Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare utilaje in cadrul proiectului "Utilajele comunei Delesti"


Anunt de participare numarul 148250/28.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA DELESTI (PRIMARIA)
Adresa postala: COMUNA DELESTI JUD. VASLUI COD 737175, Localitatea: Delesti, Cod postal: 737175, Romania, Punct(e) de contact: IONUT APARASCHIVEI, Tel. +40 235346106, Email: [email protected], Fax: +40 235346106, Adresa internet (URL): www.primariadelesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare utilaje in cadrul proiectului "Utilajele comunei Delesti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comuna Delesti, jud. Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de utilaje destinate activitatilor de intretinere si deszapezire: 1 buc. autogreder 160-170 CP, 1 buc. buldoexcavator 85-95 CP.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
43221000-8-Gredere rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare de utilaje in cadrul proiectului "Utilajele comunei Delesti": 1 buc. autogreder 160-170 CP, 1 buc. buldoexcavator 85-95 CP.
Valoarea estimata fara TVA: 612, 328RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 10.000 lei. Pentru garantiile constituite in alta moneda (valuta), echivalenta in lei se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare. Perioada de valabilitate: egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Formele de constituire care vor fi acceptate: 1.prin virament bancar in contul RO83TREZ6562145020401XXX, deschis la Trez. Vaslui;2.printr-un instr.de garantare emis in conditiile legii de o soc.bancara sau de o soc.de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazute in documentatia de atribuire. In cazul const.sub forma de virament, dovada o reprezinta fie extrasul de cont, fie OP vizat de banca, ambele in copii certificate cu originalul, iar in cazul constituirii sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc. bancara ori de o soc. de asigurari, dovada constituirii o reprezinta originalul instr. de garantare. Neconstituirea garantiei de participare in cuantumul si/sau forma solicitata si/sau pentru perioada prevazuta si/sau neprezentarea dovezii de constituire (conform solicitarilor anterioare) cel mai tarziu pana la ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, atrage dupa sine respingereaofertei ca inacceptabila. De asemenea, in cazul constituirii a 50% din val. garantiei si neprezentarea dovezii privind incadrarea in IMM impreuna cu dovada garantiei echivaleaza cu neconstituirea garantiei de participare in cuantumul solicitat si atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, incadrarea in categoria IMM se va analiza individual, pentru fiecare asociat in parte.In cazul in care ofertantii depun contestatie si Consiliul respinge contestatia ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatarului din garantia de participare suma de 4.392, 32 lei, conform prevederilor art.278 ind. 1 alin.2 din OUG 34/2006. In cuantum de 10% din pretul contractului, exclusiv TVA, conform art. 90 din HG 925/2006 (50% pentru IMM, conform Legii nr. 346/2004).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- PNDR - FEADR, Axa IV LEADER, Masura 41 - "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala", submasura 413;
- Bugetul de stat;
- Bugetul local al comunei Delesti.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 3 ? Declaratie privind eligibilitatea.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.
Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
II. - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 4.
Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul";
- Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului, eliberat de Administratia Finantelor Publice (conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare), din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul". Cerintele privind datoriile sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu. Ofertantii din a caror certificate depuse rezulta ca nu si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si bugetul general consolidat vor fi exclusi din procedura de achizitie.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) din care sa reiasa ca ofertantul/ candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor. Toate certificatele/ documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul ofertelor, in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.181 lit.a, lit.c 1 si lit.d din OUG nr.34/2006.
III. Declaratie privind calitatea de participant:
Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
III.1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, in conformitate cu Formularul 6.
III.2. Se solicita completarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, in conformitate cu Formularul 5.
III.3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, in conformitate cu Formularul 7. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:
Primar: Ilies GheorgheViceprimar: Hutu Alexandru-DidelSecretar: Asoltanei DumitruContabil: Grumeza GabrielaReferent: Aparaschivei IonutConsilierii locali ai Comunei Delesti: Bojoaga Daniel / Danciu Vasile-Iulian / Doroftei Costica / Grosu Ioan / Hutu Alexandru-Didel / Manolache Mihai / Popescu Mihai / Pricop Calin / Rotariu Gheorghe / Tabara Cornelia / Taralunga Adriana.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006. Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ORC) prezentat in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte ca: obiectul de activitate al ofertantului corespunde domeniului prezentei achizitii si este autorizat in conformitate cu prevederile Legii 359/2004; asociatii si reprezentantii legali ai solicitantului; forma de inregistrare ca persoana fizica (unde este cazul); atestarea sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit (daca este cazul), tradusa in limba romana si legalizata.
Nota: Pentru ofertantul clasat pe primul loc, autoritatea contractanta, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va solicita prezentarea pentru conformitate a Certificatului constatator in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani cu exercitii financiare incheiate (2010, 2011, 2012 trebuie sa fie minim de 1.000.000 lei.
Se va completa Formularul 8 - Informatii generale, in original. Se vor prezenta documente edificatoare in ceea ce priveste indeplinirea cerintei privind media cifrei de afaceri globale.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Astfel, Formularul 8 - Informatii
generale va fi completat de catre fiecare asociat in parte, precum si un formular centralizator pe asociere. Valorile vor fi exprimate in lei.
Nota: Capacitatea economico- financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Persoana fizica/juridica ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 69^1, ale art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.
Pentru ofertantii din categoria IMM - urilor, se va tine cont de facilitatile oferite de Legea 346/2004.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru conversia lei/euro, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana pentru fiecare an. Pentru alte monede decat euro, valorile cifrei de afaceri se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani.
Lista trebuie sa contina livrari similare efectuate in baza a maxim 2 contracte in valoare insumata de minim 500.000 lei.
Operatorul economic va prezenta Formularul 9 ? Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, in original.
Operatorul economic va prezenta Formularul 10 ? Experienta similara (completat pentru contractul/ contractele similar/e), in original.
Se vor atasa documente suport recomandare/ certificat constatator/ proces verbal de receptie/ alte documente relevante prin care se poate demonstra experienta similara, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Astfel, Formularul 9 va fi completat de catre fiecare asociat in parte, precum si centralizat pe asociere. Este obigatorie pastrarea continutului formularului solicitat pentru evaluarea respectarii cerintei, inclusiv a notelor/ mentiunilor din acesta.
Cerinta nr. 2
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta si de o
alta persoana, in conformitate cu art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG nr. 34/2006. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana fizica/ juridica, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Certificarea sistemului de management al calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, pentru domeniul aferent obiectului contractului. Aceasta trebuie sa fie valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valorile vor fi exprimate in lei. Pentru conversia lei/euro, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul in care a avut loc livrarea. Pentru alte monede decat euro, valorile se vor exprima in lei/alta valuta, la cursul de schimb mediu anual lei/alta valuta comunicat de Banca Centrala Europeana.Persoana fizica/ juridica ce asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura deatribuire conform prevederilor 69^1, ale art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG nr. 34/2006.Operatorul economic va prezenta certificatul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, emis de catre un organism acreditat, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 12:00
Locul: Primaria Comunei Delesti, str.Principala nr. 113, 737175, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Axa IV LEADER, Masura 41 - "Implementarea strategiilor de dezvoltare locala", submasura 413
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: se va solicita re-ofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii publice din cadrul Primariei Comunei Delesti
Adresa postala: Str.Principala nr.113, Localitatea: Delesti, Cod postal: 737175, Romania, Tel. +40 235346020, Email: [email protected], Fax: +40 235346020, Adresa internet (URL): www.primariadelesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.11.2013 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer