Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor i


Anunt de participare numarul 145353/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel. +40 230210148, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitati din judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop "Constructia a 3 (trei) statii de transfer si redimensionarea a 2 (doua) statii de transfer precum si constructia centrelor de colectare aferente, judetul Suceava" din cadrul Proiectului "Sistemul de management integrat al deseurilor in judetul Suceava.
Sunt prevazute a fi construite 3 statii de transfer situate in urmatoarele localitati: Campulung Moldovenesc, Radauti si Falticeni si redimensionarea a doua statii de transfer in urmatoarele localitati: Gura Humorului si Vatra Dornei si constructia centrelor de colectare aferente conform caietului de sarcini si listelor de cantitati, ce fac parte integranta din documentatia de atribuire.
Valoarea estimata a contractului este de 10771320, 00 lei din care:
Cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 4, 2% reprezentand 434161 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232470-7 - Statie de transfer de deseuri (Rev.2)
45223000-6-Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele din caietul de sarcini.Pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare deoarece nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Valoarea estimata fara TVA: 10, 771, 320RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 206743 lei. Cursul de referinta leu/alta valuta, calculat la cursul Banca Nationala a Romaniei din 12 iulie 2013.Perioada de valabilitate a garantiei: 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 2) ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante: -a unui ordin de plata in original, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor, in contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512. -a unei sume de bani in numerar. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 8593, 71 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU?Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1, Fondul European de Dezvoltare (FEDR), Buget de stat, Buget local (conform contractului de finantare).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si sustinatorii ofertantilor (daca exista) vor depune urmatoarele: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr. 1A din Documentatia de atribuire - Sectiunea II ? Formulare;
- Cazier judiciar;
- Cazier fiscal.Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) operatorul economic/fiecare membru al asocierii va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria respundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 2
Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale. Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 2A din Documentatia de atribuire - Sectiunea II- Formulare, la care se vor anexa: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Cerinta nr. 3Declaratii privind calitatea de participant la procedura;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Formular nr. 9A - Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea II ? Formulare.Cerinta nr. 4Evitarea conflictului de intereseOfertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Subcontractantul nu va prezenta decat declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tertul sustinator va prezenta si declaratiile privind neincadrarea in prevederile articolului 180 si articolului 181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Formularul 18A din sectiunea II- Formulare).
Prezentarea Extrasului din Registrul actionarilor/asociatilor certificat de administratorul societatii, pentru societatile pe actiuni.Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Judetean Suceava, in sensul prevederilor art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: NECHIFOR CATALIN-IOAN-Presedinte-Consiliul Judetean;RADULESCU ALEXANDRU-Vicepresedinte-Consiliul Judetean;NITA ILIE- Vicepresedinte-Consiliul Judetean;LOGHIN LACRAMIOARA-Administrator public;PASCU CONSTANTIN-Secretarul judetului;FLORISTEAN RODICA-Sef serviciu;GEMANARI LILIANA-Sef birou;COMANESCU LENUTA?LACRAMIOARA-Sef serviciu;MANDIUC RODICA- Sef seviciu;DUGAN GABRIELA-Sef seviciu;BURGHEAUA DANUT- Sef birou; BOLIACU SILVIA- Sef birou; TANASA PETRU- Sef seviciu; BELDIMAN MIHAELA-ELENA- Sef seviciu;PASNICIUC FELICIA-DINA-Sef seviciu;NISTOR ATANASA-Sef birou; VARVAROI FLORIN-GELU-Sef birou;IGNATESCU GHEORGHE-Sef seviciu; IROAIE DANA- Sef seviciu;ZAHARIUC ELENA-Sef seviciu;MACSIM IRINA-Sef seviciu; SILOCHE GABRIEL- Sef seviciu, ANDRIU TUDOR-GEORGE- Arhitect sef; RAIA VOICU- Sef seviciu; IMBRIA MIHAELA-NARCISA-Consilier superior;STANCIU CRISTINEL-DUCU-Consilier superior;BRADATAN LILIANA-CARMEN-Consilier superior;ROSCA IOANA-auditor;ANCHIDIN NICOLETA-Consilier superior;SAMOILA SIMONA-ELENA-Consilier superior;BUZULEAC NICULINA-Consilier superior;BOMPA MARIETA-Consilier superior;LAZAREANU MANUELA-Consilier superior;HUMENIUC PETRU-Consilier superior;PANES FLORINA-Consilier juridic superior;RISCA GABI DANIELA-Consilier superior;SERBAN IOAN-Consilier juridic superior.
Consilieri judeteni: ABUTNARITEI IOAN, AGOUTIN CARMEN-CONSTANTINA, ARGANISCIUC OVIDIU-STEFAN, ARTENE MIHAI, BARBU SORINA, BADELINTA IOAN, BELDIMAN TIBERIU-GEORGE, BOLIACU CONSTANTIN, BONCHES BOGDAN-PAUL, BOSANCU NICULAI, CRETEANU MIHAI, CUCIUREAN CRISTIAN, CULIPEI LAURA-CATALINA, DASCALU IOAN-DAN, GHISOVAN GHEORGHE, GROZAVU MIHAI, IACOB GHEORGHE, ILIE VASILE, IORDACHE VIRGINEL, IRIMIE CRISTIAN-ANTON, ISOPESCU GRIGORE-SORIN, NICHITEAN VASILE-BRINDUSEL, NITA MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PITICARI IOAN, PLACINTA TUDOR, TATAR NISTOR, TEODOROVICI CRISTINA, PLATEC CEZAR-NICOLAE, ROTARU RAUL, VOLOSENIUC MIHAI-SORIN, SLEVOACA DORU GAVRIL, PROBOTEANU CONSTANTIN.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Cerinta nr. 5Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (Formularul 17A din Sectiunea II ? Formulare);
Nota: Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica; Sa dovedeasca ca este autorizat sa efectueze activitati corespunzatoare obiectului contractului.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Persoane juridice romane trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate al respectivului operator economic, mentiuni referitoare la insolventa, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?. Ofertantul care a uzat de cea de a treia posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc, va prezenta, oricum inaintea transmiterii comunicarii, certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Persoanele fizice trebuie sa prezinte Autorizatie de functionare/altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.
Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa reiasa informatii privind sediul, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa.
Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerimta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala a ofertantului pe ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati, trebuie sa fie mai mare sau egala cu
suma de 20674000 lei.
Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EURO comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Central Europeana, (www.ecb.int).
In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea pentru media cifrei de afaceri se considera indeplinita daca este in cuantum de 50% din valoarea solicitata.
In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari si a documentelor emise de banci sau alte institutii financiare, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Cerinta nr. 2
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibilizate resurse reale financiare, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza fluxului de numerar de executie a lucrarii, in valoare de cel putin 2400000 lei, pentru acoperirea fluxului de numerar necesar derularii contractului pe o perioada de 4 luni.
Suma va fi destinata necesitatilor prezentului contract, indiferent de obligatiile ce ii revin ofertantului in cadrul altor contracte.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 186. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 186, alin (2) din OUG 34/2006.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69?1, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru sustinerea nivelului minim al indicatorului cifra de afaceri, angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa - Formularul 3A - Informatii generale din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare;2. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare.De exemplu: Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente, Declaratii/scrisori bancare , dupa caz, sau orice alte documente echivalente, in original.Se va completa Formularul 6 - Angajament privind sustinerea financiara din Sectiunea II ? Formulare, in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala.
Ofertantultrebuie sa prezinte lista principalelor lucrari executate in ultimii cinci ani.
In cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzand experienta tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr. 2
Experienta similara
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii impreuna) a executat, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, minim un contract de lucrari de constructie statii de transfer deseuri sau un numar maxim de 3 contracte de lucrari de constructie statii de transfer deseuri cu o valoare totala cumulata de minim 5.000.000 lei fara TVA.
Formularul 5A va fi insotitde documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea tuturor elementelor solicitate ca si cerinta minima obligatorie (beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate, durata contractului, valoarea contractului): certificari de buna executie/procese-verbale de receptie/documente constatatoare sau recomandari din partea beneficiarilor, toate acestea prezentate in copie certificata ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata.
Nota:
i. Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate;
ii. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta contractul de subcontractare din care sa reiasa partea de contract pe care a executat-o, precum si valoarea aferenta acesteia;iii. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, numarul zilelor de lucru, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi;Recomandarile / contractele / procesele verbale de receptie aferente lucrarilor executate in afara Romaniei se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.
Va fi detaliata contributia proprie a ofertantului in executarea lucrarilor prezentate ca experienta similara.Demonstrarea lucrarilor executate si duse la bun sfarsit se va realiza printr-una din urmatoarele variante (conform art.14 din Ordinul Presedintelui
ANRMAP nr. 509/2011):
(1) lucrari receptionate partial, insotite de proces-verbal de receptie partiala;
(2) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor;
(3) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
(4) sau documente similare pentru investitii executate in afara tarii.
Pentru valorile exprimate in euro, se vor folosi pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul executiei lucrarilor prezentate ca experienta similara. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu) pentru anul executiei lucrarilor prezentate ca experienta similara.
Cerinta nr. 3
Operatorul economic trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:
a.Formularul 6A ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere privind efectivele medii ale personalului angajat si de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.b.Lista personalului responsabil ? ?expertii principali? (Anexa la formularul 6A) care va fi angajat in cadrul contractului. Aceasta trebuie sa contina nominalizari pentru urmatorii experti principali (cheie): Personalul minim propus trebuie sa aiba experienta dupa cum urmeaza:
1. Coordonator proiect: a) experienta in calitate de coordonator/ lider de proiect/ lider de proiect adjunct / manager de proiect in contracte de executie lucrari in conformitate cu regulile FIDIC sau alte conditii de contract similare, deoarece doar o persoana care a mai detinut aceasta functie in cadrul unui contract cu reguli FIDIC sau similare, poate coordona eficient activitatea pe santier, o persoana competenta in alt domeniu nereusind sa inteleaga toate cerintele acestuia.
Prin contract de lucrari ?similar FIDIC? se va intelege contractul de executie a lucrarilor cu urmatoarele caracteristici:
-prezenta celor trei entitati distincte: Beneficiarul, Antreprenorul si Inginerul (Supervizorul);
- rolul Inginerului se refera in principal la administrarea contractului in numele Beneficiarului, incluzand verificarea lucrarilor, certificarea platilor, administrarea modificarilor, administrarea si solutionarea revendicarilor;
-prezenta unui mecanism privind revendicarile, in caz de nerespectare a obligatiilor oricareia dintre partile contractuale (Beneficiarul si Antreprenorul);
-prezenta unui mecanism privind solutionarea disputelor in cadrul contractului.
b) experienta intr-un proiect privind constructia unor statii de transfer deseuri.
2.Inginer de santier?responsabil tehnic cu executia atestat dovedit cu certificat de atestare tehnico-profesionala insotit de legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform legii nr. 10/1995;
Pentru coordonatorul de proiect se va prezenta CV-ul ? Formularul 7A, in original.Experienta profesionala ale personalului trebuie sa corespunda cerintelor de la punctul de mai sus. Se vor atasa documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor:
-Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta indicata in CV.
b. Declaratie de disponibilitate pentru fiecare expert de mai sus conform Formularului 8A, in original.
?Expertii trebuie sa fie disponibili pe perioada execritarii atributiilor pe care urmeaza sa la desfasoare in cadrul contractului.
Obs. Expertii propusi pentru indeplinirea contractului pot fi atat angajati cu contract de munca ai operatorului economic care i-a propus cat si persoane fizice autorizate angajate de acesta prin contract de prestari servicii pentru acest proiect.NOTA: In cazul unei asocieri, in vederea facilitarii procesului de verificare a documentelor de calificare, documentele mentionate mai sus (lista personalului si CV-urile) vor fi prezentate de liderul asocierii pentru si in numele asocierii pe care o reprezinta.
Cerinta nr. 4Operatorul economictrebuie sa prezinte o Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. In cazul unei asocieri se vor lua in considerare dotarile si echipamentele tehnice a tuturor ofertantilor parteneri asociati.Vor fi prezentate acte prin care se face dovada ca mijloacele tehnice enumerate sunt in proprietatea ofertantului sau la dispozitia acestuia. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare va prezenta inainte de semnarea contractului de lucrari, angajamentele de punere la dispozitie pentru utilajele si echipamentele care nu se afla in proprietate pe perioada in care acestea sunt efectiv necesare pentru derularea contractului.In cazul in care ofertantul este organizat in asociere, Formularul 15A va fi completat de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele tuturor partenerilor asociati.
Cerinta nr. 5Informatii privind asociatii si subcontractantii.
Cerinta nr. 6Informatii privind subcontractantii In cazul in care anumite parti din contractul ce urmeaza a fi atribuit se vor indeplini de catre unul sau mai multi subcontractanti, Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora.
Cerinta nr. 7
Informatii privind asocierea.
Operatorul economictrebuie sa completeze un Acord de asociere in care sa se mentioneze faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Acordul de asociere in forma legalizata va fi solicitat la semnarea contractului.
Acest document trebuie prezentat doar de catre liderul asocierii, insa pentru ca el sa poata fi luat in considerate, trebuie semnat de catre toti membrii asocierii.
Obs. In cazul unei asocieri, persoana care semneaza documentatia de participare, autorizata sa angajeze raspunderea solidara si colectiva a asocierii trebuie confirmata prin inaintarea imputernicirilor privind dreptul la semnatura din partea tuturor reprezentantilor legali ai membrilor asociatiei. Aceasta cerinta se aplica doar in situatia in care nu exista o prevedere explicita in acest sens in continutul Acordului de Asociere.
Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva, in conformitate cu prevederile din OUG 34/2006, art. 190. In acest caz, Ofertantul va respecta prevederile art. 190, alin (2) din OUG 34/2006.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective (se va completa Formularul 7 (Angajament privind sustinerea tehnica) din Sectiunea II ? Formulare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, ori de cate ori este nevoie pe perioada de derulare a contractului. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.69?1, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru sustinerea cerintei minime referitoare la experienta similara angajamentul ferm prezentat trebuie sa garanteze ca in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita tertului sustinator, documentele prin care acesta face dovada existentei resurselor pe care le va pune la dispozitie conform angajamentului propus. Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Standard de Asigurare a Calitatii
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.Nota: Nu se admit operatori economici in curs de certificare.
Cerinta nr. 2
Standard de protectie a mediului
Operatorul economic trebuie sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului in conformitate cu cerintele ISO 14001 sau echivalent.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat.Nota: Nu se admit operatori economici in curs de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 4A ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii cinci ani, impreuna cu Anexa la Formularul 4A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare.Se va completa Fisa de informatii privind experienta similara - Formularul 5A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.Se vor completa: -Formularul 6A din documentatia de atribuire -Sectiunea II - Formulare ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere privind efectivele medii ale personalului angajat si de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.-Lista personalului responsabil ? Anexa la formularul 6A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, care va fi angajat in cadrul contractului.- Declaratie de disponibilitate pentru fiecare expert de mai sus conform Formularului 8A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, in original.Se solicita o listaa utilajelor, instalatiilor si al echipamentelor tehnice conform Formularul 15A din Sectiunea II ? Formulare, care vor fi folosite pentru indeplinirea contractului.
Vor fi prezentate acte prin care se face dovada ca mijloacele tehnice enumerate sunt in proprietatea ofertantului sau la dispozitia acestuia. Ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare va prezenta inainte de semnarea contractului de lucrari, angajamentele de punere la dispozitie pentru utilajele si echipamentele care nu se afla in proprietate pe perioada in care acestea sunt efectiv necesare pentru derularea contractului.In cazul in care ofertantul este organizat in asociere, Formularul 15A va fi completat de catre liderul asocierii si va cuprinde echipamentele tuturor partenerilor asociati.Se va completa Formularul 10A din Sectiunea II ? Formulare, Declaratia privind lista asociatilor si a subcontractantilorsi partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia, cu exprimarile valorice ale acestor parti.
Acest formular va fi prezentat doar de liderul asocierii insa va fi semnat de toti membrii asocierii.Se va completa lista cuprinzand subcontractantii cu mentionarea datelor de recunoastere si a partii ce va fi subcontractata in exprimare valorica- Formularul 12A din Sectiunea II ? Formulare.
Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta inaintea semnarii contractului de achizitie publica.Se va completa Formularul 11A din Sectiunea II ? Formulare.Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management al calitatii pentru firmele ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator prezentului contract, in copie certificata ?conform cu originalul?.Se vor prezenta Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator prezentului contract, in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11736
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.09.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, Strada Stefan cel Mare nr.36, municipiul Suceava, judetul Suceava, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si, dupa caz, reprezentanti ai Unitatii pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul "Sistem de management integrat al deseurilor din judetul Suceava" finantat din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza intai din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de participare, la "Documentatie si clarificari" la adresa de internet www.e-licitatie.ro. Operatorii economici interesati in efectuarea unei vizite de amplasament trebuie sa informeze autoritatea contractanta in scris, in atentia domnului Gheorghe Ignatescu, prin fax la nr. +40 230222839 sau prin e-mail la adresa [email protected], cu cel putin o zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizita.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 256^2 alin.(1) lit. (b) si alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul juridic si contencios
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148, Fax: +40 230222839
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2013 15:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer