Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare tamplarie PVC inclusiv lucrarile aferente montajului


Anunt de participare numarul 43918/18.02.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Internelor si Reformei Administrative- Directia Generala Management Logistic si Administrativ
Adresa postala: Str. Eforie nr. 3, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Punct(e) de contact: Dumitru Iuliana, Tel.3156468, Email: [email protected], Fax: 3132761, Adresa internet (URL): www.mai.gov.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare tamplarie PVC inclusiv lucrarile aferente montajului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Complex Agrement Litoral "Meridian" statiunea Mamaia jud.Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
contract furnizare tamplarie PVC inclusiv lucrarile aferente montajului si demontatul celei existente, precum si transportul la destinatia finala indicata de achizitor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25234000-0 - Usi, ferestre, rame, praguri, obloane si storuri din plastic (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
436 mp - conform specificatiilor tehnice prezentate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 219, 832RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
25 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 3300 lei sub forma de scisoare de gararantie bancara sau OP valabila 90 zile de la depunerea ofertei; garantie de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii, plata se va efectua cu ordin de plata prin Trezorerie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Nu se solicita legalizarea din punct de vedere formal al asocierii grupului de operatori economici.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in situatiile prev.la art. 180 din OUG nr.34/2006, Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prev.la art.181 din OUG nr.34/2006, Certificat de plata a impozitelor si taxelor eliberat de M.E.F. si Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale valabile la data depunerii ofertei, Declaratie privind calitatea de participant la procedura Form. 12C, Certificat constatator si Certificat de inregistrare emis de Of.Reg.Comertului,
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 30.06.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, Certificat care sa ateste introducerea Sistemului de management al calitatii conform standardelor EN ISO 9001 sau EN ISO 9002, sau echivalent, Declatatie privind efectivul mediu anual al personaluilui angajat si al cadrelor de conducere
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.03.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 20 RON
Conditii si modalitate de plata: depunerea de numerar la caseria autoritatii contractante - intre orele 12, 00-14, 00
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.03.2008 11:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
la sedinta de deschidere a ofertelor vor putea fi prezenti reprezentanti autorizati ai ofertantilor care doresc sa participe si care vor prezenta imputernicire in acest sens
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.3104641, Fax: 3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Internelor si Reformei Administrative Directia Generala Management Logistic si Administrativ
Adresa postala: str.Efoirie nr.3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050035, Romania, Tel.3156468, Fax: 3132761
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2008 17:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer