Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE FURNIZARE VACCINURI


Anunt de participare numarul 12624/02.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI
Adresa postala: CALARASI, STR. EROILOR, NR. 1-3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910071, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA RODICA NEAGU, Tel.0242-313834, Email: [email protected], Fax: 0242-313834
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE FURNIZARE VACCINURI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, STR.EROILOR, NR.1-3
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
1. VACCIN RABIC INACTIVAT
2. IMUNOGLOBULINA ANTIRABICA
3. VACCIN TETANIC ADSORBIT
4. SER ANTITETANIC
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451600-6 - Vaccinuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru un singur lot
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1. 1000 BUC.
2. 30 BUC.
3. 5000 BUC.
4. 20 BUC.
Valoarea estimata fara TVA: 50RON
II.2.2) Optiuni
Da
CANTITATILE POT FI MARITE/MICSORATE IN FUNCTIE DE NECESARUL AUTORITATII CONTRACTANTE.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE = 900 RONGARANTIA DE BUNA EXECUTIE = 5 % DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FINANTARE - FONDUL NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATEPLATA -CU ORDIN DE PLATA, IN ORDINEA SCADENTEI, MINIM 60 DEZILE DE LA DATA EMITERII FACTURII.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
LEGALIZAREA FORMEI DE ASOCIERE INAINTE DE INCHEIEREA CONTRACTULUI.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA
2. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREV. ART.181 DIN OUG NR.34/2006
3. CERTIFICATE DE ATESTARE FISCALA PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR ELIGIBILE DE PLATA A IMPOZITELOR SI TAXELOR CATRE STAT, INCLUSIV CELE LOCALE.
4. COD UNIC DE INREGISTRARE
5. CERTIFICAT EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. AUTORIZATIE DE FUNCTIONARE
2. AUTORIZATIE DE DEALER
3. AUTORIZATIE DE PUNERE PE PIATA
4. RECOMANDARI (DOUA)
5. CERTIFICATE EMISE DE ORGANISME INDEPENDENTE CARE ATESTA RESPECTAREA STANDARDELOR DE ASIGURARE A CALITATII.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.05.2007 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: DOCUMENTATIA SE OBTINE DE LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE. PLATA CU NUMERAR SAU CUOP.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.05.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.05.2007 11:00
Locul: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI, STR.EROILOR, NR.1-3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ORICE OFERTANT POATE PARTICIPA LA DESCHIDEREA OFERTELOR PRINTR-UN IMPUTERNICIT.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: BDUL DINICU GOLESCU, NR.38, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 010837, Romania, Tel.021.3118090, Fax: 021.3118095
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI, SECTIA VIII CONTENCIOS, ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI, NR.5, SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.3195181, Fax: 021.3195176
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONTESTATII SE POT DEPUNE LA CNSC IN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI - OF.JURIDIC
Adresa postala: STR.EROILOR, NR.1-3, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910071, Romania, Tel.0242/314471, Fax: 0242/312668
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.05.2007 16:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer