Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare reactivi-Solutii de colorare


Anunt de participare numarul 131704/23.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES
Adresa postala: P-ta BERNADY GYORGY NR. 6, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: NICOLETA SANDOR, Tel. 0265-230000, Email: [email protected], Fax: 0265-230001, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare reactivi-Solutii de colorare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia Spitalului Clinic Judetean Mures-str.Gh.Doja nr.89
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1)Coloratie gram;2)Coloratie Ziel Nielsen; 3)Coloratie rapida pentru hematologie;4)Ulei de cedru;5)Solutie May Grunwald;6)Solutie Giemsa;7)Albastru briliant crezil;8)Hematoxilina 1a Harris;9)Orange G-6;10)Eozin azur 50;11)Kit pt.crearea atmosferei de anaerobioza
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1)25 kit;2)10 kit;3)30 kit;4)27 flac;5)12 litri;6)12 litri;7)5 flacoane;8)3.5 litri;;9)3.5 litri;10)3.5 litri;11)1 kit
Valoarea estimata fara TVA: 40, 770RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare 407 RON detalii in doc.de atrib. si in loturi, , garantia de buna exec. 5% din val. fara TVA a contract in cazul in care val contract fara TVA va fi mai mare de 20 000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O. U. G. nr. 34/2006;Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din O. U. G. nr. 34/2006;Certificat de participare cu oferta independenta;Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O. U. G. 34/2006 cu modif. si compl. ulterioare;Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Declaratie de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara care sa stipuleze ca Ofertantul nu are datorii fiscale la bugetul de stat general consolidate, in copie;Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale ca nu figureaza cu creantele bugetare de plata catre bugetul local, in copie;Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie ? conform cu originalul ? semnata si stampilata de reprezentantul legal;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2010, vizat de organele de resort;Fisa de informatii generale ? se va completa formularul atasat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Aviz de functionare eliberat de Ministerul Sanatatii ? copie;Declaratie de conformitate CE ( conf. Directivei 98/79 CE), aceasta va trebui depusa in traducere autorizata ? in original sau copie ? conform cu originalul ? semnata si stampilata de reprezentantul legal;Operatorul economic va prezenta mostre de produs pentru pozitiile ofertate, pana la data limita de depunere a ofertelor (neprezentarea de mostre pentru aceste pozitii si neincadrarea stricta in descrierea din caietul de sarcini va duce la descalificarea ofertantului)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.12.2011 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.12.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.12.2011 10:00
Locul: Spitalul Clinic Judetean Mures, Str.Bernady Gyorgy Nr.6, Tg. Mures-Birou Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O persoana autorizata din partea fiecarui ofertant pe baza de imputernicirea semnata de reprezentantul legal al societatii participante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos , nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Art. 256?2din O.U.G. 34/2006. - 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES-Compartimentul Contencios
Adresa postala: str. Bernady Gyorgynr. 6, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540061, Romania, Tel. 0365/882576, Fax: 0265/230003
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer