Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE UTILAJE


Anunt de participare numarul 87387/25.09.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII UNITATEA MILITARA 02033 IASI
Adresa postala: Str. Penes Curcanu, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700473, Romania, Punct(e) de contact: IFTIMI AIOANEI, Tel.0232214636, In atentia: MR. MOSNEAGU CATALIN, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0232215927, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE UTILAJE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: U.M. 01189 BOTOSANI, STR. PETRU RARES, NR. 62, JUD. BOTOSANI
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, transportul la sediul unitatii beneficiare, montarea si instalarea, punerea in functiune si obtinerea tuturor autorizatiilor a urmatoarelor utilaje: 1 Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator mixt automatizat si complet echipat pentru functionare (cu toate sistemele de siguranta in exploatare), 1 Statie de dedurizare, 2 - Electropompe de recirculare agent termic,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44620000-2 - Radiatoare si boilere pentru incalzire centrala si piese ale acestora (Rev.2)
42122100-1-Pompe pentru lichide (Rev.2)
42912300-5-Utilaje si aparate de filtrare sau de purificare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 Cazan apa calda pentru incalzire dotat cu arzator mixt automatizat si complet echipat pentru functionare (cu toate sistemele de siguranta in exploatare), 1 Statie de dedurizare, 2 - Electropompe de recirculare agent termic,
Valoarea estimata fara TVA: 62, 184.87RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 26.10.2009 pana la 21.12.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Nu se solicita garantie de participare. La incheierea contractului se va constitui garantie de buna executie de 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare de la bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006;Sa fie autorizat sa desfasoare activitatile economice care fac obiectul contractului;
Se solicita depunerea delaratiilor conform modelelor din documentatia de atribuire, certificatului constatator emis de ORC si a autorizatiilor ISCIR (in format electronic in SEAP);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic sa aiba cifra de afaceri pe anul 2008, cel putin de 2 ori mai mare decat valoarea estimata fara TVA a contractului;
Se solicita depunerea bilantului contabil pe anul 2008 (in format electronic in SEAP);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Operatorul economic trebuie sa dispuna de personal tehnic de specialitate autorizat de ISCIR pentru efectuarea operatiunilor care fac obiectul contractului;Sa fi indeplinitin ultimii 3 ani, in conditii foarte bune, cel putin 2 contracte de livrare, montare, instalare si punere in functiune, cu utilaje similare celor pentru care depune oferta (obligatoriu cazanul de apa calda pentru incalzire);
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Dupa evaluarea initiala a ofertelor va urma un set de runde succesive de ofertare privind pretul contractului (in SEAP). Vezi art. 161-169 din OUG 34/2006 si art. 38 43 din HG 1660/2006.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A.3016/ 24.09.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.10.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.10.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 21.12.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2009 18:00
Locul: sediul UM 02033 Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2009 12:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer