Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari : Pasaj Rutier Podul Viilor din municipiul Pitesti


Anunt de participare numarul 143887/25.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Badescu, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166, Adresa internet (URL): http: //www.primariapitesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari: Pasaj Rutier Podul Viilor din municipiul Pitesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Pitesti
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de executie a pasajului rutier Podul Viilordin Municipiul Pitesti
Se vor executa urmatoarele lucrari- Pasaj rutier Podul Viilor (L = 2 x 24 m + 2 x 2.50 m, latimea carosabila 7, 80 m intre bordurile de trotuar) in paralel si invecinat cu podul de cale ferata.
- Fundatii pila centrala si ale culeelor sunt fundatii de suprafata, realizate din beton simplu
- Elevatiile culeelor sunt de tip masiv, casetate, realizate din beton armat
- Pasajul are suprastructura formata dintr-un tablier alcatuit din 8 grinzi
- Partea carosabila este incadrata de borduri si parapete directionale
- Trotuarele au spre exterior parapet metalic pietonal
- Rampele pasajului sunt realizate din pamint armat, cu declivitatea de 4, 5%,
- Se vor realizain doua sisteme rutiere un sistem rutier nou si sistem rutier ranforsat pe carosabilul existent
Nota : Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuliala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45316100-6-Instalare de echipament de iluminare exterioara (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de executie pasaj rutier Podul Viilordin Municipiul Pitesti, conform Caietului de sarcini si a Proiectului Tehnic anexat.
Valoarea estimata a contractului de achizitie publica de lucrari, a fost calculata avandu-se in vedere prevederile din devizul general aferent acestui obiectiv de investitie, respectiv: Linie bugetaraValoare estimata-lei fara TVA1.Amenajarea terenului2.799.705, 00
1. Amenajari pentru protectia mediului1.967, 00
2. Constructii si instalatii24.487.873, 00
3. Organizarea de santier908.463, 00
4. Diverse si neprevazute2.448.787, 00 lei, reprezentand un procent de 8, 68 % din valoarea estimata a lucrarilor, conform devizului general aprobat si a bugetului aprobat.
Valoare estimata totala - fara TVA30.646.795, 00
Valoarea estimata fara TVA: 30, 646, 795RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 563.960lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Garantia de participare se constituie prinvirament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.Contul in care se va face viramentul este: Municipiul Pitesti, cod fiscal 4317967, cont RO50TREZ0465006XXX000186 deschis la Trezoreria Pitesti.Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.In cazul in care se solicita reducerea cu 50% a cuantumului garantiei de participare, se va completa o declaratie pe propria raspundere, conform anexei 1 din Legea nr. 346/ 2004 (Formularul 4 dupa caz cu anexe) din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor.Ofertele care la momentul deschiderii nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate vor fi respinse ca inacceptabile.Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti. In cazul depunerii unei contestatii, autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de 10.379, 80 lei, conform prevederilor art. 278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Echivalenta garantia de participare depusa in Euro sau alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 7 zile. 9% din valoarea totala fara TVA a contractului; se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societatebancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G.R nr. 925/2006 cu modificarile si completarileulterioare sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. In cazul ofertantilor din categoria IMM, garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri structurale, bugetul local si bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Completare si prezentare Formular nr 12 A -In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (Completare si prezentare Formular nr.12B-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente);
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata (Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant si trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara lunii in care se depun ofertele si in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara de origine a ofertantului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata(Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant si trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara lunii in care se depun ofertele si in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara de origine a ofertantului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Completare si prezentare Formular nr 3-In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document); Declaratie privind calitatea de participant la procedura(Completare si prezentare Formular nr 12C -In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document);Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Completare si prezentare Formular nr.6A -Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, astfel cum sunt definite acestea de art.3, lit. s^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt urmatoarele: Tudor Pendiuc, primar, Iosiv Cerbureanu, secretar, Tintila Neacsu Elena, director Directia Administratie Publica Locala, Calugaru Catalin Andrei, sef Serviciul Administratie Publica Locala, Teodorescu Danut Mihail, director executiv Directia Dezvoltare Locala, Mariana Boncea, director executiv Directia Economica, Mihai Anton, director executiv adjunct Directia Economica, Boata Rina Viorica, sef Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice si Coordonare a Asociatiilor de Proprietari, Floarea Orasanu, sef Serviciul Contabilitate, Popescu Tatiana, consilier Serviciul Contabilitate, Raca Manuela, consilier Serviciul Contabilitate, Voicu Steliana, consilier Biroul Buget, Floarea Stoiculescu, consilier Serviciul Contabilitate, Marilena Sandu, consilier Serviciul Contabilitate, Emilian Nechita, director executiv Directia Tehnica si de Urbanism, Cornel Stan, sef Serviciul Tehnic, Dorel Zaharescu , sef Biroul Investitii, Maria Gava, inspector Biroul Investitii, Maria Isabela Matei, inspector Biroul Investitii, Marcela Badescu , sef Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Adrian Oprescu, consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Mikael Masis Kevorkian , consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Alina Stefania Mihai, consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Raluca Daniela Marin, inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ana Mihaela Bradeanu, inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ramona Elena Carjan, consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Marius Ciuculete, inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Dorel Zanfir , inspector Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Luminita Gabriela Nistorescu , consilier Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Ana Fedeles , inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Marioara Oprescu, inspector specialitate Serviciul Dezvoltare si Managementul Proiectelor, Mihaela Carmen Stefanescu, sef Birou Juridic, Aurelia Pavel , consilier Birou Juridic, Camelia Maria Daianu, sef Serviciul Achizitii-Administrativ, Daniel Constantinescu , inspector Serviciul Achizitii-Administrativ, consilierii locali in functie la data deschiderii ofertelor (lista consilierilor locali in functie poate fi consultata la adresa www.primariapitesti.ro, sectiunea Consiliul Local) ? Sorin Apostoliceanu, Tiberiu Cristian Avramescu, Iuliu-Radu Banica, Moise Ciopleasi, Gheorghe Dinescu, Mircea Dinu, Sanda Cristina Fulga , Florin Gardin , Cristian Gentea , Anitte Michaelle Ionescu , Cornel Constantin Ionica -viceprimar, Gheorghe Malacu, Silviu Marinescu, Florentin Andrei Mosteanu, Mariean Neacsu, Radu Valeriu Perianu , Marin Preda Adrian Mihai , Prodanel, MihailTudor, Dumitru Tudosoiu, Nicolae Valeriu Zarnescu, Laurentiu Marian Zidaru -viceprimar, Maria Gabriela Zoana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document).In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor mentionate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din O.U.G. nr.34/2006, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1.Certificatul constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului, original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul achizitiei publice.
Persoane juridice /fizice straine : Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic ofertant, insotite de traducerea autorizata in limba romana.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc sa prezinte certificatul constatator in original/copie legalizata pentru conformitate in situatia in care a prezentat acest document in copie. In cazul asocierii, documentul solicitat trebuie sa fie prezentat de catre fiecare asociat in parte.
Operatorul economic va prezenta:
1. Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii ? Autoritatea Feroviara Romana (AFER), pentru lucrari in zona de siguranta a caii ferate, cu respectarea masurilor de protectie a muncii in zona caii ferate precum si a actelor normative ce reglementeaza activitatea AAI(HG 626/1998)
2. Atestat de tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV ? 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV(OrdinANRE nr 24/2007
3. Autorizatie emisa deAutoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, tip EDS( Legea 351/2004 si ordin ANREnr.89/2009)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie globala, minim 50.756.414, 40 lei. Prezentarea Bilanturilor contabile vizate si inregistrate de organele competente, pe ultimii 3 ani financiari (2010, 2011, 2012, in original sau copie legalizata sau copie certificata ?conform cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic.Pentru anul 2012operatorii economici vor prezenta orice documente edificatoare, care reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare aferenta acestui an. IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri globala, in conformitate cu art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire. Persoanele juridice straine vor prezenta bilanturile contabile vizate in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR. Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate.
Tert sustinator financiar-
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
(1)Se va prezenta Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ^1din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Formular nr. 6 A.
(2) Prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand Formular nr 12A, Formular nr 12B, Formularul 5a.
In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de legislatia in vigoare .Atunci cand un grup de operatori economicidepune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prinluarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/ unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare Formularul 6- INFORMATII GENERALENota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste informatii, demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind cifra de afaceri medie globala, fiind indeplinita prin cumul.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri globala , in conformitate cu art.16, alin.2 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii I.M.M. .Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o imputernicire.Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.Completare si prezentare Formular nr. 6 A, Formular nr 12A, Formular nr 12B, Formularul 5a.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari similare executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani (ultimii 5 ani se vor calcula pana la data limita dedepunere aofertelor).
Experienta similara a ofertantului se va demonstra in mod obligatoriu prin faptul ca in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunerea ofertelor, a executat si dus la bun sfarsit maxim 2 contracte de lucrari similare, in valoare cumulata de cel putin 28.198.008, 00lei, fara TVA. In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita prin cumul. Conform art. 14 din Ordinul Presedintelui A.N.R.M.A.P. nr.509/2011, prin ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? si ?contract de lucrari finalizat? se inteleg: lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal, de receptie partiala, saulucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.Completare si prezentare Formular nr. 12D ? Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani, calculati pana la data limita de depunerea ofertelor.Completare si prezentare Formular nr. 12E- Pentru contractul / contractele prezentat /prezentate ca experienta similara se vor prezenta procesele verbale de receptie partiale/finale in original sau copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?, de catre reprezentantul legal al operatorului economic.In situatia in care contractul /contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada. Pentru contractele, prezentate caexperienta similara, exprimate in alte monede decat lei, conversia se va realiza la valoarea cursului valutar stabilit de BNR valabil la data semnarii contractului. Pentru lucrarile executate in afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta insotite si de traducerea autorizata in limba romana.In cazul unei asocieri cerinta va fi indeplinita prin cumul.
Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au in proprietate sau dispun(leasing sau prin contracte/conventii, angajament de punere la dispozitie din partea unui agent economic) de: statie mixturi asfaltice;laborator gradul II autorizat ISC sau contract cu un laborator gradul II autorizat ISC, potrivit HGR nr. 808/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare ?i Ordinului nr.1497/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, 2 cilindre compactoare, 1autogudronator;
5 autobasculante, 4 autobetoniere;1 repartizator mixturi asfaltice, 1 automacara de min. 30 tone, 1 automacara de max. 16 tone, echipamente de lucru la inaltime, 1 generator sudura, 2 excavatoare, 1 instalatie forat piloti, 2 incarcatoare frontale.
In cazul unei asocieri cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
O echipa de personal cu experienta in: Lucrari de constructii de poduri rutiere, Lucrari de drumuri, Lucrari de linii electrice, Instalare de echipamente de iluminare exterioara, Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale, formata din: -1 sef santier: inginer constructor, specialitatea Cai Ferate, Drumuri si Poduri (CFDP)
-1 inginer instalatii electrice atestat ANRE minim IIA si IIB
- inginer instalatii apa canal
-1 persoana autorizata ANRGN gradul IIID
-1 responsabil tehnic cu executia (RTE) domeniulIX
-1 responsabil tehnic cu executia(RTE) domeniul constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele (domeniul II)-1 responsabil tehnic cu executia(RTE) domeniul constructii cai ferate (domeniul III)-1 responsabil cu controlul de calitate (RTQ) drumuri: studii superioare, absolvite cu diploma de licenta in domeniul CFDP.
- 1 inginet topograf
.Pentru fiecare membru alechipei se vor prezenta: CV-in original; declaratie disponibilitate-in original; diplome studii superioare, atestate, legitimatii, autorizatii, valabile la data limita de depunere a ofertelor -in copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al operatorului economic
Ofertantul clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experienta prezentata in CV-urile membrilor echipei propuse.-Formular nr.12I, CV-urile personalului de conducere prezentate in original semnate si datate conform Formular nr.12J-1;Lista cu personalul responsabil pentru indeplinirea contractului de lucrari (Formular nr.12J).In cazul unei asocieri, formularul12I si formularul 12J vor fi completate de liderul asocierii si va cuprinde personalul propus de catre fiecare membru al asocierii , in cadrul echipei care va duce la indeplinirea acestui contract , precizandu-se pozitia pentru care este propus.
Un membru al echipei nu poate ocupa 2 posturi in cadrul echipei de personal de specialitate.
Informatii privind subcontractantii.
Completarea si prezentarea Formular nr. 12G si Formular nr. 6A.
Informatii privind asociatiiCompletarea si prezentarea Formular nr. 12K. Formular nr. 6A.
Tertsustinator tehnic si profesional
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) si ale art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completand Formular nr 12A, Formular nr 12B, Formular nr. 6A, Formular nr. 5b, Formularul nr. 5c si Formularul nr. 5d.
Standarde de asigurare a calitatii-Certificatul ISO 9001 sau echivalent.
Prezentare , in copie lizibila certificataconform cu originalul de catrereprezentatul legal al ofertantului , a Certificatelor emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent.In cazul in care ofertantul nu detine ISO 9001, astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul unei asocieri, certificatul privind managementul sistemului calitatii din seria ISO 9001 sau echivalent va fi prezentat de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare si prezentare Formular 12D si Formular 12ECompletare si prezentare Formular 12H.Completare si prezentare Formular nr.12I, Formular nr.12J siFormular nr.12J-1;Completarea si prezentarea Formular nr. 12G si Formular nr. 6A.Completarea si prezentarea Formular nr. 12K si Formular nr. 6A.Formular nr 12A, Formular nr 12B, Formular nr. 6A , Formular nr. 5b Formularul nr. 5c si Formularul nr. 5d.Prezentare, in copie lizibila certificata conform cu originalul de catre reprezentatul legal al ofertantului a Certificatelor emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, conform ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de garantie ofertata de catre executant
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
38
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.08.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.08.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Pitesti, str. Victoriei nr.24
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici participanti la procedura, observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional-Axa 1
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje finale totale egale, departajarea se face functie de pret, fiind declarata castigatoare oferta care prezinta pretul cel mai scazut.Daca si preturile sunt egale, la solicitarea comisiei de evaluare, se vor depune noi oferte financiare.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire.Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea ? Formular nr. 11. In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut anterior, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.In cazul in care ofertantul este IMM va completa o declaratie pe propria raspundere conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), cu modificarile si completarile ulterioare, (Formularul nr.4, dupa caz cu anexe) din care sa rezulte ca ofertantul se incadreaza in categoria IMM-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Pitesti, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Victoriei nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel. +40 248213994, Email: [email protected], Fax: +40 248212166, Adresa internet (URL): www.primariapitesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.05.2013 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer