Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari: Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, in comuna Agas, judetul Bacau


Anunt de participare numarul 28564/20.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Agas (Consiliul Local Agas)
Adresa postala: comuna Agas, judetul Bacau, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Punct(e) de contact: Toma Marian Spoiala, Tel.0234382620, Email: [email protected], Fax: 0234382348
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari: Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, incomunaAgas, judetul Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Agas, judetul Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari la obiectivul: Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, incomunaAgas, judetul Bacau
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contract de lucrari la obiectivul: Consolidari, refaceri podete si modernizare drum comunal DC 135, DN 12 A ( Agas ) Sulta Cosnea, Km 1 + 000 5 + 000, incomunaAgas, judetul Bacau
Valoarea estimata fara TVA: 3, 162, 633RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :50.000 Lei Modul de constituire a garantiei de participare: Scrisoare de garantie bancara Ordin de plata sau fila cec
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Programul SAPARD
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere consortiu sau societate mixta
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 Declaratie privind calitatea de participant la procedura . Informatii despre ofertantii constituiti ca societati mixte/consortii/asocieri Persoane juridice romane: Certificat de inregistrare emis de ORC Certificat constatator emis de ORCPersoane juridice straine: Documente care dovedesc o forma de inregistrare in registrul comertului din tara unde ofertantul isi are sediul
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente bancare Informatii privind situatia economico-financiara Bilanturile contabile pentru ultimii 3 (trei) ani Fisa de informatii generale. Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani va fi de minimum 10.000.000 Lei Indentificare financiara
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principale lucrari in ultimii 5ani Lista de experienta similara Daca oferta este prezentata de o societate mixta / consortiu / asociere, se impune ca cel putin un membru sa fi realizat minim 1 (una) lucrare similara si toti membrii impreuna sa fi executat cel putin 2 (doua) lucrari similare in ultimii 5 ani Daca oferta este prezentata de un singur ofertant, acesta trebuie sa fi realizat minim 2 (doua) lucrari similare in ultimii 5 ani Valoarea minima impusa pentru fiecare din contractele prezentate in Lista de experienta similara este de 1.500.000 Lei Lista de experienta similara se va completa si prezentata pentru fiecare contract in parte Se vor prezenta copii stampilate conform cu originalul» ale proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor Capacitatea tehnica de executie lucrari . Recomandari de la alti beneficiari/clienti : Se vor prezenta minim 2 (doua) recomandari Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii Dotare tehnica Standarde de asigurarea calitatii Informatii privind subcontractantii Informatii privind respectarea regulilor de origine a bunurilor Standarde de mediu . Standarde sanitare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: Plata se va face in numerar la caseria Autoritatii Contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2007 15:00
Locul: Sediul CL Agas
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputernicitii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat prin Programul SAPARD
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda nr. 1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Email: [email protected], Fax: 0234/514275
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Consiliului Local Agas
Adresa postala: str Principala, Localitatea: Agas, Cod postal: 607005, Romania, Tel.0234382036, Email: [email protected], Fax: 0234382348
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2007 10:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer