Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - contract de furnizare vaccinuri de uz veterinar si vacutainere


Anunt de participare numarul 47806/26.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara
Adresa postala: Deva, strada 22 Decembrie, nr.226, judet Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330162, Romania, Punct(e) de contact: LILIANA LASLAU, Tel.0254/221145, 0254/230527, 0254/225500, Email: [email protected], Fax: 0254/225500, Adresa internet (URL): [email protected]
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de furnizare vaccinuri de uz veterinar si vacutainere
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DSVSA -HUNEDOARA si circumscriptile sanitare veterinare concesionate
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
vaccin antirabic pt caini si pisici, tuberculina tip bovin, tuberculina tip aviar, vacutainere pt recoltare probe sange la animale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24451690-3 - Vaccinuri pentru uz veterinar (Rev.1)
25212100-1-Tuburi din plastic (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
vaccin antirabic pt caini si pisici-60000 doze, tuberculina tip bovin-53039 doze, tuberculina tip aviar-2000 doze, vacutainere pt recoltare probe sange la animale-161736 buc
Valoarea estimata fara TVA: 240, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
se va lua in considerare posibilitatea suplimentarii cantitatilor de produse
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 02.06.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare 2300 RON, se va constitui cu scrisoare de garantie bancara prezentata in original
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
operatorii economici care depun oferte in comun trebuie sa-si legalizeze asocierea inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat de inregistrare , certificat dconstatator de la Oficiul Registrului si Comertului, autorizatie de functionare, certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat , declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG 34/2006, declaratiie de eligibilitate si declaratie privind calitatea de participant la procedura .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
se va prezenta cifra medie de afaceri pe ultimi 3 ani (sa aiba o valoare de 3 ori mai mare decat oferta financiara depusa ), ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declatatie privind lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani, recomandari din partea altor beneficiari unde s-au livrat produse similare , documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: doc de ofertare se achita la casieria DSVSA -HUNEDOARA sau in contul RO95TREZ3665009XXX000144 deschis la TREZORERIA DEVA
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2008 12:00
Locul: sediul DSVSA-HUNEDOARA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii agentilor economici care au depus oferte;vor prezenta imputerniciri
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str Ion Constantin Brateanu, nr 1, Judet Alba, ,Localitatea: Alba-Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810293, Fax: 0528/810286
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropolios, nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul DSVSA HUNEDOARA
Adresa postala: STR. 22 Decembrie, nr 226, Jud Hunedoara, Localitatea: Deva, Cod postal: 330162, Romania, Tel.0254/221145, Email: [email protected], Fax: 0254/225500
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2008 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer