea minima estimata a contractului pana la 31 decembrie 2013 este de 418438 lei fara TVA. Valoarea minima reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri pentru perioada de derulare a contractului: 01.08.2013 ? 31.12.2013. Oferta se elaboreaza si se evalueaza avand in vedere cantitatea si valoarea minima estimata a contractului incheiat pana la 31 decembrie 2013. Contractul de achizitie publica se va adjudeca pentru cantitatea minima de produse.Valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari, prin prelungirea contractului cu 4 luni, conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie si mentinerea pretului unitar pentru fiecare produs identic cu cel rezultat in urma atribuirii. Valoarea maxima estimata a contractului ce tine seama si de eventualele suplimentari, pana la 30 aprilie 2014 este de 523047.50 lei fara TVA.Valoarea estimata lei fara TVA: intre 418438 lei si 523047.50
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22212100-0 - Publicatii periodice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
386, 496.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S111-189404din11.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2770 Denumirea: Contract de furnizare publicatii periodice straine pentru anul 2013
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMDIDAC S.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI, NR. 23, ET. 3, AP. 5, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010702, Romania, Tel. 3212575, Email: [email protected], Fax: 3234280, Adresa internet (URL): www.romdidac.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 418438.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 282055.51 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
110, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 35, 75, 80
Contract nr: 2771 Denumirea: Contract de furnizare publicatii periodice straine pentru anul 2013
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Prior Media Group SRL
Adresa postala: STR RASPANTIILOR NR 32 SECTOR 2 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020548, Romania, Tel. +40 212108908, Email: [email protected], Fax: +40 212123561
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 418438.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13952.58 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
17, 66, 100, 104
Contract nr: 2772 Denumirea: Contract de furnizare publicatii periodice straine pentru anul 2013
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MANPRES DISTRIBUTION S.R.L.
Adresa postala: Str. Ziduri Intre Vii, nr.5, bloc B8, Scara1, ap 44, parter, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0722341546, Email: [email protected], Fax: 0213146339, Adresa internet (URL): www.mapres.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 418438.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90488.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 5
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
13, 14, 29, 33, 38, 42, 45, 49, 51, 64, 65, 71, 72, 82, 92, 111, 121, 129, 140, 146, 148, 149, 1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.Conform prevederilor art. 11 alin. (5) din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, modificata si completata ulterior: ofertantul are obligatia de a prezenta /completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale : In situatia in care in urma analizei ofertelor primite si dupa aplicarea criteriului de atribuire pe primul loc se vor clasa 2 (doi) sau mai multi ofertanti, autoritatea contractanta va solicita acestora sa depuna la sediul din str. Boteanu nr.1, sector1 o noua oferta, in plic sigilatla data si ora care vor fi mentionate in invitatia pentru reofertare. Oferta care va avea pretul cel mai scazut dintre noile oferte fianciare va fi declarata castigatoare.Procesul de reofertare se va desfasura in maxim 3 etape. Daca in urma aplicarii procesului repetitiv de reofertare (maxim 3 etape) nu se realizeaza o departajare a ofertelor autoritatea contractanta in baza art. 209 alin.1 lit.d) din OUG nr. 34/2006, va anula procedura de atribuire pentru lotul respectiv.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Resurse Umane. Juridic. Achizitii Publice
Adresa postala: str. Boteanu nr.1, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010027, Romania, Tel. +40 213120108, Fax: +40 213120108
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer