Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de Furnizare Strung de Prelucrari Mecanice in Situ


Anunt de participare (utilitati) numarul 133241/21.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Oradea Transport Local SA
Adresa postala: Atelierelor nr. 12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Punct(e) de contact: Oradea, strada Atelierelor nr.12, Tel. +40 259423245, In atentia: Director General Dr. ing. Csuzi Istvan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, transport public urban
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de Furnizare Strung de Prelucrari Mecanice in Situ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, strada Atelierelor nr.12
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare strung mobil pentru prelucrare mecanica bandaje roti tramvaie.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42621100-6 - Strung CNC (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 bucata strung mobil pentru prelucrari mecanice bandaje roata. Plata se va face in termen de 30 zile de la primirea facturii. Termen de livrare maxim 10 luni de la semnarea contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 300, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
50000 RON constituita conform art.86 din HG 925/2006 (50% pt. IMM cf. Legii nr.346/2004).Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 100 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Plata cu ordin de plata in contul RO05RNCB0032046498350001, BCR Oradea. Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse si returnate nedeschise.Autoritatea are dreptul de a retine garantia de participare atunci cand ofertantul se afla in una din urmatoarele situatii: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia, -ofertasa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului, -oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei, -in masura in care CNSC respinge contestatia, autoritatea va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului, sumele prevazute la art.278.1 din OUG 34/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului. De regula, garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (conform art.90 din HG 925/2006). Cuantumul garantiei de buna executie pentru IMM este de 50% din cuantumul solicitat, cu declaratie pe proprie raspundere conform Legii nr.346/2004.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
50% surse proprii sau legal constituite, 50% fonduri europene (finantare proiect).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.1.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.2 ? in original.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3.Declaratie privind calitatea de participant: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa participe la doua sau mai multe asocieri de operatori economici;b) sa depuna oferta individuala si o alta oferta comuna;c) sa depuna oferta individuala si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.d) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept: - asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.Cerinta obligatorie: 3.1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? Formular 2.3.3.2. Se solicita completarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punderea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular 2.8.3.3. Se solicita declaratie pe proprie raspundere din partea operatorului economic din care sa rezulte ca nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si nu are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv si nu se afla in relatii comerciale cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. 69.1 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 2.4.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul SC Oradea Transport Local SA in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: ing. Csuzi Istvan ? Director Generaling. Pop Viorel Mircea ? Director Tehnicec. Purge Ioan ? Director Economicec. Fodre Gabriela ? Sef Birou AchizitiiBar Marius ? Biroul AchizitiiTuduc Liviu ? Sef Sectia 1 TramvaieIle Ioan - Sef Depou Sectia 1 TramvaieMuresan Ioan - Sef Atelier Sectia 1 TramvaieMocanu Tania ? Sef Birou TehnicKajtor Vasile ? Sef Sectia 3 Linii
Crainic Razvan ? Consilier JuridicIn cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractor declarat prin oferta.Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante in scopul verificarii datelor din declaratiile furnizate de ofertanti. Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini.Cerinta obligatorie: Prezentarea de documente doveditoare: - Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, autorizatie de functionare/altele echivalente, cu valabilitate la data deschiderii ofertelor, in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii/autorizatia de functionare/altele echivalent. Domeniul de activitate a ofertantului trebuie sa corespunda cu obiectul procedurii (sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC). Certificatul constatator trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.- Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente a tarii respective. Documentele trebuie prezentate in traducere autorizata in limba romana.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita si acesta este obligat sa prezinte in original/copie legalizata certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent pentru persoane juridice/fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra medie de afaceri globala pentru anii 2008, 2009, 2010(minim 6000000 RON). Daca ea este exprimata intr-o alta moneda cursul de schimb este 2008:1 Euro=3.6827 RON, 2009:1 Euro=4.2373 RON, 2010:1 Euro=4.2099 RON.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria I.M.M. astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr.681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM. Atentie! In situatia unei asocieri de IMM-uri, asocierea respectiva va fi asimilata unei IMM, indiferent daca privita global asocierea respectiva nu mai indeplineste conditiile de IMM.
Informatii privind sustinerea acordata.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza prin dovedirea sustinerii de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei/persoanelor respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr.34/2006.Sustinatorul va prezenta fisa de informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind experienta similara (unul sau mai multe livrari similare cu o valoare cumulata de minim 6000000 RON). Se va prezenta lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani, se vor lua in considerare livrarile onorate in perioada solicitata si se va avea in vedere doar livrarile de produse predate in aceasta perioada.
In cazul in care contractul a fost incheiat si platit in alta moneda decat RON, pentru echivalenta se va tine cont de cursul de schimb pentru anii 2008:1 Euro=3.6827 RON, 2009:1 Euro=4.2373 RON, 2010:1 Euro=4.2099 RON.In cazul in care ofertantul nu dispune de recomandare, achizitorul va lua in considerare procesul verbal de predare-primire cu conditia ca acesta sa contina referiri la volumul, tipul si valoarea produselor receptionate
Informatii privind asigurarea calitatii.Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001/echivalent valabil la data deschiderii ofertelor - se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Certificatul trebuie sa fie emis cel putin pentru domeniul de activitate aferent obiectului principal al achizitiei. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, se pot prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S147-245021 din 03.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2012 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.04.2012 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
100zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.04.2012 10:00
Locul: Oradea, strada Atelierelor nr.12
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
1-2 persoane imputernicite.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 2 ? Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Operatiunea 2.3.2.: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor si crearea de noi locuri de munca in cercetare, contract nr.315/20.06.2011 cu titlul: ?Centru de cercetare mecatronica a sigurantei transportului public in comun de calatori?, cod SMIS ? CSNR 27777.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora. 2. Comisia de evaluare va putea solicita oricand si oricui, in perioada de evaluare a ofertelor, orice alte documente si/sau informatii considerate necesare de catre achizitor legate de oferta facuta. 3. Nu se accepta alt model de contract decat cel al SC OTL SA. 4. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011. 5. La evaluarea ofertelor depuse se vor lua in considerare prevederile Ordinului nr.509/2011, publicat in Monitorul Oficial nr.687/2011. 6. In cazul in care ofertantul are unul sau mai multe documente lipsa la deschidere, conform cu prevederile art.11 alin.(4) din HG 925/2006 poate depune o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, la data deschiderii ofertelor (Formular 3.0). In cazul in care ofertantului ii lipsesc unul sau mai multe documente de calificare solicitate si acesta nu a prezentat declaratia de mai sus, acesta va fi descalificat, fara sa fie posibila completarea ulterioara a respectivelor documente.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat va depune documentele de calificare in forma solicitata. In cazul in care ofertantul depune declaratie initiala pe proprie raspundere privind indeplinirea conditiilor de calificare, documentele prezentate ulterior pot avea data de eliberare/valabilitate ulterioara datei limita de depunere a ofertei. 7. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform prevederilor art.256^2 lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC Oradea Transport Local SA
Adresa postala: strada Atelierelor nr.12, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410542, Romania, Tel. +40 259423245, Email: [email protected], Fax: +40 259426010, Adresa internet (URL): www.otlra.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer