Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Reabilitare si modernizare strazi in Comuna Biharia; Infiintare si dotare centru tip after-school in localitatea Biharia, Comuna Biha


Anunt de participare numarul 113716/03.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BIHARIA
Adresa postala:  str. Cetatii, nr. 12, Localitatea:  Biharia, Cod postal:  417050, Romania, Punct(e) de contact:  Nagy Gizela, Tel. +40 259 369.707, +40 259 369.701, In atentia:  Doamnei Primar, Email:  [email protected], Fax:  +40 259 369.716, Adresa internet (URL):  www.comunabiharia.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul integrat : ?Reabilitare si modernizare strazi in Comuna Biharia; Infiintare si dotare centru tip after-school in localitatea Biharia, Comuna Biharia; Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Biharia, Comuna Biharia?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA BIHARIA
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul FEADR : ?Reabilitare si modernizare strazi in Comuna Biharia; Infiintare si dotare centru tip after-school in localitatea Biharia, Comuna Biharia; Modernizare si dotare camin cultural in localitatea Biharia, Comuna Biharia?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45215200-9-Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul contractului de achizitie publica, precum si cantitatea lucrarilor si serviciilor sunt stabilite in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 9, 482, 951RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 189.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 %, din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Declaratia privind eligibilitatea, Formularul nr. 1, in original.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Formularul nr. 2, in original.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta certificat de cazier fiscal, din care sa rezulta ca candidatul nu asavarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, in original sau in copie legalizata.
Certificatul de cazier fiscal trebuie sa fie valabil la data deschiderii candidaturilor.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, Formularul nr. 3, in original.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilantul contabil inregistrat la organul competent sau extrase de bilant pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009), in copie legalizata. Pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii trei ani. Daca ofertantul nu a inregistrat profit, urmeaza sa fie descalificat.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se vor prezenta, in original, documente ( extras de cont, contract de credit, linie de credit aprobata, sau altele echivalente ) din care sa rezulta ca, candidatul dispune de resurse financiare in valoare de minim 2.844.885, 30 lei pe o perioada de minim 6 luni de la data deschiderii candidaturilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie privind informatiile generale si cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri de cel putin 18.900.000 lei.In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil. Astfel, daca a fost infiintat in anul 2008, pentru a fi calificat, candidatul trebuie sa aiba, in anii 2008 si 2009, o cifra medie de afaceri de cel putin 18.900.000 lei. Daca a fost infiintat in anul 2009, pentru a fi calificat, candidatul trebuie sa aiba o cifra de afaceri de cel putin 18.900.000 lei in anul 2009.Se va prezenta, in original, Formularul nr. 4.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, respectiv a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani.
Se va prezenta Formularul nr. 5, in original.
Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, care poate fi folosit pentru indeplinirea contractului. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sadovedeasca faptul ca, are personal de conducere si personal calificat pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor.Se va prezenta completat Formularul nr. 6, Formularul nr. 7 si Formularul nr. 8, in original.
Se va prezenta o declaratie referitoare la dotari, utilaje, echipamente, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca poate dispune de echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va prezenta Formularul nr. 9, in original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta cel putin un contract de servicii, avand ca obiect proiectarea tehnica pentru modernizare drumuri, in valoare minima de cel putin 256.744 lei, fara TVA.Se va prezenta experienta similara pentru lucrari de modernizare drumuri, in valoare minima de 7.501.756 lei, fara TVA. Experienta similara in domeniul lucrari de modernizare drumuri poate fi demonstrata printr-un singur contract sau prin mai multe contracte. Cerintele de mai sus se considera ca sunt indeplinite, daca sunt prezentate cumulativ, urmatoarele documente: -lista cuprinzand lucrarile / serviciile similare, in original, - copii legalizate ale contracteler care dovedesc experienta similara, insotite de actele aditionale si anexele acestora, daca este cazul, - copie legalizata a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, respectiv proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, executate in baza contractelor care dovedesc experienta similara, - recomandari din partea beneficiarilor, in original, sau in copie legalizata. Cerinte minime privind personalul candidatului pentru prestarea serviciilor : - arhitect, cel putin 1 persoana, - inginer constructor, cel putin 1 persoana, - inginer instalatii sanitare-termice, cel putin 1 persoana, - inginer instalatii electrice, cel putin 1 persoana, - inginer drumuri si poduri, cel putin 1 persoana. Cerinte minime privind personalul candidatului pentru executia lucrarilor: - responsabil tehnic cu executia, cel putin 1 persoana, - inspector protectia muncii si responabil PSI, cel putin 1 persoana, - sef santier ? inginer CFDP, cel putin 1 persoana, - sef punct de lucru ? inginer sau subinginer in consctructii, cel putin 1 persoana, - responsabil cu controlul calitatii, cel putin 1 persoana, Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa, in proprietate, in chirie, sau in leasing, cel putin urmatoarele : - statie preparare mixturi asfaltice, - statie preparare betoane de ciment, - repartizator finisor, - autobasculanta, - incarcator multifunctional, - excavator, - cilindru compactor, Se va prezenta cert. ISO 9001, sau echivalent, cert. ISO 14001, sau echival
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
1. Experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri. 2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. 3. Cifra medie de afaceri. Pentru detalii: vezi pct. VI.3 din prezentul anunt
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.01.2011 11:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.01.2011 13:00
Locul: Primaria Comunei Biharia, localitatea Biharia, str. Cetatii, nr. 12, Comuna Biharia, Judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii candidatilor, observatori APDRP, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, masura 322.
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
I. Vizitarea amplasamentului va avea loc, in data de 05.01.2011, ora 12:00.II. Criterii de selectie 1. Experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri, executate (finalizate si receptionate) in ultimii 5 ani. Punctaj maxim 35 punctePunctajul pentru criteriul ?experienta similara in domeniul lucrari de constructie de drumuri?, se acorda astfel: - pentru demonstrarea valorii de 7.501.756 lei, fara TVA, prin prezentarea unui singur contract finalizat si receptionat, in ultimii 5 ani, se acorda ? 35 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.501.756 lei, fara TVA, prin 2 contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 15 puncte, - pentru demonstrarea valorii de 7.501.756 lei, fara TVA, prin 3 sau mai multe contracte finalizate si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda ? 10 puncte.2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. Punctaj maxim 35 punctePunctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 2.844.885, 30 lei si mai mica sau egala cu 3.793.180, 40 lei se acorda ? 5 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 3.793.180, 40 lei si mai mica sau egala cu 4.741.475, 50 lei se acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 4.741.475, 50 lei se acorda - 35 puncte.3. Cifra medie de afaceri. Punctaj maxim 30 puncteCifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009).Conditia minima de calificare este o cifra medie de afaceri de cel putin 18.900.000 lei.Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 18.900.000 lei si mai mica sau egala cu 58.900.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o valoare mai mare de 58.900.000 lei si mai mica sau egala cu 98.900.000 lei se acorda - 20 puncte, - pentru o valoare mai mare de 98.900.000 lei se acorda ? 30 puncte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea - e cale de atac
Adresa postala:  Parcul Traian nr. 10, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. +40 259.426.883, Email:  [email protected], Fax:  +40 259.415.903, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2010 21:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer