Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari de "Amenajare complex rutier zona Michelangelo?


Anunt de participare numarul 135530/16.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256408478, In atentia: Ec. Corina Radu, Email: [email protected], Fax: +40 256408477/+40 256204177, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: B-dul C.D-Loga nr.1, parter ghiseul 9 sau 10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Centrul Consiliere Cetateni, camera 12 , ,In atentia: ghiseul 9 sau 10
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari de "Amenajare complex rutier zona Michelangelo?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Complex rutier zona Michelangelo - Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
In baza contractului, se vor executa lucrari de constructi pentru amenajare complex rutier zona Michelangelo.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221200-4 - Lucrari de constructii de tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2)
45221119-9-Lucrari de constructii de renovari de poduri (Rev.2)
45231111-6-Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se vor executa lucrari de reabilitare si modernizare a podului Michelangelo in vederea asigurarii legaturii dintre sudul si nordul municipiului. Se va reorganiza circulatia in Piata Leonardo da Vincii in vederea fluidizarii traficului prin construirea unui pasaj inferior pe directia bulevardelor Vasile Parvan-Corneliu Coposu, largirea B-dului Michelangelo in partea dreapta prin realizarea a 4 benzi de circulatie pentru preselectarea accesului in intersectie, reabilitarea a 3000 mp suprastructura drum strat de uzura pe b-dul Michelangelo, construirea de bretele de racordare cu strazile adiacente, se va construi o suparafata de 10.500 mp suprastuctura drum strat de uzura, se vor reabilita si construi trotuarele existente si se vor realiza trotuare noi, se vor reabilita pistele de biciclisti existente si se vor executa piste noi, se vor revizui marcajele si semnalizarile verticale din intersectia Piata Leonardo da Vinci, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 51, 564, 071.42RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum1.000.000 lei, perioada de valabilitate - 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform art. 86 aliniat (3) din HG 925/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Garantia trebuie sa fie irevocabila.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004 5% din valoarea contractului, fara T.V.A.(2, 5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR); Bugetul de stat: Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44alin (1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A ? semnata si stampilata de ofertant.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B ? semnata si stampilata de ofertant.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, numai pentru situatiile prevazute la art 181, litera a), c^1) si d)din OUG 34/2006;3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin 314/12.10.2010, completat in conformitate cu Formular 20;4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D ? semnata si stampilata de ofertant. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Gheorghe Ciuhandu, Viceprimari?Adrian Orza, Sorin Grindeanu, Secretar?Ioan Cojocari.Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Sorin GrindeanuViceprimar , Membrii: Chis Culita - Director Directia Tehnica, Constantin Pascu - Consilier Birou Infrastructura Transport, Viola Dumitru -Consilier Serviciu Drumuri si Poduri, Iancu Fiat - Consilier Serviciu Buget, Corina Radu - Consilier Serviciul Achizitii Publice, Teodorescu Raluca - Consilier Juridic, Adrian Orza ? Viceprimar, Loredana Sibian - Consilier S. Reglementari Tr. Urbane, Nastasia Mircea - Consilier S. Reglementari Tr. Urbane, Liliana Pirvu - Consilier Serv. Drumuri si Poduri, Daniela Leu - Consilier Serviciu Contabilitate Venituri, Corina CoroianConsilier Serviciul Achizitii Publice, Balogh Adina- consilier Juridic, Suciu Horatiu Dorin, Nita Dorin; 5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a)Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul ?-semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;b)Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: -o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere. A..Persoane juridice/fizice romanea) Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic;Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? (document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu riginalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta:
Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentul/documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.B. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul)Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traduse in limba romana .
C Ofertantii au obligatia de a face dovada ca:
- sunt atestati ANRE tip C2A ? ?atestat pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV ? 20 kV? (Ordin nr. 24 din 2007) si respectiv
- Suntautorizati ANRGN pentru executia lucrarilor de gaz care fac obiectul procedurii (Ordin nr. 89 din 2007).
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)solicitate la punctele A si B - se vor demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere .
In ceea ce priveste cerinte de la punctual C, in cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta este indeplinita prin cumul ( pentru partea sa de implicare).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri: Realizarea unei cifre medii anuale globale de afaceri, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani de cel putin 103.128.000 lei. Cerinta privind cifra de afaceri poate fi indeplinita: - prin cumul, in cazul unei oferte comune;
- de catre tertul sustinator, in cazul in care ofertantul opteaza pentru sustinerea financiara, conform art 186 din OUG 34/2006.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se poate aplica art. 16, alin.2 din L346/2004.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Resurse umane: Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; b.Va prezenta lista privind nr. de angajati defalcati pe meserii, la data depunerii ofertelor unde se va evidentia si pers.ce-l va folosi la indeplinirea ct.in functie de natura lucrarilor specificate in caietele de sarcini cum ar fi: drumuri, poduri, pasaj inferior, apa canal, gaz, electrice. Personalul folosit trebuie sa acopere toate meseriile cuprinse in lista consumurilor cu mana de lucru anexata la caietul de sarcini.Amenajarea zonelor verzi se va face de personal specializat care prezinta certificat/document care sa demonstreze calificarea acestora.
Ofertantul va nominaliza: -pers.de conducere: 1Sef de santier-care raspunde de buna desfasurare a lucr. cu exp.profesionala dovedita cf.CV prin participarea la lucrari similare; Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestati pt.urmatoarele domenii: constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele; si constructii edilitare (retele de apa si canalizare, retele termoficare, electrice, gaze). Cerinta se considera indeplinita si daca o persoana este atestata pentru toate domeniile specificate mai sus. Responsabil tehnic cu calitatea /specialitati pentru care se vor prezenta certificate de atestare/documente relevante care sa ateste absolvirea cursului de management in domeniul calitatii. Se ataseaza: diplome, certificate valabile la data depunerii ofertelor, atestate valabile la data depunerii ofertelor, CV-uri.din care sa rezulte experienta similara;
2..Ex.sim: a)Se va prezenta declaratia si lista a principalelor lucrari similare exec.ultimii 5 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.b)Din lista, unul sau mai multe contracte de lucrari similare, care sa cuprinda in totalitate lucrarile de: strazi, poduri, drumuri, pasaje inferioare, retele de apa si canalizare, retele termoficare, retele gaze si retele electrice, a caror valoare insumata sa fie de minim 51.564.071, 42 leifara TVA.Se vor anexa (in copii lizibile certificate: ?conform cu originalul??semnate si stampilate de ofertant.): - copii parti relevante contract/ contracte /informatii relevante ale acestora (parti contractante, obiect, durata, pretul si ultima fila cu semnaturile);
-recomandarea/ recomandarile/ certificarea/certificarile din partea beneficiarului de contract, aferenta/ aferente contractului/contractelor prezentate, privind modul de indeplinire a oblig.contractuale.
A) Decl.+Lista ref.utilaje, inst., echip.tehnice pe care op.ec. le poate asigura pt indepl. cont.Of. va dispune de utilajele prev.in ?lista cuprinzand cons. functi.utilajelor de const.? anexat doc.atrib.Se va indica in anexa la form.12H, forma de detinere..B) Pentru trasarea lucr.si verificarea eleme. care constituie principalii indicatori de calitate ai oricarei imbracaminti rutiere trebuie sa fie obligatoriu supuse unor verificari directe, atat in timpul executiei cat si la term.unor faze de luc. (conf. Norm. C56-85 pt verif. calitatii si receptia luc.const.si inst.), ofertantul va asigura si instrumente topografice de masura.C) Pt. verif.calitatii mat. const.care urmeaza a fi folosite la realiz.luc. proiectate, ofertantul va dispune deun lab.de analize si incercari in activ. de const. gradul II, pt urm. profiluri incercari ACS, BBABP, D, Prefabricate, EIBBABPZ, EP, GTF, HITIF, IGN, II, Incercari polietilena, MBM, MD, SD.
4. Informatii privind asociatii: In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici Capacitatea tehnica si/sau profesionala , se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere).
5. Informatii privind subcontractantii(daca este cazul):
Declaratia si Lista cu subcontr.si Acordurile de subcontractare;Ofertantii sunt obligati sa precizeze: -partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze;
-datele de recunoastere a subcontr.propusi;Resursele materiale si umane ale subcontr.declarati se iau in considerare pt partea lor de implicare in contract daca sunt prezentate si urm.doc.: decl.in temei art. 69¹ din OUG 34/2006;info.solicitate la III.2.3.a)-Cap th. si/sau profesionala-resurse umane, dotari tehnice, privind partea sa de implicare.In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontr.ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contractului de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr.nominalizati in oferta.Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
6. Informatii privind tertul sustinator.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului sustinuta si de o alta persoana -tert sustinator conform prevederilor art . 190 din OUG 34/2006.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executia lucrarilor de constructiidrumuri, poduri, pasaje inferioare, retele de apa si canalizare, retele termoficare, instalatii electrice, gaze conform ISO 9001 - se va prezenta copie dupa certificat sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului pentru executia de lucrari similare, conform ISO 14001 valabil la data deschiderii ofertelor. In cazul unei oferte commune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin prezentarea documentelor de catre fiecare membrul al asocierii pentru partea lor de implicare.Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
DURATA DE EXECUTIE
20%
Descriere: Descriere: ATENTIE ?Pentru o durata de executie sub 16 luni, oferta nu se puncteaza, iar pentru o durata de executia mai mare de 18 luni oferta va fi declarata neconforma. a)pentru cea mai mica durata de executie se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;b)pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la lit. a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (termen minim/termen(n)) x punctajul maxim alocat.
3.
PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR
20%
Descriere: Descriere: ATENTIE ? Ofertele care contin o perioada de garantie a lucrarilor mai mica de 5 ani vor fi declarate neconforme, iar cele care ofera o garantie a lucrarilor mai mare de 7 ani nu vor fi punctuate.a)Punctajul maxim alocat acestui factor se acorda ofertei care are cea mai mare garantie a lucrarilor; b) Pentru o alta garantie a lucrarilor mai mica decat cea de la puncul a) punctajul se acorda astfel: P(n)=( Peroiada (n)/perioada maxima x punctaj maxim alocat.
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta pe cale electronica prin intermediul SEAP, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera doar la pretul total al ofertei. Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta. In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa. Numarul de runde: 1.Durata runda: o zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.07.2012 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2012 11:00
Locul: B-dul C. D. Loga nr.1, parter - sala licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si membriicomisiei de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 1 - "Sprijinirea dezvoltatiidurabile a oraselor- poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1 - "Planuri integrate de dezvoltare urbana" sub-domeniul "Poli de Crestere.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doi sau mai multi operatori economici au acelasi punctaj, modalitatea de departajare va fi pretul cel mai scazut ofertat. In cazul in care atat punctajul, cat si pretul ofertat sunt identice pentru mai multi ofertanti, ofertantul declarat castigator va fi cel care are garatia lucrarilor cea mai mare.ATENTIE: Ofertantii au obligatia ca la elaborarea ofertei sa tina cont de valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate si stabilite prin contractul de finantare si totodata sa se incadreze in liniile bugetare din bugetul proiectului care este anexat (CS129).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art 256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Timisoara -Serviciul Achizitii Publice ? cam.223
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408367, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2012 07:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer