Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare si distributie produse lactate pentru elevii si prescolarii din judetul Iasi in anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 145450/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare si distributie produse lactate pentru elevii si prescolarii din judetul Iasi in anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Livrarea produselor se va face la sediul scolilor si gradinitelor cu program normal de 4 ore, de stat si private, conform anexei la Caietul de sarcini
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie furnizarea, transportul si distributia de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Iasi, in anul scolar 2013-2014.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
15511100-4-Lapte pasteurizat (Rev.2)
15511210-8-Lapte UHT (Rev.2)
15551300-8-Iaurt (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numar total estimat de beneficiari: 96.716, din care : ? Numar estimat de beneficiari pentru lotul I: 7.397
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul II: 8.075
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul III: 7.024
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul IV: 7.877
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul V: 23.633
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul VI: 16.058
? Numar estimat de beneficiari pentru lotul VII: 26.652Cantitatea totala estimata: 17.022.016 portii, din care : ? Numar estimat de portii pentru lotul I: 1.301.872
? Numar estimat de portii pentru lotul II: 1.421.200
? Numar estimat de portii pentru lotul III: 1.236.224
? Numar estimat de portii pentru lotul IV: 1.386.352
? Numar estimat de portii pentru lotul V: 4.159.408
? Numar estimat de portii pentru lotul VI: 2.826.208
? Numar estimat de portii pentru lotul VII: 4.690.752Ofertantilor le este adus la cunostinta faptul ca valoarea estimata totala a contractelor de furnizare si distributie produse lactate (exclusiv TVA) este de 10.723.870, 08 lei, echivalent a 2.393.667, 57 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei, din care:
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT I ? 820.179, 36 lei fara TVA, echivalent a 183.071, 66 euro, la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT II ? 895.356, 00 lei fara TVA, echivalent a 199.851, 79 euro, la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT III ? 778.821, 12lei fara TVA, echivalent a 173.840, 12 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT IV- 873.401, 76 lei fara TVA, echivalent a 194.951, 40 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT V ? 2.620.427, 04 lei fara TVA, echivalent a 584.903, 69 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT VI 1.780.511, 04 lei fara TVA, echivalent a 397.426, 63 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
-Valoare estimata contract pentru produse lactate LOT VII ? 2.955.173, 76 lei fara TVA, echivalent a 659.622, 28 euro la cursul BNR din 18.06.2013, 1 euro = 4, 4801 lei ;
Valoarea estimata fara TVA: 10, 723, 870.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de: 14.403, 00 lei pentru LOTUL I; 17.907, 00 lei pentru LOTUL II; 15.576, 00 lei pentru LOTUL III; 17.468, 00 lei pentru LOTUL IV; 52.408, 00 lei pentru LOTUL V; 35.610, 00 lei pentru LOTUL VI; 59.103, 00 lei pentru LOTUL VII si se va constitui, conform art. 86 alin. 1 din HG nr. 925/2006: prin virament in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trez.Mun. Iasi ? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari(model Anexa7.2.2.11).Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.-Valab. GP va fi de minimum 120 de zile calendaristice incepand cu data limita de depunere a ofertelor.-dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2).In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. AC va retine o parte din garantia de participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1) ?i (2) din OUG 34/2006, respectiv: LOTUL I ? 4.600, 18 lei;LOTUL II?4.675, 35 lei, LOTUL III? 4.558, 82 lei, LOTUL IV? 4.653, 40 lei, LOTUL V?6.400, 43 lei, LOTUL VI?5.560, 51 lei, LOTUL VII ? 6.735, 17 lei - Garantia de buna executie a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (Anexa 7.2.2.19 ? Model garantie de buna executie), care devine anexa la contract.- Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala calitativa si cantitativa a produselor.- Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata conform art. 44 din OUG 34/2006 ? (Model orientativ ? Anexa nr. 4)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
- Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
- Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare(ANEXA 7.2.2.12 A;
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Anexa 7.2.2.12B)Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (ANEXA 16)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareANEXA 7.2.2.12 B^1);
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomnitei ? Presedinte, Consiliul Judetean Iasi, Chirila Victor ? Vicepresedinte, Consiliul Judetean Iasi, Victorel Lupu ? Vicepresedinte, Consiliul Judetean Iasi, Lacramioara Vernica - Secretarul Judetului Iasi, Elena Arvinte ? Director Executiv, Directia Economica, Nicoleta Dolachi Pelin? Director Executiv Adjunct, Directia Economica, Gabriela Alungulesei - Director Executiv, Directia Juridica, Muscheru Luminita Anca - Director Executiv, Directia Achizitii Publice, Mihai Iftimiei, - Sef Serviciu, Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Directia Achizitii Publice, Catalina Serbanoiu - Consilier Juridic, Serviciul Achizitii Publice si Contracte, Directia Achizitii Publice, Gigi Ciuc ? Consilier, Compartimentul Achizitii Publice Directe, Directia Achizitii Publice, Viorica Mariciuc- Consilier, Compartimentul Achizitii Publice Directe, Directia Achizitii Publice.
- Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloaei Dinu, Baciu Mihail, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan , Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Florin Silviu, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: Modalitatea de indeplinire: -Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidate ? eliberat de A.N.A.F. ;
-Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local ? eliberat de Primarii.Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarii platii obligatiilor exigibile de plata. In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.6.Declaratii privind calitatea de participant la procedura :
Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model ANEXA 7.2.2.12 C)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.-Informatii privind asociatii (Model - Anexa 10 ? Declaratie privind legalizarea asocierii) Ofertantul-lider, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului.-Acord de asociere, (Model - Anexa 4)
Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in oricare dintre formele original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget exigibile scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentareadedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic ;3. Prezentarea autorizatiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor emisa de directia judeteana/municipiului Bucuresti (conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Se solicita realizarea unei cifre medii de afaceri globala in ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) cel putin egala cu valoarea minima impusa, dupa cum urmeaza: ? LOTULI: 1.640.000lei
? LOTULII: 1.790.000lei
? LOTUL III :1.550.000 lei
? LOTUL IV :1.746.000 lei
? LOTUL V :5.240.000 lei
? LOTUL VI :3.560.000 lei
? LOTUL VII :5.900.000 leiOfertantul trebuie sa prezinte Anexa 06 ? Informatii generale, cu prezentarea cifrei medii de afaceri globale pe ultimii trei ani pentru care exista exercitiul financiar incheiat (2010, 2011, 2012).Valorile vor fi exprimate in lei.Pentru echivalenta valuta/lei se va avea in avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR ? http: //www.bnr.ro/Cursul-de-schimb 3544.aspxIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. In cazul ofertelor individuale (depuse de un singur operator economic) se va lua in considerare cifra de afaceri medie anuala a acestuia pe cei 3 ani de referinta indicati. In cazul ofertelor comune (depuse de o asociere), se va lua in calcul cifra de afaceri medie anuala a asocierii respective pentru cei 3 ani de referinta mentionati, calculata ca medie aritmetica anuala a cifrelor de afaceri anuale individuale ale fiecaruia dintre asociati.
Ofertantii tip IMM care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare), beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM).In cazul asocierilor, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asociatii sunt IMM.
Ofertantul va prezenta bilanturile contabilepentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate siinregistratede organele competente, ca documente doveditoare privind indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri, sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.
Documentele vor fi prezentate in copie certificata conform cu originalul.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate ale documentelor solicitate mai sus, iar in situatia in care reglementarile legale din tara in care ofertantul este rezident nu prevad bilant contabil sau balanta de verificare contabila, ofertantul va prezenta situatia financiara in forma impusa prin legislatia statului respectiv .
In acest sens, operatorul economic va depune in ofertao declaratie, in original, in limba de origine insotita de o traducere autorizata, prin care se precizeaza care este forma legala pentru situatia financiara anuala.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul/candidatul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Ofertantul trebuie sa prezinte Anexa 06 ? Informatii generale.2. Ofertantul va prezenta bilanturile contabilepentru anii 2010, 2011 si 2012, vizate siinregistratede organele competente, ca documente doveditoare privind indeplinirea cerintei referitoare la cifra de afaceri, sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, raport de audit (daca este aplicabil) iar daca din motive obiective parte din acestea nu sunt disponibile, se vor prezenta alte documente edificatoare.Se vorprezenta : - Anexa 19^1In original;
- Anexa 7.2.2.12A, in original;
- Anexa 7.2.2.12B², in original;
- Anexa 7.2.2.12B¹, in original;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte caConditie de calificare :
Ofertantul a livrat produse similare in valoare cumulata de celputin valoarea estimata alotului pentru care oferteaza, respectiv:
LOT I ? 820.179, 36 lei
LOT II ? 895.356, 00 lei
LOT III ? 778.821, 12leiLOT IV- 873.401, 76 leiLOT V ? 2.620.427, 04 lei
LOT VI -1.780.511, 04 leiLOT VII ? 2.955.173, 76 lei,
in cadrul a 1 (unu), maxim 3 (trei) contracte.Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Conditie de calificare:
Operatorul economic va face dovada ca dispune de un numarminim de 5 (cinci) persoane pentru transportul si distributia produselor lactate la locatiile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit pentru lotul/loturile ofertate.
Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile H.G.nr. 714/2008.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).Ofertantii vor completa Anexa 4.4.1.B, in original.Se vor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul.
Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se accepta si prezentarea unui angajament de participare.
Pentru persoane juridice straine, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.
Cerinta nr. 3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului;Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 5 mijloace de transport pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiModalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, autorizate conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Conditie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel putin 1(unu) depozit frigorific adecvat pentru receptia, depozitarea si livrarea de produse lactate.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul/candidatul dispune de un depozit frigorific conform Ordinului Autoritatii Nationale Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelornr. 57 din 24 iunie 2010 (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de autorizare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Cerinta nr. 1
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Cerinta nr. 2
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta documente care confirma ca are implementate proceduri bazate pe principiile HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) conform H.G. nr.925/2005 .
Sau, Documente / certificate care confirma implementarea de catre ofertant a unui standard / specificatie tehnica privind Sistemul de management al sigurantei alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii vor prezenta ANEXA 7.2.2.12 E, in original, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Ofertantii vor completa Anexa 4.4.1.B, in original.Se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).Se vor prezenta certificatele/atestatele care dovedesc indeplinirea cerintei minime in original, copie legalizata sau copie certificata conform cu originalul.Pentru personalul care nu este angajat permanent al ofertantului se accepta si prezentarea unui angajament de participare.Pentru persoane juridice straine, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.Ofertantul trebuie sa prezinte informatii referitoare la dotarile cu echipamentele specifice pentru indeplinirea contractului (de exemplu: autovehicule, depozite), prin completarea Anexei12H si a Listei utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice si depozitelor frigorifice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.- Anexa 20, in original;
- Anexa 22, in original;
- Anexa 201, in original- Anexa 7.2.2.12A, in original;
- Anexa 7.2.2.12B², in original;
- Anexa 7.2.2.12B¹, in original;Dupa caz, ofertantii vor prezenta Anexa 7.2.2.12G, in original.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006.Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA).Se are in vedere imbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.09.2013 13:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Ia?i.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori desemnati UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
? Durata contractului este anul scolar 2013 - 2014, in conformitate cu structura anului scolar stabilit de Ministerul Educatiei Nationale pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, din judetul Iasi, incepand de la data intrarii in vigoare a contractului si pana la sfarsitul anului scolar 2013 - 2014. Anul scolar insumeaza 176 zile lucratoare de curs, in conformitate cu structura anului scolar 2013 - 2014 aprobata de Ministerul Educatiei Nationale, incepand cu prima zi de scoala.? In cazul imposibilitatii aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut?, deoarece doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunerea financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.? La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement? Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?.? Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.?Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSC in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 11:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer