Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare sisteme de detectare a incendiului


Anunt de participare (utilitati) numarul 146976/03.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Valentina Cristea, Tel. +40 730404473, In atentia: Valentina Cristea, Email: [email protected], Fax: +40 212647548, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de furnizare sisteme de detectare a incendiului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Romania
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 30, 000, 000EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1.430.000 EUR. Durata celui mai mare contract subsecvent: 6 luni
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Activitatile propuse a fi executate in cadrul contractului se axeaza pe achizitia si configurarea de materiale, fabricarea, testarea in fabrica, livrarea, supervizarea instalarii, testarea la locatie, pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune (pre-commissioning, commissioning, start-up), testarea performantei si predarea sistemelor de detectare incendiu, denumite in continuare ?F&Gs?, in facilitatile de prelucrare a Petrolului si Gazelor, din Romania.
Cantitatile minime si maxime estimate ale acordului cadru: intre 1 si 100 sisteme.Cantitatile minime si maxime estimate care pot face obiectul unui contract subsecvent: intre 1 si 15 sisteme.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31625100-4 - Sisteme de detectare a incendiilor (Rev.2)
45312100-8-Lucrari de instalare de sisteme de alarma impotriva incendiilor (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de sisteme de detectare a incendiilor.
Nivelurile cerintelor minime de calificare sunt bazate pe valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 30, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatul selectat va prezenta o garantie de participare la procedura. Cuantumul garantiei va fi de 300.000 EUR (1% din valoarea estimata a acordului cadru).Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante in conditiile legii, de catre o societate bancara agreata de catre Autoritatea Contractanta/companie de asigurari.Garantia de participare va fi constituita conform art. 86, alin. 1, 2, 3 si 6 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare va fi returnata ofertantilor de catre OMV Petrom conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare va fi valabila 3 zile calendaristice numarate dupa perioada de valabilitate a ofertei, luand in considerare ca perioada de valabilitate a ofertelor este de 90 zile calendaristice de la data limita pentru depunerea ofertelor, inclusiv ziua deschiderii ofertelor. Pentru echivalarea garantiilor de participare stabilite in alta moneda decat euro, se va lua in considerare cursul de schimb al BNR valabil cu 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul Garantiei de Buna Executie, emisa de catre o societate bancara agreata de catre Autoritatea Contractanta, reprezinta 10% din valoarea fiecarui contract subsecvent (fara TVA), conform art. 89 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si va fi constituita conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1:
Un candidat poate fi exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 180si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv daca se afla in situatia descrisa la art. a, c^1, d.
Demonstrarea acesitei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor:
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006;
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006;
3.Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.
4.Cazier fiscal al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.5.Certificat de atestare fiscala al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent necesar penru a demonstra ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune Candidatura.6.Certificat de taxe si impozite locale al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent necesar pentru a demonstra ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care se depune Candidatura.
Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor 5.1., 5.4., care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?.Cerinta nr. 2Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta ? conformordinului presedintelui ANRMAPnr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Demonstrarea acesitei cerinte se face prin prezentarea declaratiei"Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform formularului 4., care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?.Cerinta nr. 3Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Membrii Directoratului OMV PETROM sunt Mariana Gheorghe, Andreas Peter Matje, Johann Pleininger, Neil Anthony Morgan si Cristian Secosan.Persoana care aproba bugetul Alina Gabriela POPA
Persoanele care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura sunt Thomas Repolust (Director Departament Achizitii si Inginerie Proiecte) si Johann Lechner (Director Departament Dezvoltare Programe Petrol).Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii ?
In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant. In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Daca candidatul foloseste parti terte sustinatoare, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare sustinator.In cazul unei asocieri, aceasta declaratie se va prezenta de catre fiecare membru. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
1. Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire:
- prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
2. Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire:
- prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
In cazul unei asocieri, fiecare membru va prezenta documentul de mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Media anuala a cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 (trei) ani, trebuie sa fie de cel putin 2.860.000 euro.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia cu privire la cifra specifica de afaceri a candidatului pentru fiecare din ultimii trei (3) ani sau a fiecarui membru al asociatiei, dupa caz.
Copii ale bilanturilor sau extrase din bilanturile contabile pentru ultimii trei (3) ani financiari precum si orice alte documente justificative considerate adecvate pentru a indica cifra de afaceri anuala a candidatului, specifica obiectului prezentei proceduri;
Raportul auditorilor pentru ultimele 3 exercitii financiare aferente anilor financiari, acolo unde este aplicabil;
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm incheiat al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind situa?ia economica ?i financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economica ?i financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.
Acces neconditionat la resurse financiare de cel putin 715.000 euro pentru o perioada de 3 luni, incepand de la data atribuirii primului contract subsecvent, estimata a fi Decembrie 2013.
In acceptiunea Autoritatii Contractante si pentru scopul prezentei Proceduri de atribuire, expresia ?demonstrarea accesului neconditionat la resurse financiare? este legata in timp de data atribuirii primului contractul subsecvent (estimata a fi in Decembrie 2013) si se refera la accesul la resursele financiare disponibile, negrevate de datorii sau accesul la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru cel putin primele 3 (trei) luni de derulare ale contractului subsecvent.
Modalitatea de indeplinire
Adresa/comunicare/document in original, emis de o organizatie/institutie financiara care sa precizeze ca situatia financiara a candidatului a fost examinata si ca pe baza acestei examinari, operatorul economic ce participa la procedura individual sau in asociere este eligibil in orice moment pentru obtinerea unei linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare ce se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru cel putin primele 3 (trei) luni de derulare ale contractului subsecvent, asa cum este indicat, daca acesta din urma o va cere. Pentru a facilita evaluarea candidaturilor pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EUR se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb pentru fiecare an, comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei http: //www.bnr.ro
Declaratia de mai sus se va prezenta conform formularului 8.1., care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii?
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea experientei similare in realizarea si fabricarea, configurarea, , asamblarea componentelor, testarea in fabrica, supervizarea instalarii, testarea la locatie, pregatirea pentru punerea in functiune si punerea in functiune (commissioning, pre-commissioning, start-up), instruirea operatorilor, predarea a cel putin un (1) sistem de detectie al Incendiului, evaluat SIL 2 in oricare dintre activitatile ce urmeaza: tratarea apei, separarea petrol/apa/gaz, trasfer fluide sau stocare, injectare apa, in ultimii 3 ani pana la data depunerii candidaturii constituit din cel putin 1 interfata in serie (serial) cu un sistem tert, cel putin 1 interfata permanenta (hardwired) cu un sistem tert, cel putin 1 modul PLC (cu rezolvare logica (logic solver) conform EN 61508) certificat SIL 2 si senzori pentru camp/camera de echipamente/camera de control (care sa includa fiecare din urmatoarele: detector de flacari (flame detectors), detector de fum (smoke detectors), detectoare de caldura punctuale (point type heat detectors), detectoare de caldura lineare (linear type heat detectors), butoane alarma incendiu (manual alarm call points), alarma vizuala (beacons), alarma acustica (sounders), detectoare de gas inflamabil si toxic.Experienta similara se va demonstra in cel putin 1 contractcare sa fi avut obiect similar obiectului contractului care urmeaza a fi incheiat.
Modalitatea de indeplinire
Fisa detaliata ? Experienta similara cu descrierea fiecarui contract considerat ca furnizare si servicii in ultimii 3 (trei) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor.
Fiecare experienta similara se demonstreaza prin prezentarea cel putin a unui certificat/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari//confirmari din partea acestuia, demonstrarea experientei similare se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Proces verbal de receptie partiala sau proces verbal de receptie finala, dupa caz.
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca ter?ul sus?inator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea experientei similare cu descrierea fiecarui contract considerat ca furnizare si servicii in ultimii 3 (trei) ani inainte de data limita a depunerii candidaturilor, . inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor inso?i angajamentul ferm incheiat al persoanei respective care trebuie sa garanteze autorita?ii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificulta?i pe parcursul derularii contractului, persoana sus?inatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa ?i reglementara a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i.Fisa detaliata specificata mai sus se va prezenta conform formularului 9.2. care se regaseste in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii ?.
Demonstrarea accesului la infrastructura/dotarile necesare pentru fabricarea corespunzatoare a produselor si indeplinirea serviciilor, asa cum sunt solicitate in caietul de sarcini:
- Dotari: zona dedicata pentru asamblarea completa si testarea sistemelor de detectare a Incendiului
- Configurare: minimum doi (2) Ingineri de Control si Instrumentatiecu studii superioare, specializarea Automatizari; cel putin 3 ani experienta profesionala specifica in Configurarea sistemelor de detectare incendiu si a panourilor de afisaj perimetral;
- Achizitii: minimum un (1) Specialist Achizitii cu studii superioare, in orice specializare; cu cel putin 3 ani experienta profesionala specifica in activitatea de achizitii Sisteme de detectare incendiu si a componentelor aferente.- Asamblarea: minim doi (2) Tehnicieni cu studii medii, specializarea Tehnician pentru sisteme de detectie; cel putin 3 ani experienta profesionala in asamblarea Sistemelor de detectare incendiu si a panourilor de afisaj perimetral
- Supervizarea Instalarii si Pregatirea pentru punerea in functiune: minim un (1) Inginer cu studiisuperioare, specializarea Inginer de proces; sau Tehnician cu studii medii, specializarea tehnician cu cel putin 3 ani experienta profesionala in supervizarea si pregatirea pentru punerea in functiune a Sistemelor de detectare incendiu.
Modalitatea de indeplinire
Declaratia privind infrastructura/ dotarile candidatului pentru buna executare a acordului-cadruCurriculum Vitae. Documente suport pentru informatiile din CV(copie dupa diploma, certificarea experientei specifice prin prezentarea unui document emis de beneficiarul final al bunurilor sau de catre angajator).Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor 9.3., 9.4. care se regasesc in Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Candidaturii ?.
Candidatul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de catre fiecare membru al asocierii, pentru partea de implicare in contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
FRD-K-001-00-F&G
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
Altele
Orice document referitor la aceasta procedura trebuie redactat/tradus in limba engleza.
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.11.2013 09:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa mentina oferta: 90 zile.Cu privire la sectiunea IV.1.2. Pentru a avea un sistem eficient de evaluare, numarul maxim de candidati selectati, invitati sa participe la cea de-a doua faza a procedurii, va fi de 5. Daca numarul de candidati ce indeplinesc cerintele minime de calificare depaseste acesta limita, vor fi aplicate criteriile de selectie dupa cum urmeaza: 1.) Situatia economica si financiara ? un candidat poate obtine maximum 400 puncte (40%): media cifrei de afaceri2.) Capacitatea tehnica si profesionala: un candidat poate obtine maximum 600 puncte (60%): numarul de contracte privind experienta similaraMetodologia de acordare a punctajului se regaseste in Anexa 1 la Fisa de Date.Anexa 1 face parte integranta din prezenta Fisa de dateIn cazul in care doi sau mai multi candidati acumuleaza acelasi numar de puncte, punctajul aferent criteriului A va fi folosit pentru a departaja candidatii, candidatul cu cel mai mare punctaj aferent criteriului mai sus mentionat va fi clasat primul. Daca ofertele vor avea acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara intr-un plic sigilat pentru a stabili clasamentul ofertantilor.Modul in care contractele subsecvente vor fi acordate: Fara competitie, pe baza ierarhiei deja stabilite la momentul semnarii acordului cadru, ceea ce inseamna ca atribuirea contractelor subsecvente in cadrul fiecarui acord-cadru se va face cu consultarea operatorilor economici, parte a acordului-cadru dupa cum urmeaza (cumulativ): i. Utilizand ierarhia stabilita ca urmare a aplicarii criteriului de atribuire pentru semnarea acordului cadru ii. Pe baza conditiilor si elementelor prevazute in acordul cadru (respectiv furnizarea si serviciile aferente reprezentand obiectul specific al contractului subsecvent si termenul de finalizare) si urmand procedura descrisa in acordul cadru. Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". OMV Petrom isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate, prezentarea in original/copie legalizata a tuturor documentelor prezentate in copie. Atragem atentia ca documentele prezentate in limba romana aferente conditiilor contractuale si Formularelor sunt doar cu scop informativ. in caz de neconcordanta intre documentele mentionate anterior referitor la informatiile prezentate in limba engleza si cele in limba romana, varianta in limba engleza va prevala.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu capitolul IX ?Solutionarea contestatiilor? din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala: str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer