Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta
Licitatii hot: 02401 | 02401 alba iulia | 02412 | 02415 | 0244333233 | 02482 | 02517 | 02534 | 02542 | 02545 +

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare si distributie produse de panificatie pentru elevii si prescolarii din judetul Iasi in anul scolar 2013 -2014


Anunt de participare numarul 145217/26.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achiztii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare si distributie produse de panificatie pentru elevii si prescolarii din judetul Iasi in anul scolar 2013 -2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea produselor se va face la sediul scolilor si gradinitelor cu program normal de 4 ore, de stat si private, conform anexei la Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie furnizarea, transportul si distributia de produse de panificatie, cornuri sau batoane si produse derivate: covrigi simpli sau biscuiti uscati, pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Iasi, in anul scolar 2013 -2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15821200-1-Biscuiti dulci (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numar estimat de beneficiari: total = 96.716, din care: Lot I =7.397;Lot II=8.075;
Lot III=7.024;
Lot IV = 7.877;
Lot V=23.633;
Lot VI=16.058;
Lot VII= 26.652;
Cantitatea totala estimata: 17.022.016 portii, din care:
Lot I = 1.301.872;Lot II= 1.421.200;
Lot III= 1.236.224;
Lot IV = 1.386.352;
Lot V= 4.159.408;
Lot VI= 2.826.208;
Lot VII= 4.690.752;Ofertantilor le este adus la cunostinta faptul ca valoarea totala estimata a contractului de achizitie publica de furnizare ?i distribu?ie produse de panificatie pentru elevii si prescolarii din judetul Iasi in anul scolar 2013-2014 este de 5.276.824, 96 lei, echivalent a 1.177.836, 42 euro, la cursul BNR licitat in 18.06.2013 1 euro = 4, 4801lei, din care: Lot I ? 403.580, 32 lei(fara TVA), echivalent a 90.082, 88 euro, Lot II -440.572, 00 lei (fara TVA) echivalent a 98.339, 77 euro, Lot III ? 383.229, 44 lei(fara TVA), echivalent a 85.540, 38 euro, Lot IV -429.769, 12 lei (fara TVA) echivalent a 95.928, 47 euro, Lot V ? 1.289.416, 48 lei(fara TVA), echivalent a 287.809, 75 euro, Lot VI -876.124, 48 lei (fara TVA) echivalent a 195.559, 13 euro, Lot VII ? 1.454.133, 12 lei(fara TVA), echivalent a 324.576, 04 euro
Valoarea estimata fara TVA: 5, 276, 824.96RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de :8.071 lei pentru LOTUL I, 8.811 lei pentru LOTUL II, 7.664 lei pentru LOTUL III, 8.595 lei pentru LOTUL IV, 25.788 lei pentru LOTUL V, 17.522 lei pentru LOTUL VI, 29.082 lei pentru LOTUL V, si se va constitui, conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi ? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (model Anexa7.2.2.11).Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu cinci zile.Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de minimum 120 de zile calendaristice incepand cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2).Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1) si (2), respectiv : - LOTUL I ? 4.035, 80 lei- LOTUL II ? 4.220, 57 lei- LOTUL III ? 3.832, 29 lei- LOTUL IV ? 4.209, 77 lei- LOTUL V ? 5.069, 42 lei- LOTUL VI ? 4.656, 12 lei- LOTUL VII ? 5.234, 13 lei Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 90 alin. (1) ?i (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Anexa 7.2.2.19 ? Model garantie de buna executie), care devine anexa la contract. Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia.Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), beneficiaza de reducere de 50%a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
- Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
- Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare(ANEXA 7.2.2.12 A;
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Anexa 7.2.2.12B)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (ANEXA 16)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareANEXA 7.2.2.12 B^1);
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica: - Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Victor Chirila- Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu-Vicepresedinte Consiliul Judetean Iasi, Lacramioara Vernica, -Secretarul Judetului Iasi, Elena Arvinte ? Director Exectutiv Directia Economica, Dolachi Pelin Nicoleta ? Director Executiv Adjunct Directia Economica, Gabriela Alungulesei - Director Executiv Directia Juridica, Anca Mu?cheru-Director Executiv Directia Achizitii Publice, Costel Ciornei-Coordonator Compartimentul Achizitii Publice Directe-Directia Achizitii Publice, Mihai Iftimiei ? Sef Serviciu Achizi?ii Publice ?i Contracte, Catalina ?erbanoiu - Consilier Juridic, Serviciul Achizi?ii Publice ?i Contracte, Costel Ciornei - Consilier Compartimentul Achizitii Publice Directe, Viorica Mariciuc -Consilier Compartimentul Achizitii Publice Directe,
- Consilieri judeteni : Cojocaru Petru Bogdan, Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloae Dinu, Baciu Mihai, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.6 Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Modalitatea de indeplinire: -Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidate ? eliberat de A.N.A.F. ;
-Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local ? eliberat de Primarii.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarii platii obligatiilor exigibile de plata. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de deschidere a ofertelor.6.Declaratii privind calitatea de participant la procedura :
Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model ANEXA 7.2.2.12 C)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.-Informatii privind asociatii (Model - Anexa 10 ? Declaratie privind legalizarea asocierii) Ofertantul-lider, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.-Acord de asociere, (Model - Anexa 4)
Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget exigibile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. - Existenta unei forme de inregistrare si/sau atestare / apartenenta din punct de vedere profesional -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.In cazul prezentarii documentului in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.- Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri.Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului pentru partea din contract pe care o realizeaza asociatul/asociatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Se solicita realizarea unei cifre medii de afaceri globale in ultimii 3 (trei) ani (2010, 2011, 2012) cel putin egala cu valoarea minima impusa, dupa cum urmeaza: - Lotul I: 807.000 lei
- Lotul II: 881.000 lei
- Lotul III: 766.000 lei
- Lotul IV: 859.000 lei
- Lotul V: 2.578.000 lei
- Lotul VI: 1.752.000 lei
- Lotul VII: 2.908.000 leiOfertantul trebuie sa prezinte Anexa 06 ? Informa?ii generale.Valorile vor fi exprimate in lei.
Pentru echivalenta valuta/lei se va avea in avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR ? http: //bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx
In cazul in care se oferteaza mai multeloturi, cerinta privind cifra de afaceri va fi considerata indeplinita daca ofertantul va face dovada unei cifre de afaceri egala sau mai mare decat cea mai mare valoare minima impusa din loturile ofertate.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afaceri medie anuala a acestuia pe cei 3 ani de referinta indicati.In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri medie anuala a asocierii respective pentru cei 3 ani de referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati!
Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt IMM.
. Ofertantul va prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus, iar in situatia in care reglementarile legale din tara in care ofertantul este rezident nu prevad bilant contabil, ofertantul va prezenta situatia financiara in forma impusa prin legislatia statului respectiv. In acest sens, operatorul economic va depune in ofertao declaratie, in original, in limba de origine insotita de o traducere autorizata, prin care se precizeaza care este forma legala pentru situatia financiara anuala.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/ candidatului resursele invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a, c¹ si d din OUG nr. 34/2006.Astfel, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza.In cazul dat, persoana sustinatoare a unui operator economic pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de furnizare este obligata sa prezinte urmatoarele documente:
- Anexa 7.2.2.12A, in original;
-Anexa 7.2.2.12B², in original;
-Anexa 7.2.2.12B¹, in original;
-Anexa 19 - Angajament Tert sustinator financiar, in original- Anexa 191 -Angajament Tert sustinator financiar, in original
Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Nota: Documentele pe care trebuie sa le prezinte persoana sustinatoare se depun suplimentar documentelor pe care trebuie sa le depuna ofertantul, asa cum sunt solicitate in cuprinsul Documentatiei de atribuire.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte Anexa 06 ? Informa?ii generale.Valorile vor fi exprimate in lei.Ofertantul va prezenta bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.Se vor prezenta: - Anexa 7.2.2.12A, in original;
-Anexa 7.2.2.12B², in original;
-Anexa 7.2.2.12B¹, in original;
-Anexa 19 - Angajament Tert sustinator financiar, in original- Anexa 191 -Angajament Tert sustinator financiar, in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a livrat produse similare in valoare cumulata de cel pu?in: 403580, 32 lei pentru lotul I440572, 00 lei pentru lotul II383229, 44 lei pentru lotul III429769, 12 lei pentru lotul IV
1.289.416, 48 lei pentru lotul V876.124, 48 lei pentru lotul VI
1.454.133, 12 lei pentru lotul VII
in cadrul a unui contract, maxim trei contracte.In cazul in care oferteaza pentru mai multe loturi, valoarea se raporteaza la lotul cu valoarea estimata cea mai mare.Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerin?a nr.2Declaratie privind personalul/ organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.Condi?ie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 5 persoane pentru transportul ?i distributia produselor de panificatie la loca?iile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit pentru lotul/ loturile ofertate.
Ofertantulva avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document), efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).Se vor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul.
Cerinta nr. 3
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 5 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de cel putin 5 mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/ angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in un depozit alimentar dotat cu instala?ii adecvate pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse de panificatie.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit. a, c¹ si d.
In acest sens, persoana juridica sustinatoare poate sustine un operator economic participant la o procedura de achizitie prin punerea la dispozitie a resurselor tehnice si profesionale solicitate de catre autoritatea contractanta prin Documentatia de atribuire a contractului.In cazul dat, persoana sustinatoare a unui operator economic pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de furnizare este obligata sa prezinte urmatoarele documente: Anexa 7.2.2.12A in original, Anexa 7.2.2.12B² in original, Anexa 7.2.2.12B¹ in original, Anexa 20 - ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici in original, Anexa nr. 22 ? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional ? LISTA privind personalului angajat si al cadrelor de conducere care urmeaza a fi efectiv alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica, Anexa nr. 201 - Angajament Tert sustinator tehnic si profesional.
Angajamentul ferm prezentat de ofertantul care sustine experienta similara trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.Nota: Documentele pe care trebuie sa le prezinte persoana sustinatoare se depun suplimentar documentelor pe care trebuie sa le depuna ofertantul, asa cum sunt solicitate in cuprinsul Documentatiei de atribuire.
Lista cuprinzand subcontractantii
Acordurile de subcontractare, daca este cazul
Ofertantii vor prezenta Anexa 7.2.2.12G, in original, insotita si de fotocopii ale acordurilor de subcontractare, daca este cazul. Subcontractantul/subcontractantii va/vor prezenta ANEXA7.2.2.12 B1, in original, daca este cazul. Acordurile de subcontractare prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta.
Cerinta nr. 1
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Cerinta nr. 2
Condi?ie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform HG 925/2005Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specifica?ie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta ANEXA 7.2.2.12 E, in original, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.CompletareFormular nr.12IPentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).Ofertantii vor completa Anexa 4.4.1 B in originalSe vor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul.Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se accepta si prezentarea unui angajament de participare.Pentru persoane juridice straine, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.Ofertantul va prezenta Anexa 12H, in original;Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de 5 mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Modalitatea de indeplinire: Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozitinregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Se vor prezenta : Anexa 7.2.2.12A in original, Anexa 7.2.2.12B² in original, Anexa 7.2.2.12B¹ in original, Anexa 20 - ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici, in originalAnexa nr. 22 ? Declaratie tert sustinator tehnic si profesional.Se vor prezenta: Anexa 7.2.2.12G, in original, insotita si de fotocopii ale acordurilor de subcontractare.ANEXA7.2.2.12 B1, in original, daca este cazul.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare documente/certificate emise de organisme independente in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA).Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica.La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirementNotificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?.Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8979
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.09.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, Iasi, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)II.3 Durata contractului este anul ?colar 2013 -2014, in conformitate cu structura anului ?colar stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, pentru elevii din inva?amantul primar ?i gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Iasi, incepand de la data intrarii in vigoare a contractului ?i pana la sfar?itul anului ?colar 2013 -2014.Anul ?colar insumeaza 176 zile lucratoare de curs, in conformitate cu structura anului scolar 2013 -2014, incepand cu prima zi de scoala.IV.2.1 In cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, deoarece, dupa etapa finala de licitatie elctronica, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunerea financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice - Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 0232235100, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.07.2013 18:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer