Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR, masura 125, intitulat: ?Imbunatatirea infrastructurii rutiere agricole in Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?


Anunt de participare numarul 123325/13.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI CHERECHIU
Adresa postala:  Comuna CHERECHIU, sat CHERECHIU, nr.78, jud. BIHOR, Localitatea:  Cherechiu, Cod postal:  417175, Romania, Punct(e) de contact:  ZOLTAN LAJOS SZABO, Tel. 0259/352.585, Email:  [email protected], Fax:  0259/352.838, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR, masura 125, intitulat: ?Imbunatatireainfrastructurii rutiere agricolein Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cherechiu, judetul Bihor
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR, masura 125, intitulat: ?Imbunatatireainfrastructurii rutiere agricolein Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
71311100-2-Servicii de asistenta in domeniul lucrarilor publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului de achizitie publica, precum si cantitatea lucrarilor si serviciilor este stabilita in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 3, 762, 663RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conditiile art. 122, lit. i) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 37.626. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10%, din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 125.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Declaratia privind eligibilitatea.Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura. Se va prezenta certificat de cazier fiscal.Se va prezenta cazier judiciar. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006.Se va prezenta Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta conform prevederilor Ordinului nr. 314 din 12.10.2010.Se va prezenta Certificat de inregistrare.Certificat de atestare fiscala emis de catre Directia Generala a Finantelor Publice privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul general consolidat.Certificat de atestare fiscala emis de primaria localitatii unde candidatul isi are sediul, privind achitarea obligatiilor de plata la bugetul local.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut in obiectul de activitate tipul de servicii si lucrari ce fac obiectul prezentei proceduri.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentarea Bilanturilor contabile pentru anii2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate de organele competente, obligatoriu si anexele, precum si orice alte documente edificatoareprin care operatorul economic isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
Se va prezenta o declaratie privind informatiile generale si cifra de afaceri pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010).Se va prezenta, in original sau in copie conforma cu originalul, o Scrisoare de confort bancar angajanta sau adresa eliberata de o banca care sa confirme capacitatea de plata a ofertantului/asociatiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri de cel putin 7.475.000lei. Scrisoare de confort bancar angajanta sau adresa eliberata de o banca care sa confirme capacitatea de plata a ofertantului/asociatiei, respectiv certificarea existentei si disponibilitatii fondurilor in valoare de cel putin, 1.121.329 Lei in contul ofertantului, pentru executia contractului ?Imbunatatireainfrastructurii rutiere agricolein Comuna Cherechiu, Judetul Bihor?, suma disponibilizata pe o perioada de minim 4 luni de la data depunerii candidaturilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a lucrarilor similare executate in ultimii 5 ani, respectiv a serviciilor similare prestate in ultimii 3 ani. Se va prezenta Formularul nr. 5, in original. Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, care poate fi folosit pentru indeplinirea contractului. Se va prezenta completat Formularul nr. 6, Formularul nr. 7 si Formularul nr. 8, in original.Se va prezenta o declaratie referitoare la dotari, echipamente tehnice, etc. de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Se va prezenta Formularul nr. 9, in original.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se vor prezenta unul sau mai multe contracte de servicii similare de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport, a caror valoare cumulatasa fie de cel putin 86.400 lei , fara TVA.Se vor prezenta unul sau mai multe contracte de lucrari similare in domeniul lucrari de drumuri. Experienta similara (un singur contract sau mai multe contracte) a caror valoare cumulatasa fie de cel putin 3.676.000 lei, fara TVA.CertificateISO 9001 sau echivalent; ISO 14001 sau echivalent;OHSAS 18001 sau echivalent si exclusiv pentru executant SA 8000 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
Experienta simil in domeniul lucrari de moderniz drumuri, executate in ultimii 5 ani-40 pnct.Capacitatea financ de sustinere a lucrarii-30 pnct.Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani -30 pnct.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1176 din 18.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.06.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.06.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.06.2011 11:00
Locul: Primaria Comunei Cherechiu, nr. 78, judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau imputernicitii candidatilor, observatori APDRP, observatori UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul de lucrari este finantat din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 125
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului va avea loc in data de 21.06.2011, ora 12, 00 . SF-urile se pot ridica in format electronic de la sediul Primariei Cherechiu, Comuna Cherechiu, Localitatea: Cherechiu, nr. 78,
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr.6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, conform art. 256?2, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Cherechiu
Adresa postala:  Comuna Cherechiu, Localitatea: Cherechiu, nr. 78, ,Localitatea:  Cherechiu, Cod postal:  417175, Romania, Tel. 0259/352585, Email:  [email protected], Fax:  0259/352838
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.06.2011 10:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer