Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoa


Anunt de participare numarul 116123/01.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA AUSEU (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AUSEU)
Adresa postala:  AUSEU NR 32, Localitatea:  Auseu, Cod postal:  417025, Romania, Punct(e) de contact:  NICOLAE BOTICI, Tel. 0259342116, Email:  [email protected], Fax:  0259342116, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare in cadrul proiectului FEADR, masura 322, intitulat ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoara, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Luncsoara, Modernizare si reabilitare camin cultural in localitatea Luncsoara, Infiintare gradinita in localitatea Grosi, Comuna Auseu, Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA AUSEU
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic, lucrari de executie si dotare, pentru proiectul FEADR : ?Modernizare strazi in localitatile Grosi, Auseu, Gheghie si Luncsoara, Alimentare cu apa in localitatea Luncsoara, Canalizare menajera si statie de epurare in localitatea Luncsoara, Modernizare si reabilitare camin cultural in localitatea Luncsoara, Infiintare gradinita in localitatea Grosi, Comuna Auseu, Judetul Bihor?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul contractului de achizitie publica, precum si cantitatea lucrarilor si serviciilor sunt stabilite in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 10, 232, 267RON
II.2.2) Optiuni
Da
Da in conditiile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 200000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 %, din pretul contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Declaratia privind eligibilitatea, Formularul nr. 1, in original.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Formularul nr. 2, in original.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.Se va prezenta certificat de cazier fiscal, din care sa rezulta ca candidatul nu a savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara, in original sau in copie legalizata.Certificatul de cazier fiscal trebuie sa fie valabil la data deschiderii candidaturilor.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.Se va prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, Formularul nr. 3, in original. Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilantul contabil inregistrat la organul competent sau extrase de bilant pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009), in copie legalizata. Pentru a fi calificat ofertantul va trebui sa demonstreze ca a inregistrat profit in ultimii trei ani. Daca ofertantul nu a inregistrat profit, urmeaza sa fie descalificat.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie privind informatiile generale si cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri de cel putin 20.000.000 lei.In cazul in care, candidatul nu are bilant pentru acesti ani, deoarece a fost infiintat ulterior, cifra medie de afaceri se va raporta la anii in care a avut obligatia depunerii bilantului contabil. Astfel, daca a fost infiintat in anul 2008, pentru a fi calificat, candidatul trebuie sa aiba, in anii 2008 si 2009, o cifra medie de afaceri de cel putin 20.000.000 lei. Daca a fost infiintat in anul 2009, pentru a fi calificat, candidatul trebuie sa aiba o cifra de afaceri de cel putin 20.000.000 lei in anul 2009. Se va prezenta, in original, Formularul nr. 4.Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.Nivelul indicatorului financiar "lichiditate generala" din ultimul bilant (din data de 30.06.2010) trebuie sa fie 100%.Candidatii care fac dovada unei lichiditati generale de 100% sau dovedesc o lichiditate generala mai mare, vor fi calificati. Candidatii care nu fac dovada unei lichiditati generale de 100% sau dovedesc o lichiditate generala mai mica, vor fi descalificati
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani.Se va prezenta Formularul nr. 5, in original.Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, care poate fi folosit pentru indeplinirea contractului. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sadovedeasca faptul ca, are personal de conducere si personal calificat pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor. Se va prezenta completat Formularul nr. 6 si Formularul nr. 7, in original. Se va prezenta o declaratie referitoare la dotari, utilaje, echipamente, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului.Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca poate dispune de echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Se va prezenta Formularul nr. 8, in original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin 1 contract, final. in ult. 5 ani, avand ca obiect, cumulativ urm: proiectare, dotare si exec. lucrari de constructii civile, precum si proiectare si exec. lucrari de infrastructura(drumuri), in val min de cel putin 10.232.267 lei, fara TVA.Cerintele de mai sus se consid ca sunt indepl., daca sunt prez. cumulativ, urm. doc.: -lista cuprinz. lucrarile similare, in original, -copii legaliz. ale contractelor care dovedesc experienta simil., insotite de actele aditionale si anexele acestora, daca este cazul, -copie legaliz. a procesului-verbal de receptie la term. lucrarilor, resp. proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, exec. in baza contractelor care dovedesc experienta simil., -recomandari din partea beneficiarilor, in original, sau in copie legaliz.Cerinte min. priv. personalul candidatului pentru prest. serv.: -sef de proiect?ing. constructor, cel putin 1 pers., -ing. proiectant, cel putin 5 pers., -arhitect, cel putin 1 pers., -ing. constructor, cel putin 1 pers., -ing.instal. sanitare-termice, cel putin 1 pers., -ing.instal. electrice, cel putin 1 pers., -ing.proiectant drumuri si poduri, cel putin 2 pers.Cerinte min. privind personalul candidatului pentru exec. lucrarilor: -manager de proiect, cel putin 1 pers., -RTE dom I, cel putin 1 pers., -RTE dom II, cel putin 1 pers., -RTE dom IX, cel putin 1 pers., -respons. cu controlul calitatii, cel putin 1 pers., -responsabil cu securitatea si sanatatea in munca, cel putin 1 pers., -inspector protectia muncii si responabil PSI, cel putin 1 pers., -sef santier proiect?inginer CFDP, cel putin 1 pers., -sef santier proiect adjunct?inginer CFDP, cel putin 1 pers., -sef punct de lucru?inginer in consctructii, cel putin 1 pers., -topograf, cel putin 1 pers., -asfaltatori, cel putin 10 pers., -zidar-pietrar, cel putin 4 pers., -conducatori auto, cel putin 8 pers., -masinisti utilaje cale si terasamente, cel putin 6 pers, -mecanici masini si utilaje, cel putin 6 pers., -masinisti instal. preparare beton si mixturi asfaltice, cel putin 2 pers.Op.ec.trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa, cel putin: statie preparare mixturi asfaltice, statie preparare betoane de ciment, repartizator finisor, autogudronator, cilindru compactor vibrator, autobasculanta.ISO 9001, ISO 14001,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 6
1.Experienta simil. in proiectare de lucrari de infrastructura.2.Experienta simil. in exec. lucrari de canaliz. si statie de ep.3.Cifra medie de afaceri.Pt. detalii: vezi pct.VI.3 din prezentul anunt
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.03.2011 11:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.03.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.03.2011 12:00
Locul: Primaria Comunei Auseu, localitatea Auseu, nr. 32, Comuna Auseu, Judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii candidatilor, observatori APDRP, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 322
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
I.Vizitarea amplasamentului: 03.03.2011, ora 12:00. II.Crit. de selectie.1.Exper. simil. in proiectare de lucr. de infrastruct. din ultimii 3 ani.Punctaj maxim 35 pct.Punctajul pentru crit. ?exper. simil.in proiectare de lucr. de infrastruct.?: -candid. care prezinta cel mai mare nr. de contr. de proiectare de lucr. de infrastruct., (situat pe locul I) se acorda 35 pct, -candid care se situeaza pe locul II, din punct de ved. a nr. de contr. de proiectare de lucr de infrastruct., se acorda 15 pct, -candid. care se situeaza pe locul III, d.p.d.v. a nr. de contr.de proiectare de lucr. de infrastruct., se acorda 10 pct, -candid. care se situeaza pe locul IV si urm., din punct de ved. a nr. de contr. de proiectare de lucr. de infrastruct., se acorda 5 pct. 2 Exper. similara in exec. lucr. de canalizare si statie de epuare (finaliz. si receptionate) in ult. 5 ani.Punctaj maxim 35pct.Punctajul pentru crit. ?exper. similara in exec. lucr. de canalizare si statie de ep.?: -pentru demonstr. valorii de 2.800.000 lei, fara TVA, prin prezentareaunui singur contr. finaliz. si receptionat, in ultimii 5 ani, se acorda?35 pct, -pentrudemonstr. valorii de 2.800.000 lei, fara TVA, prin 2 contr. finaliz. si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda?15 pct, -pentrudemonstr. valorii de 2.800.000 lei, fara TVA, prin 3 sau mai multe contr. finaliz. si receptionate in ultimii 5 ani, se acorda? 5 pct.-candid. care demonstreaza o exper similara in executie lucr. de canalizare si statie de epuare, in ultimii 5 ani, mai mica decat 2.800.000 lei, fara TVA, vor primi 0 pct. 3.Cifra medie de afaceri.Punctaj maxim 30 pct. Punctajul pentru crit. ?cifra medie de afaceri in ultimii 3 ani ?: -pentru cifra medie de afaceri cea mai mare (aflat pe locul I in ierarhie) se acorda?30 pct, -pentru cifra media de afaceri aflat pe locul II in ierarhie, se acorda-20 pct, -pentru cifra media de afaceri aflat pe locul III in ierarhie, se acorda-10 pct, -pentru cifra media de afaceri aflat pe locul IV si urmatoarele, se acorda-5 pct.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Auseu
Adresa postala:  Auseu, nr. 32, Localitatea:  Auseu, Cod postal:  417025, Romania, Tel. 0259447036, Email:  [email protected], Fax:  0259447036
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.02.2011 21:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer