Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de furnizare utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj, achizitie dotari si lucrari de constructii aferente.


Anunt de participare numarul 143871/24.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala a Sarii - SA
Adresa postala: Calea Victoriei 220, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010099, Romania, Punct(e) de contact: Brandusa Soare, Tel. +40 213178981, In atentia: Nicolae Grudnicki, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213178980, Adresa internet (URL): www.salrom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate nationala
Activitate (activitati)
Altele: extractia sarii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de furnizare utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj, achizitie dotari si lucrari de constructii aferente.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
SNS S.A. ? Salina Cacica Punct de lucru Partestii de Jos, jud.SuceavaCod NUTS RO215
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj, achizitie dotari si lucrari de constructii aferente proiectului cod SMIS 38721.
coduri cpv suplimentare: 45315000-8Lucrari de instalare de echipamente de incalzire si de alte echipamente electrice pentru cladiri
39300000-5Diverse echipamente
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42000000-6 - Echipamente industriale (Rev.2)
44163140-3-Conducte de aburi si apa (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
45232460-4-Lucrari sanitare (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. Contract:
-lucrari de constructie:
-hala industriala aferenta echipamentului MVR (evaporator cu sistem de recompresie mecanica a vaporilor) schimbatoare de caldura si statie abur tehnologic-punct alimentare 20 kv
-punct alimentare 0, 4 kv
-furnizare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
-furnizare dotari
in conformitate cu cerintele contractului de finantare, descrise in caietul de sarcini.Obiectiv 1: Lucrari de constructii tip hala industriala
-hala industriala aferenta echipamentului MVR, schimbatoare de caldura si statie abur tehnologic
-punct alimentare 20 kv-punct alimentare 0, 4 kvObiectiv 2: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj
Nr. crt. Denumire active corporale Nr. Buc.
Echipament MVR
1. Echipament MVR +chit interconectare 1
Schimbatoare de caldura
2. Schimbator de caldura 17mp, cu fascicol tubular rigid din monel 1
3. Schimbator de caldura 31mp, cu fascicol tubular rigid din monel 2
Statie de abur tehnologic
4. Cazan abur 1000 kg/h-8 bar cu arzator pe combustibil lichid pacura (Generator de abur 1to/ora) 1
5. Cazan abur 2000 kg/h-10 bar cu arzator pe combustibil lichid pacura (Generator de abur 2to/ora) 1
6. Arzator pe combustibil lichid pacura (455-1137kW) 1
7. Arzator pe combustibil lichid pacura (911-2343kW) 1
8. Degazor atmosferic 3000 litri 1
9. Rezervor recuperare condens 2000 litri 1
10. Statie de dedurizare duplex 4, 1 mc/h 1
11 Rezervor tampon apa 630 L 1
12. Rezervor de zi 2000 kg pe combustibil lichid pacura 1
13. Pompa de apa 1
14. Pompa condens 1
15. Cos de fum dublu izolat H=8, 5m 1
16. Sistem de conducere locala si la distanta (SCADA) 1
17. CEL LINIE PT TIP CIPI-MP-24KV/630A, cu intr.in vid, sep.SF6 1
18. PTAv 1CEL LINIE, 3CEL TRAFO 20/0.4kV, 3x1600KVA 1Obiectiv 3: Dotari
Nr.
crt. Denumire UM Nr.
buc.
1 Manusi de cauciuc electroizolanta I.T. pereche 2
2 Manusi electroizolante pereche 2
3 Cisme de cauciuc electroizolante pentru I.T. pereche 2
4 Galosi de cauciuc electroizolanti pereche 2
5 Covorase de cauciuc electroizolante (75x75) kg 20
6 Placi averizoare de diferite tipuri -preventive, interd., avert. buc 25
7 Lampa portativa cu acumulator buc 1
8 Podet electroizolant buc 1
9 Trusa sanitara buc 2
10 Stingator portativ cu spuma chimica c9 buc 1
11 Stingator portativ cu CO2 tip G6 buc 5
12 Stingator portativ cu praf si CO2-P6 buc 4
13 Stingator carosabil cu spuma chimica buc 2
14 Lada cu nisip 0, 5 mc (cu 2 lopeti) buc 1
15 Indicatoare de interzicere si informare buc 4
16 Masca contra fumului buc 2
17 Filtre pentru masca fum buc 2
18 Panou de incendiu tip ''D'' pentru statie buc 1
19 Dulap pentru materiale PSI buc 1
20 Lopata cu coada buc 2
21 Tarnacop cu coada buc 2
22 Cangi cu coada tip A buc 2
23 Masa buc 2
24 Scaun buc 4
25 Cuier haine buc 2
Valoarea estimata contract, fara TVA: = 12.320.122, 00Moneda: Lei, (din care 1.263.333, 00 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute).Valoarea estimata contract, fara diverse si neprevazute, fiind de 11.056.789, 00 lei.
Mentiuni: *valoare Obiectiv 1 = 4.647.087, 00 lei (din care 1.263.333, 00 lei diverse si neprevazute) si valoare obiectiv 1 fara diverse si neprevazute de 3.383.754, 00 lei*valoare Obiectiv 2 = 7.659.853, 00 lei*valoare Obiectiv 3 = 13.182, 00 lei
Termen finalizare investitie integral: 31.01.2014
Valoarea estimata fara TVA: 12, 320, 122RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP este de 221.136 lei.(F6).Per. de valab. a GP va fi cel putin egala cu per.de valab. a ofertei, respectiv 90 de zile de la data deschiderii ofertelor. Daca ofertantul este IMM, indeplinind cond. prevazute de Legea nr. 346/2004, acesta poate depune GP in valoare de 50% din cuantumul precizat anterior. Modul de constituire a GP este: -op in contul Achizitorului: SNS SA, Calea Victoriei, nr. 220, sector 1, Bucuresti, Cod Postal: 010099, cont IBAN RO22 RZBR 0000 0600 0240 7925- RON deschis la RAIFFEISEN BANK - Agentia Bucuresti, sau-printr-un instrument de garantare emis in cond. legii de o soc. bancara (Formularul nr. 6) ori de o societate de asigurari, document care se va prezenta in original, in cuantumul si pt per. prevazuta in doc. de atribuire;GP trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada dc plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, cf cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.GP se elibereaza conform art. 88 din HG nr. 925/2006. Restituirea GP, se face pe baza unei cereri depuse la sediul SNS ? Serviciul Achizitii, indicand contul bancar si banca unde se vor vira banii si denumirea procedurii.In cazul in care autoritatea contractanta se afla, cf art.209 din OUG 34/2006, in situatia de a anula procedura de atribuire, GP se restituie dupa data expirarii termenului de depunere a unei contestatii cu privire la aceasta decizie, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la aceasta data.Doc. care atesta constituirea GP vor fi anexate, atasat, la coletul de oferta.Pentru echivalenta in alta valuta decat leul, se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR din ?a 5 a zi inainte de data limita de depunere a ofertei". Este de 5% din val. contractului, fara TVA.Dc ofertantul este IMM, acesta poate depune GBE in valoare de 50% din cuantumul precizat anterior, cu conditia atasarii doc. doveditoare privind statutul de IMM prevazute de legislatia in vigoareModul de constituire a GBE: - instrument de garantare emis de o soc. bancara (F7) ori de o soc. de asigurari, in original si care devine anexa la contract.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE achizitorul are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.-In cazul ctr. de furnizare, achizitorul are oblig. de a elibera /restitui GBE in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul ctr. si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei. Prin PV de receptie se intelege la PIF (punere in functiune).-In cazul contractului de servicii, achizitorul are oblig. de a elibera GBE in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a oblig. asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.-In cazul contractelor de lucrari, achizitorul are obligatia de a elibera /restitui GBE dupa cum urmeaza: -70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
-restul de 30% din val. garantiei, la expirarea per. de garantie a lucrarilor executate, pe baza PV de receptie finala. PV de receptie finala pot fi intocmite si pt parti din lucrare, daca acestea sunt distincte dpdv fizic si functional.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri comunitare POSCCE si Contributie proprie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la procedura de achizitie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) -Se va completa Formularul nr.10, in original.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69ind1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. - Se va completa Formularul nr.11, in original.
Persoanele din cadrul autoritatii contractante care detin functii de decizie sau care sunt direct implicate in organizarea procedurii de achizitie sunt urmatoarele:
Director General ? Aurel Bucur;
Director Economic ? Adrian Voicu;
Muraru Gabriel ? Director TIC;
Torpenyi Francisc ? Director Tehnic;
Grudnicki Nicolae ? Director Productie;
Tanasa Lucia ? Director Vanzari;
Ciobotaru Ciprian ? Director Management;
Radu Ene ? Director Turism;
Daniel Aldea ?Sef serv.Achizitii/Investitii;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Se va completa Formular nr.8, in original.
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.- Se va completa Formularul nr.9, in original.
Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea Certificatului de atestare fiscala, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul general consolidat, in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la bugetul local, in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor.
In situatia in care documentele prezentate confirma ca, ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din O.U.G nr. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri de plata (amanari, esalonari, etc.) de catre organele competente, nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor. La data limita de depunere a ofertelor se vor anexa documente justificative pentru aceste inlesniri.
Declaratie privind evitarea conflictului de interese, cf.art.14 si 15 din OUG nr.66/2011. Declaratie pe propria raspundere prin care, in calitate deoperator economic participant, declara ca nu se afla in niciuna din situatiile descrise la art.14 si la art.15 din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, probata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest sens, se va completa Formularul nr.18, in original.
Calitatea de participant la procedura de achizitie- Se va completa Formularul nr.13, in original.Daca este cazul, se va completa Formularul 26 si anexa la acesta, in original cu precizarea partilor din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare dintre acestia, precum si specializarea acestora.Oferta trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere/subcontractare (formularul Acordului de asociere este prezentat in anexa la Formularul nr.27, adica Formularul nr.27A, in original).Pentru acordul de asociere se va mentiona ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asocierii este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea, ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in Asociere pe intreaga durata a contractului.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, inainte de data semnarii contractului.
Acordurile preliminare de subcontractare vor fi prezentate in original.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat local.
Nota:
1. In cazul in care un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), cerintele obligatorii privind ?Situatia personala a candidatului sau ofertantului? trebuie indeplinite de catre fiecare membru in parte. Formularele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus sunt obligatorii pentru fiecare membru al grupului.
2. In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, formularele solicitate pentru demonstrarea « situatiei personale a candidatului sau ofertantului » vor fi depuse si de catre acesta.
3. In cazul in care in oferta sunt declarati subcontractanti acestia nu au obligatia de a depune formularele solicitate la sectiunea ?Situatia personala a candidatului sau ofertantului?. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Ofertantul trebuie sa fie abilitat sa presteze activitati de natura celor solicitate prin specificatiile tehnice incluse in caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie sa aiba obiectul de activitate corespunzator exercitarii activitatii profesionale pentru indeplinirea contractului ce face obiectul prezentei proceduri. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentat in forma ?copie conform cu originalul?.
Certificat de inregistrare in scopuri de TVA (CIF) daca este cazul - Certificatul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii rezultatului procedurii, sa prezinte documentul in original sau copie legalizata, in situatia in care acesta a fost prezentat in forma ?copie conform cu originalul?.
Cazierul fiscal al operatorului economic - SE PREZINTA IN ORIGINAL, pentru fiecare ofertant, si/sau pentru fiecare asociat in parte.
Capacitate tehnica si profesionala- atestate tip ANRE - Ofertantul sa detina atestat ANRE tip B, si tip C1A conform Ordinului ANRE nr.51/16.12.2011 iar in cazul unei asocieri, cel putin unul din asociatii sa indeplineasca aceasta cerinta.Nota:
1. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna (asociere), cerintele obligatorii privind?Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale?trebuie indeplinite de catre fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus sunt obligatorii pentru fiecare asociat.
2. In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus sunt obligatorii pentru tertul sustinator.
3. Pentru persoanele juridice straine: Prezentarea echivalentului documentelor solicitate pentru ofertantii romani in cadrul acestui criteriu de calificare, care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, sa dovedeasca faptul ca detine obiectul de activitate aferent procedurii de achizitie. Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduceri autorizate in limba romana: fie Certificatde inmatriculare (CUI) emis de Oficiul Registrului Comertuluide pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, cu mentiunea obiectului de activitate (codul CAEN)- se va prezenta si traducere autorizata in limba romana, fie Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA in tara unde este rezident (avand in vedere schimburile de marfuri din cadrul Comunitatii Europene) si/sau certificat de rezidenta fiscala CFR-1- se va prezenta si o traducere autorizata in limba romana. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit documente de tipul celor demai sus, se accepta documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Documentele din oferta vor fi traduse in limba romana de catre persoane autorizate si legalizate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani; Cerinta minima: media cifrei globale de afaceri pe ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) trebuie sa fie de minim 20.000.000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul nr.14 ? informatii generalePentru valorile exprimate in euro, se va utiliza cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.An Curs leu/euro2010 4, 20992011 4, 23792012 4, 4560Se vor prezenta in copie, bilanturile contabile corespunzatoare exercitiilor financiare incheiate in ultimii 3 ani. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.Pentru anul 2012, avand in vedere ca bilantul se depune la 31.05.2013, se va accepta orice alt document prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei, daca oferta se depune inainte de data 31.05.2013. Daca oferta se depune dupa data de 01.06.2013, atunci se va prezenta copia bilantului contabil pe anul 2012.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cifra minima de afaceri. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta, Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM, Formularul nr.12.Atentie! In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, atunci ofertantul beneficiaza de reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri.Persoanele juridice straine vor prezenta bilanturile contabile sau alte documente edificatoare, echivalentele documentelor solicitate pentru ofertantii romani, in copie, insotite de traducerea legalizata in limba romana a acestora.Nota: 1. Atunci cand un grup de operatori economici depun o oferta comuna situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare membru asociat va depune documentele solicitate pentru demonstrarea ?capacitatii economice si financiare?.2. In cazul subcontractarii unei parti a contractului documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus nu sunt obligatorii pentru subcontractanti.3. In cazul unui angajament de sustinere din partea unui tert, pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor mentionate mai sus se vor lua in considerare fie resursele ofertantului/cumulul resurselor membrilor grupului de operatori economici (asociere) ori cele ale tertului sustinator atunci cand sustinerea este acordata pentru capacitatea economica si financiara. Cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita prin luarea in considerare a sustinerii unui singur tert sustinator.Pentru dovedirea sustinerii se va prezenta un angajament ferm al sustinatorului, incheiat in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima: Tabelul anexat formularului 16 ?Lista principalelor contracte similare derulate in ultimii 3 ani? trebuie sa contina de la unu pana la maxim 3 contracte, finalizate sau in curs de finalizare in ultimii 3 ani, in valoare cumulata de maxim 11.056.789 lei, in concordanta cu tipul si obiectivul contractului de furnizare, si anume: -sa fi furnizat instalatii de evaporare cu recompresie mecanica a vaporilor, inclusiv dotari aferente sau echivalent
Informatii privind resursele umane
Informatii privind resursele umane
Informatii privind subcontractantii
ISO 9001:2008ISO 14001:2005
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE SIMILARE EXECUTATE IN ULTIMII 3 ANI, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor (se va completa Formularul nr.16). Lista va fi insotita de cel putin un certificat/ document/ contract/proces verbal de receptie prin care se confirme experienta similara mentionata, si anume de: furnizare instalatii de evaporare cu recompresie mecanica a vaporilor, inclusiv dotari aferente sau echivalent.Pentru valorile exprimate in euro, se va utiliza cursul leu/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.Pentru efectuarea conversiei altor monede decat Euro sau Leu se vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a tarii respective in care s-a facut inregistrarea si se vor specifica ratele utilizate in oferta depusa.Prezentarea unor recomandari/documente constatatoare din partea beneficiarilor contractelor finalizate sau a celor in curs de finalizare, mentionate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind experienta similara, conform cerintelor din caietul de sarcini. In acest sens se va completa Formularul nr.17, in original. Recomandarea/recomandarile/documentele trebuie sa cuprinda informatii privind obiectul contractului (explicit), valoarea, perioada de derulare a acestuia. In cazul in care, documentele respective nu contin informatiile mentionate, ofertantul va prezenta orice alte documente (copie contract, facturi, documente de plata, procese-verbale de receptie etc.) care sa furnizeze aceste informatii.Se vor prezenta info. ref. la personalul angajat in contract, completandu-se F20 si F21, precum si CV-urile acestora.Lista personalului responsabil cu indeplinirea contractului, F22 si F24 si CV-urile, precum si documentele insotitoare solicitate, reprezinta doc. pe baza carora comisia de evaluare va stabili daca ofertantul indeplineste criteriile de calificare privind personalul minim necesar.Se va face dovada asigurarii personalului de specialitate, prin CV-uri si copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de absolvire, astfel: - 1 sef santier, inginer constructor specialitatea instalatii pentru constructii- 1 responsabil tehnic cu executia lucrarilor- 1 responsabil cu controlul calitatii lucrarilor sau un organism- 1 inginer instalatii electrice- 1 inginer mecanic si/sau instalatii termice- 1 inginer specialitatea electronica/telecomunicatii (cu experienta in executia instalatiilor de automatizare tip SCADA).Cerinte obligatorii: Ofertantul sa detina atestat ANRE tip B, si tip C1A cf Ordinului ANRE 51/16.12.2011, iar in cazul unei asocieri, cel putin unul din asociatii sa indeplineasca ac. cerinta. Ofertantii sa detina urmat. certificare ISCIR: Autorizatie ISCIR C1 pt. Instalare/montare cazane; Autorizatie ISCIR C2 pt. Instalare /montare arzatoare; Autorizatie ISCIR C11 pt. montare, punere in functiune sisteme de automatizare cazane, centrale termice si instalatii de ardere. Ofertantul treb. sa detina personal autorizat ISCIR astfel: Atestat RSL 2 persoane, una pt. Instalare si una pt. Montare cazane; Atestat RTS pentru montarea cazanelor ? 1 persoana; Sudori autorizati cf. cu EN 287-1, Automatisti avand cursuri profesionale tip Ovation Software sau similare, Personal autorizat pt executia sistemelor de alarma impotriva incendiilor, Certificat de atestare si Agrement tehnic: pt sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare, piese si accesorii pentru sisteme de ventilatie, pt configurare si echipare tablouri electrice.Se vor prezenta pt personalul tehnic responsabil cu indeplinirea contractului, mentionati anterior: CV-ul si declaratia de disponibilitate (conform F25) ? semnate de titular (original) ; Diploma de absolvire - studii superioare (copie semnata si stampilata pentru conformitate) ; Atestate si/sau autorizatii valabile la data deschid.ofertelor (copie semnata si stampilata)Baza legala: Anexele nr. 1-7 la Ordinul MECMA nr. 663/12.04.2010, publicat in Monitorul Oficial nr.385 bis /10.06.2010 pentru aprobarea Prescrip?iilor Tehnice PT C 1-2010 ?Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraincalzitoare ?i economizoare independente?, PT C 7-2010 ?Dispozitive de siguran?a?, PT C 10-2010 ?Conducte de abur ?i conducte de apa fierbinte sub presiune?, si Prescriptia Tehnica din 21.05.2010: Sisteme de automatizare aferente centralelor termice si instalatii de ardere aferente cazanelor - PT C 11-2010*), MECMA ? ISCIR -Inspecia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat ublicat in Monitorul Oficial nr. 513 bis din 23 iulie 2010.Se vor prezenta pt personalul tehnic responsabil cu indeplinirea contractului, mentionati anterior: CV-ul si declaratia de disponibilitate (conform Formular nr.25) ? semnate de titular (original) ; Diploma de absolvire - studii superioare (copie semnata si stampilata pentru conformitate) ; Atestate si/sau autorizatii valabile la data deschid. ofertelor (copie semnata si stampilata).In plus pt personalul nominalizat ca si RTE respectiv CQ se vor prezenta: Atestat- responsabil tehnic cu executia (RTE) + Legitimatie ? responsabil tehnic cu executia (RTE) cu viza valabila - copii semnate si stampilate. Responsabil cu controlul calitatii (CQ), nominalizat printr-o decizie interna a ofertantului, cu experienta similara de cel putin 3 ani in tipul de lucrari vizate si receptionate (a se mentiona lucrarile receptionate cu acte, la care a participat persoana nominalizata). CV-urile tip Europass si declaratiile de disponibilitate se vor prezenta cu semnatura in original. Declaratiile ofertantilor de disponibilitate se vor prezenta in formatul indicat prin F25.Cerinta obligatorie: Se va completa (daca e cazul) Formularul nr.26 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti/ asociati si specializarea acestora insotita si de acordurile de subcontractare/asociere si datele de recunoastere ale subcontractantilor/asociatilor propusi.
In acest caz se va completa (daca e cazul) si Anexa Formular 26? Lista subcontractorilor/asociatilor si Formularul nr.26A ? Model acord subcontractare, siFormularul nr.27 ? Informatii privind asocierea si Formularul nr.27A - Model acord de asociere.In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Ofertantii trebuie sa lucreze in sistem management al calitatii in conformitate cu seria de standarde SR EN ISO 9000, SR EN ISO 14000.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie oferita pentru lucrarile executate
15%
Descriere: Perioada de garantie oferita pentru lucrarile executate
3.
Perioada de garantie oferita utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj, furnizate
15%
Descriere: Perioada de garantie oferita utilajelor, echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj, furnizate
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.07.2013 11:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.07.2013 12:00
Locul: Calea Victoriei, nr. 220, sector 1 , Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite sa asiste la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Denumire proiect : ?Cresterea eficientei energetice la nivelul instalatiei de preparare din cadrul SNS S.A. SALROM ? SALINA CACICA? Cod SMIS 38721.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE
VI.3) Alte informatii
Orice op.eco. are dreptul de a-si modif. sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stab. pt depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa.Orice notificare privind modificarea sau retragerea ofertei va fi intocmita, sigilata, parafata si depusa cf.prevederilor de mai sus, iar plicul respectiv va fi inscriptionat cu cuvintele ?modificare? sau ?retragere?.Ofertele sunt declarate intarziate dc sunt depuse la alta adresa sau in cazul depunerii ofertei dupa data si ora limita.Sedinta de deschid se finaliz prin pv, semnat de membrii comisiei de evaluaresi de ofertanti, in care se consemneaza modul de desfas. a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschid ofertelor, elementele princip ale fiecarei oferte.Orice decizie cu privire la calific/selectia ofertantilor si la eval ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare. Cond. de particip. ofertanti la sedinta de deschid: pe baza prezentarii unei imputerniciri scrise si a unui act de identitate, al persoanei respective.In cazul in care, 2 sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale, oferta castig. va fi cea care are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, atunci ofertele se vor departaja in fctie de punctj obtinute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti factorilor de evaluare tehnici, in ordinea: 2, 3. Daca si preturile si garantiile sunt egale, se va reoferta in plic inchis, in termen de 24 ore.?AC are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continut oferta, precum si asupra oricarei info. privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala, secretele tehnice sau comerciale. Ofertantul va marca fiecare pag ce contine info. confidentiale ?Comisia de evaluare nu are drept de a dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de achizitie info. legate de propria activitate, pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii.?Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.?Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare, nici personal, nici prin telefon, fax, mail sau printr-o terta persoana, asupra niciunei probl. legate de oferta sa, din mom. deschid. ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica. Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta, numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare. Corespondenta se va purta numai in scris la fax. 021.3178990 sau 021.3129569.?Daca se va dovedi ca vreun membru al comisiei de evaluare a intrat in contact direct sau indirect cu vreun ofertant, acel membru va fi exclus din comisie, iar ofertantul va fi si el exclus din procedura.?Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant, in cazul in care, se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pt atrib. contr. sau este implicat in practici frauduloase cu fonduri europene, eventual procese in instanta.In acest sens, se vor respecta prev. OUGnr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original, copie legalizata si/sau copie in vederea participarii la procedura. Analiz. doc. prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia, nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac sunt cele precizate la art 256 ind. 2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: calea victoriei, nr 220 sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010099, Romania, Tel. +40 213178990, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.salrom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer