Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR : ?Modernizare drumuri agricole de exploatatie, Comuna Tarcea, Judetul Bihor?


Anunt de participare numarul 124930/29.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TARCEA (PRIMARIA COMUNEI TARCEA)
Adresa postala:  nr. 238, Localitatea:  Tarcea, Cod postal:  417570, Romania, Punct(e) de contact:  CAROL BORDAS, Tel. 0259/355807, In atentia:  Domnului Primar, Email:  [email protected], Fax:  0259/355807, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari avand ca obiect elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR : ?Modernizare drumuri agricole de exploatatie, Comuna Tarcea, Judetul Bihor?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Tarcea
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare proiect tehnic si lucrari de executie pentru proiectul FEADR, masura 125a : ?Modernizare drumuri agricole de exploatatie, Comuna Tarcea, Judetul Bihor?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71326000-9-Servicii auxiliare de constructii (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Domeniul contractului de achizitie publica, precum si cantitatea lucrarilor si serviciilor sunt stabilite in caietul de sarcini, care face parte din documentatia de atribuire si se va preciza in contractul de lucrari ce se va incheia cu ofertantul declarat castigator.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 497, 309RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 24 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 69.000 lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5 %, din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 125a.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta Declaratia privind eligibilitatea, Formularul nr. 1.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta Declaratia privind calitatea de participant la procedura, Formularul nr. 2.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta certificat de cazier fiscal, din care sa rezulta ca candidatul nu a savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.
Certificatul de cazier fiscal trebuie sa fie valabil la data deschiderii candidaturilor.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
Se va prezenta Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, Formularul nr. 3.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta bilantul contabil inregistrat la organul competent sau extrase de bilant pe ultimii trei ani.
Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila. Se vor prezenta documente din care sa rezulta ca, candidatul dispune de resurse financiare in valoare de minim 699.461, 80 lei, pe o perioada de minim 6 luni de la data deschiderii candidaturilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta o declaratie privind informatiile generale si cifra de afaceri pe ultimii trei ani. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri de cel putin 6.900.000 lei. Se va prezenta Formularul nr. 4 - Informatii generale. Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta o lista a contractelor similare de lucrari finalizate in ultimii 5 ani, Formularul nr. 5 - Experienta similara.
Se vor prezenta informatii privitoare la personalul tehnic de specialitate, care poate fi folosit pentru indeplinirea contractului. Pentru a fi calificat, ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca, are personal de conducere si personal calificat pentru prestarea serviciilor si executia lucrarilor.
Se va prezenta completat Formularul nr. 6 - Personal mediu anual, Formularul nr. 7 - Personal propus pentru proiectare si Formularul nr. 8 - Personal propus pentru executia lucrarilor. Se va prezenta o declaratie referitoare la dotari, utilaje, echipamente, de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului. Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa demonstreze ca poate dispune de echipamentele tehnice pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Se va prezenta Formularul nr. 9 - Lista cu utilaje.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta cel putin un contract similar, finalizat in ultimii 5 ani, ce are ca obiect, executie lucrari de constructie / modernizare drumuri, a carui valoare depaseste suma de 3.300.000 lei, fara TVA. Neprezentarea sau prezentarea intr-o forma necorespunzatoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabila. Cerinte minime privind personalul candidatului pentru prestarea serviciilor : - inginer drumuri si poduri, cel putin 1 persoana, Cerinte minime privind personalul candidatului pentru executia lucrarilor: - responsabil tehnic cu executia, cel putin 1 persoana, - inspector protectia muncii si responabil PSI, cel putin 1 persoana, - sef santier ? inginer CFDP, cel putin 1 persoana, - sef santier adjunct ? inginer sau subinginer CFDP, cel putin 1 persoana, - responsabil cu controlul calitatii, cel putin 1 persoana. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in dotarea sa, in proprietate, in chirie, sau in leasing, cel putin urmatoarele : - autogreder, - buldoexcavator, - incarcator multifunctional, - autobasculanta, - compactor cu cilindri vibrator. Se va prezenta cert. ISO 9001, sau echivalent, cert. ISO 14001, sau echiv.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 10
1. Contracte similare finalizate in ultimii 5 ani. 2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. 3. Cifra medie de afaceri. Pentru reguli aplicabile, a se vedea pct. VI.3-Alte informatii.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.07.2011 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2011 12:00
Locul: Primaria Comunei Tarcea, localitatea Tarcea, nr. 238, Comuna Tarcea, Judetul Bihor
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii candidatilor, observatori APDRP, observatori CVAP Bihor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, masura 125a.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul National de Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
I. Vizitarea amplasamentul va avea loc in ziua de 08.07.2011, ora 12:00. II. Criterii de selectie 1. Contracte similare din ultimii 5 ani, ce au ca obiect executie lucrari de modernizare drumuri. Punctaj maxim 35 puncte. Punctajul aferent criteriului ?Contracte similare din ultimii 5 ani, ce au ca obiect executie lucrari de modernizare drumuri?, se acorda astfel: - pentru contractul similar cu valoare mai mare de 3.300.000 lei, fara TVA si mai mica sau egala cu 6.300.000 lei, fara TVA, se acorda ? 5 puncte, - pentru contractul similar cu valoare mai mare de 6.300.000 lei, fara TVA si mai mica sau egala cu 9.300.000 lei, fara TVA, se acorda ? 15 puncte, - pentru contractul similar cu valoare mai mare de 9.300.000 lei, fara TVA, se acorda ? 35 puncte, 2. Capacitatea financiara de sustinere a lucrarii. Punctaj maxim 35 puncte Punctajul pentru criteriul ?capacitatea financiara de sustinere a lucrarii? se acorda astfel: - pentru o capacitate financiara mai mare sau egala cu 699.461, 80 lei si mai mica sau egala cu 1.049.192, 70 lei se acorda ? 5 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 1.049.192, 70 lei si mai mica sau egala cu 1.398.923, 60 lei se acorda - 15 puncte, - pentru o capacitate financiara mai mare de 1.398.923, 60 lei se acorda - 35 puncte. 3. Cifra medie de afaceri. Punctaj maxim 30 puncte Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani. Punctajul pentru criteriul ?cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani ? se acorda astfel: - pentru o valoare mai mare sau egala cu 6.900.000 lei si mai mica sau egala cu 56.900.000 lei se acorda ? 10 puncte, - pentru o valoare mai mare de 56.900.000 lei si mai mica sau egala cu 106.900.000 lei se acorda - 20 puncte, - pentru o valoare mai mare de 106.900.000 lei se acorda ? 30 puncte.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Strada Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, conform art. 256^2, alin. 1, lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Tarcea
Adresa postala:  nr. 238, Localitatea:  Tarcea, Cod postal:  417570, Romania, Tel. +40 259 355 807, Email:  [email protected], Fax:  +40 259 355 807
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2011 19:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer