Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare tavi termoizolante si instalare sistem pentru portionarea si distribuirea alimentelor


Anunt de participare numarul 146594/16.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Adresa postala: str.Gh. Marinescu, nr.50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Punct(e) de contact: Nelli Simon, Tel. +40 0265213967, Email: [email protected], Fax: +40 0265213967, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare tavi termoizolantesi instalare sistem pentru portionarea si distribuirea alimentelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, Str. Gh. Marinescu Nr. 50 Targu Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare tavi termoizolantesi instalare sistem pentru portionarea si distribuirea alimentelor
Tava izolata termic cu farfurii 800 buc, Carucior transport tavi din bucatarie la sectiile spitalului
31 buc, Banda transportoare tavi pt portionare 2 buc, Bain-Marie mentinator la cald, mobil 6 buc,
Carucior incalzitor farfurii 8 buc, Carucior cu platforma pt transport cosuri13 buc, Cosuri pentru masina de spalat 80 buc, Rastel mobil cu patru polite17 buc, Masina de spalat profesionala sistem tunel
1 buc, Masa debarasare-prespalare 1 buc, Container izoterm pt. transport alimente 7 buc, Tava GN1/1 cu capac inox
21 buc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39221160-6 - Tavi (Rev.2)
30233160-0-Unitati de banda cu deplasare continua (Rev.2)
39713100-4-Masini de spalat vase (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Tava izolata termic cu farfurii 800 buc, Carucior transport tavi din bucatarie la sectiile spitalului
31 buc, Banda transportoare tavi pt portionare 2 buc, Bain-Marie mentinator la cald, mobil 6 buc,
Carucior incalzitor farfurii 8 buc, Carucior cu platforma pt transport cosuri13 buc, Cosuri pentru masina de spalat 80 buc, Rastel mobil cu patru polite17 buc, Masina de spalat profesionala sistem tunel
1 buc, Masa debarasare-prespalare 1 buc, Container izoterm pt. transport alimente 7 buc, Tava GN1/1 cu capac inox
21 buc
Valoarea estimata fara TVA: 571, 290RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum de 11, 425.00 ron . Cursul la care se va face echivalenta leu-euro va fi cel stabilit de BNR cu 5 zile inainte de daa limita de depunere a ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/ 2004. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (declaratia va fi intocmita in conformitate cu Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2006 pentru modificarea si completarea Legii 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare) .In cazul unei asocieri: ? daca unul sau mai multi asociati nu se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea nu beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 ;daca toti asociatii se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, asocierea beneficiaza de reducerea cu 50% prevazuta de art. 16 alin. (2) din Legea 346/2004 .Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conform art.86 (1) din HG 925/2006? O.P. in contul RO97TREZ4765005XXX000181.Pentru garantia de participare constituita prin alta valuta se face la cursul de schimb stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data de depunere a ofertelor - se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului daca acesta depaseste valoarea prevazuta la art.124 din OUG 34/2006 fara TVA, conform art.89 (3) din HG 925/2006Este permisa constituirea garantiei de buna executie prin toate modalitatile prevazute de art.90 din HG 925/2006 cu modificarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte fonduri - sponzorizari
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea formularului nr. 1 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire:
?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
1)Completarea formularului nr. 2 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire: ?Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?
2)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat , in copie stampilata conform cu originalul si semnata.Indeplinirea obligatiilor scadente de plata va fi raportata la luna anterioara depunerii ofertelor
3)Depunerea unui Certificat fiscal privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, in copie stampilata conform cu originalul si semnata.Indeplinirea obligatiilor scadente de plata va fi raportata la luna anterioara depunerii ofertelorDin certificate trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Se accepta ofertanti cu datorii esalonate conform legii.
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Completarea formularului nr. 3 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta?.
Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Completarea formularului nr. 4 din fisierul Modele de formulare din Documentatia de atribuire.Declaratie pe propria raspundereprivind neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare?. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie sunt: Manager ? dr.Ovidiu Butuc; Director fin.-contab.- ec.Sorin Aurelian Pop; , Sef Birou Achizitii ? Simon Nelli, Sef serviciu tehnic ?ing.Sorin Alexandru Pop, Sef formatia 1- ing . Gorea Florin ;Birou Achizitii- consilier juridic Nemes Ibolya, Mihai Batea- Referent Achizitii Publice Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica.
1.Depunerea unui Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic- in copie certificata pentru conformitate cu originalul
In cazul ofertantului castigator, acesta va prezenta certificatul in original sau copie legalizata.
Daca exista asociati documentul solicitat va fi depus si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza.
Pentru persoane juridice straine:
- Documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau deinregistrare/atestare in conformitate cu pevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse in limba romana si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul Bilant contabilvizat de organele de resort.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Depunerea ultimului Bilant contabil vizat de organele de resort - in copie certificata pentru conformitate cu originalul
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta lista principalelor contracte de furnizare echipamente pentru bucatarii in ultimii 3 aniLivrarilese confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .
Se va prezenta mostra, 1 buc de tava compacta cu farfuriile si capacele aferente, conform caracteristicelor cerute pana la data limita de depunereaofertelor..
ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta lista principalelor contracte de furnizare similare, continand valori , cantitati , perioada de prestare , beneficiari .Livrarile se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar .Se va prezenta mostra, 1 buc de tava compacta cu farfuriile si capacele aferente, conform caracteristicelor cerute pana la data depunerii ofertelor.Depunerea unui certificat ISO 9001 sau echivalent -in copie certificata pentru conformitate cu originalul .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 14:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TG.MURES
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
O PERSOANA AUTORIZATA DIN PARTEA FIECARUI OFERTANT SI REPREZENTANTI AI UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista 2 sau mai multti ofertanti care ofera preturi identice si castigatoare, autoritatea contractanta va solicita acestora reofertarea in plicuri inchise si sigilate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures-Compartimentul Contencios
Adresa postala: Str. Gh. Marinescu Nr. 50, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540136, Romania, Tel. +40 265213961, Email: achizitii[email protected], Fax: +40 265213961, Adresa internet (URL): spitjudms.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2013 17:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer