Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari (elaborare documentatie tehnico-economica (fazele PT+CS,DE si PAC) si executie) pentru obiectivul de investitii ?Regularizare parau Poganis si afluenti pe sectorul Brebu ? confluenta rau Timis, judet Caras Severin si judet Timis ?


Anunt de participare numarul 148946/22.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Dumitrescu, Tel. +40 214089612, In atentia: Gheorghe Tuluc, Email: [email protected], Fax: +40 213117163, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari (elaborare documentatie tehnico-economica (fazele PT+CS, DE si PAC) si executie) pentru obiectivul de investitii ?Regularizare parau Poganis si afluenti pe sectorul Brebu ? confluenta rau Timis, judet Caras Severin si judet Timis ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Lucrarile sunt amplasate pe cursul paraului Poganis intre localitatea Brebu, in amonte si confluenta cu raul Timis pe o lungime totala de albie de cca. 109 Km.
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari (elaborare documentatie tehnico-economica (fazele PT+CS, DE si PAC) si executie) lucrari pentru obiectivul de investitii ?Regularizare parau Poganis si afluenti pe sectorul Brebu ? confluenta rau Timis, judet Caras Severin si judet Timis ?
Scopul principal al contractului:
Realizarea de lucrari de gospodarirea a apelor pe paraul Poganis si afluentii acestuia in scopul apararii impotriva inundatiilor a localitatiilor si obiectivelor social ? economice riverane.
Lucrarile constau in realizarea urmatoarelor capacitati:
- 50, 941 Km regularizare albiepr. Poganis- 30, 545 Km suprainaltare dig pr. Poganiscu parapet de beton
- 0, 8 Km amenajare albie afluenti- 1.528 km parapet beton Remetea Poganici
- 3, 385 km acumulare nepermanenta laterala de tip polder- 1 buc statie pompareLocul unde se desfa?oara lucrarile:
Lucrarile de regularizare si aparare impotriva inundatiilor sunt amplasate pe cursul paraului Poganis si afluentii acestuia, intre localitatea Brebu in amonte (judetul Caras Severin) si confluenta cu raul Timis in aval (judet Timis).
Din punct de vedere administrativ-teritoriale lucrarile sunt amplasate in judetul Caras Severin si judet Timis, cod cadastral V-2.35Procentul de diverse ?i neprevazute este de 10%.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
71242000-6-Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile)
A. Executie lucrari de constructii-montaj impartite pe obiecte altfel:
Obiect 1? Regularizare albie pr. Poganis ce cuprinde:
- decolmatare albie
- consolidare de mal rau Poganis
- regularizare albie pr. Poganis aval acumulare Cadar ? Duboz
- construire de praguri de rupere de panta
- decolmatare albie afluenti
- montare de mire, borne, bariere
- executare ax cadastralObiect 2 ? Suprainaltare diguri existente pe paraul Poganis, ce cuprinde:
- suprainaltare de diguri- astuparea breselor in corpul digului
- suprainaltare dig cu parapet de beton si consolidare de mal la DezestiObiect 3 ? Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Remetea Poganici ce cuprinde:
- construirea unui parapet de aparare in localitatea Remetea Poganici in lungime de 1528 m- consolidare de mal Remetea PoganiciObiect 4 ? Acumulare nepermanenta laterala tip polder ce cuprinde: - amenajrea unei incinte indiguite in zona localitatii FarliugObiect 5- Statie de pompare la DezestiObiect 6 ? Drumuri de accesAlte lucrari ? cuprinse in devizul general constand din:
- cap.1.2 ? amenajare teren
- cap.1.3 ? Amenajari pentru protectia mediului inclusive refacere cadru natural
- cap. 2 ? realizare infrastructura cu privire la LEA, post trafo, retele exterioare, conectare la utilitatiB. Elaborare documentatie tehnico-economica constand din:
- elaborare faze de proiectare PT+CS, DE si PAC
- intocmire studii necesare (topo, geo, hidro)
- intocmire documentatii pentru avize, acorduri, stabilite prin certificatul de urbanism necesare obtinerii Autorizatiei de construire
- intocmirea documentatiilor necesare ocuparii temporare sau definitive de teren
- asistenta tehnica pe tot parcursul executiei lucrarilor
- elaborare instructiuni de exploatareDupa caz, valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 83.711.220Moneda: RON
Respectiv 18.767.650 EURO
Din care: C+M+UTILAJ ? 73.463.220 RON, respectiv16.470.100 EUROElaborare documentatie tehnico-economica (fazele PT+CS, DE si PAC) ? 2.681.970 Ron respectiv 601.280 EUROCheltuieli diverse si neprevazute(10%)? 7.566.030 Ron respectiv 1.696.270 EURO
Valoarea estimata fara TVA: 83, 711, 220RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
20 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 1.522.900 Ron. Per de valabilitate a GP: 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. GP se constit in conf cu art 86 din HG925/2006si cu art. 18 din H.G. nr. 1660/2006. Vor fi acceptate urmatoarele forme de constit: 1.Virament bancar sau Instrumde garantare irevocabil emis, in cond legii, de o soc bancara ori de o soc de asig; sau 2. Ordin Plata in contul AC RO56TREZ7005005XXX000223, deschis la Trez MunBuc, beneficiar Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444 cu cond confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel trz la data lim stab pentru depunerea ofertelor.Nota: In cazul constit GPprintrun instrum de gar emis de o soc bancara/soc de asigurari ? F nr. 12 sau un alt model care sa cont cel putin datele din acest formular. GP se va complet si se va dep in orig la adresa ment la pct I.1 si in SEAP. GP emisa in alta lb decat romana va fi prez in orig si in SEAP, insotita de trad autoriz si legalizata in lb romana. Dov constit GP va fi postata in SEAP cusemnatura electronica si va fi prez in orig si la sediul AC pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Daca GP se va constit in alta valuta, valoarea acesteia se va det prin echiv leu/alta valuta, la cursul anuntat de B.N.R. in data publicariianuntului/invitatiei de participare in SEAP. GP se va restit in conf. cu art. 88 dinHG925/2006.In cazul in care oferta nu este insotita de doc ce face dovada constit GP oferta respectiva va fi respinsa, conf art. 33 alin. (3) lit. b) din HG 925/2006.AC are dreptul de a retine GP in conf cu art87 din HG925/2006.In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC resp pe fond contest dep, AC va retine din GP in conf cu art 278^1 lit. d) din OUG 34/2006, suma de 12.177, 11 lei.Ofertantul care solic red cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a GP si a gar de buna exec la 50% va prez, anexat Formpentru gar, o decl pe proprie rasp, conf Anexei 1 din Lg346/2004 din caresa rezulte ca se incadreaza in categoria IMMurilor. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului (fara T.V.A.). Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 89, alin. (2), si in oricare din formele prevazute la art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 alin. (2) din Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare va prezenta, anexat Formularului pentru garantie (Formularul nr. 20), declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program Operational Sectorial Mediu -Axa prioritara 5, Sector protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere si Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului:
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor- 1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006. Se va completa Formularul 1. Incadrarea intr-una din sit. prevazute la art.180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Aceasta solicitare trebuie indeplinita si de tertul sustinator daca este cazul.
- 2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 (documentul va fi prezentat si de tertul sustinator cu referire doar la pct. a, c^1 si d). Se va completa Formularul 2; Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofert. din prezenta procedura.- 3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 , cu modif. si complet. ulterioare (declaratia va fi prezentata si de subcontractanti si tertii sustinatori, daca este cazul). Se va completa Formularul 3; Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofert din prezenta procedura. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante:
- Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice:
- Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct ? Dragos Ionut BANESCU, Director- Speran?a Georgeta IONESCU, Director ? Loredana HRISTODORESCU, Director ? Carmen Florentina ?INTA, ?ef serviciu ? Sebastian TANASE, Consilier Superior - Gheorghe TULUC, Consilier Superior ? Cristina Elena Dumitrescu.
- Administratia Nationala ?Apele Romane? Bucuresti: - Director General - Vasile PINTILIE, Director General Adjunct - Ovidiu GABOR, Director General Adjunct - Ioan OPREAN, Director Departament Planuri de Management - Elena TUCHIU, Director Departament Dezvoltare Investitii - Cristina PERSINARU, Director Departament economic? financiar - Florin COJOCARU, Sef Serviciu juridic ? contencios - Catalin CALUIAN, Manager proiect - Vasile OFIMIAS, Manager UMP - Laurentiu CAZAN.
- Administratia Bazinala de Apa Banat:
-Director ? Luci ERVIN; Director Tehnic ? Dumitru HEPES; Director Tehnic ? Ionel VLAICU; Director Ec.- Aurica GAL; Sef Serviciu Promovare si Urmarire Investitii ? Doru PURDEA; Sef Birou Achizitii - Ioan GRUI- 4) Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
- 4 1)Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
- Documentele/Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? de catre ofertantul declarat ca?tigator.
- Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
- Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata, de catre ofertantul declarat ca?tigator.
- 5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin ANRMAP nr. 314 / 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Se va completa Formularul 4: ??Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?. Fiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.- 6) Certificat de Cazier Fiscal emis de autoritatea fiscala in domeniu pentru ofertant. Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?
Nota:
- a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor aferente penultimei luni dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).- Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
- b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
- c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. 1) Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990 - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actual ?i ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis deONRC.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor
Pentru persoane fizice sau juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.- Certificat constatator (sau document echivalent) din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniul de activitate al ofertantului, respectiv in codul CAEN sau echivalent (aferent tarii din care provine).Documentele trebuie sa fie sa fie reale ?i valabile la data limita de depunere a ofertelor., prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
In cazul de fa?aobiectul contractului include mai multe tipuri de activitati (de exemplu: proiectare si executie lucrari), iar daca un membru/membri participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca obiectul de activitate al acestuia/acestora sa fie relevant pentru partea din contract pe care o va/vor realiza.In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea doc. in original sau copie legalizata. (In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat saprezinte acest document).NOTA: 1.Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.2.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.3.Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).Se solicita prezentarea urmatoarelor certificate: - Certificat de atestare eliberate de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, sau echivalent, conform Ordinului MMSC nr.1613/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor pentru domeniul "elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor".- Certificat de autorizare eliberat de O.N.C.G.C., sau echivalent, conform Ordinului ANCPI nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romaniei, pentru persoanefizice: categoria B sau C sau persoane juridice: clasa a II-a .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel pu?in egala cu suma de 152.289.000 lei (fara T.V.A.)Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat Formularului pentru garantie, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Declaratie privind asigurarile, din care sa reiasa, ca in cazul atribuirii contractului, operatorul ec. isi asuma obligatia de a incheia inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea in derularea lucrarilor, privind utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de pe stoc, personalul propriu.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul 5.Pentru demonstrarea situatiei economice si financiare se vor prezenta bilanturile contabile/extrasele de bilant/rapoartele de audit/rapoartele cenzorilor din ultimii 3 ani financiari incheiati (se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor in urma). Se vor prezenta documentele solicitate (copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?).Avand in vedere termenul limita prevazut de lege la care operatorii economici au obligatia depunerii si inregistrarii bilantului contabil aferent ultimului an financiar, se va accepta in locul bilantului pentru ultimul an financiar prezentarea oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.Cursurile valutare medii ce se vor utiliza la calculul cifrei medii de afaceri in echivalent euro sau lei/alta valuta se regasesc pe site-ul www.bnr.ro.In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.Valoarea in euro se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anii prezentati.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii 2011, 2012 SI 2013.- Se va prezenta - Declaratie pe proprie raspundere
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii similareprestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate in aceasta perioada.
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul a cel pu?in unui contract maxim 3 contracte similare (proiectare constructii hidrotehnice precum punere in siguranta baraje/ regularizari si recalibrari de albie/ consolidari si aparari de mal/ diguri), a carorvaloare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a componentei de servicii aferenta prezentului contract, respectiv suma de 2.681.970 lei fara TVA, inso?ita de certificate /documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar.Demonstrarea experientei similare - Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi prestat/dus la bun sfarsit servicii similare.
Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
Cursurile valutare medii ce se vor utiliza la experienta similara in echivalent euro sau lei/alta valuta se regasesc pe site-ul www.bnr.ro
Declaratie privind lista principalelor lucrariexecutate in ultimii 5 ani*, inso?ita de certificari de buna execu?ie pentru cele mai importante lucrari, respectiv pentru lucrarile cu care se demonstreaza experienta similara.
*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada.In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se vor lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Prin formularea ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces- verbal de receptie partiala, sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau
- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
?Lista lucrarilor executatein ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executatla nivelul cel pu?in unui contract, maxim 3 contracte de lucrari similare (diguri de aparare si/sau consolidare de mal)a carorvaloare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a componentei de lucrari aferenta prezentului contract, respectiv suma de 73.463.220 lei fara TVA, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Cursurile valutare medii ce se vor utiliza la experienta similara in echivalent euro sau lei/alta valuta se regasesc pe site-ul www.bnr.ro
Autoritatea contractanta va permite demonstrarea indeplinirii pragului minim impus al experientei similare si printr-un contract sau max. 3 contracte avand ca obiect oricare din combinatiile de lucrari si servicii ce fac obiectul contractului.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin (3) lit. d) din OUG 34/2006.
Inform. referit. la studiile, pregatirea profesionala si calificareapers. de conducere, precum si ale pers. responsabile pentru executialucrarilor, conf. art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG 34/2006.
Personal minimnecesar: pentru proiectare:
- 1 coordonator de proiect
CERINTE
a) studii superioare absolvite cu diploma de licenta;b) participarea in cel putin un proiect / contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similar.- 1 inginer proiectantCERINTE
a) studii superioare finalizate cu diploma de licenta in constructii hidrotehnice/imbunatatiri funciare;
b) cel putin 5 ani de experienta profesionala generala;
c) participarea in cel putin un proiect in calitate de inginer proiectant constructii hidrotehnice/imbunatatiri funciare.-1 verificator de proiect
CERINTE
-Atestate verificatori proiecteconform Ordinului M.L.P.T.L. nr.777/2003, domeniile:
A7 - Rezistenta si stabilitate pentru constructii si amenajari hidrotehnice;
B5 - Siguranta in exploatare pentru constructii si amenajari hidrotehnice;D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia pentru toate domeniile- 2 topometristi, autorizati ANCPI/OCPI sau echivalent, a caror autorizare sa fie valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor pt lucrari in sistem de proiectie Stereografic.
Personal minim necesar: pentru executie : -1 manager general de proiect
a) absolvent de studii superioare cu diploma de licen?a ;
b) cel pu?in 5 ani de experien?a profesionala generalac) participarea in cel putin un proiect similar-1 responsabil Tehnic cu Executia
CERINTE:
atestat MLPAT sau echivalent conform Ordinului 777/2003 pentru domeniul V ? Constructii si amenajari hidrotehnice valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Pentru manager general si ingineri se vor prezenta in mod obligatoriu:
- CV-uri si declaratii de disponibilitate (in original sau in copie) ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;
- copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
- pentru dovedirea experientei solicitate, se vor prezenta documente suport: copie de pe fisa de post, recomandare, copie de pe contractul de munca, copia contractului de colaborare/prestari servicii, copie de pe Revisal etcPentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta contractul individual de muncain copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta contractul de colaborare, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
4) Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune op. ec.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Se solicita prezentarea partilor din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca si datele de recunoastere ale acestuia/acestora. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art. 69^1 din OUG 34/2006
Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru Sistemul de Management al Calitatii, inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii Hidrotehnice
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat ISO 14001 sau echivalent inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii Hidrotehnice
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul 6.- Se va completa Formularul 6 (table anexa)Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica ?formular 6 si tabel anexa ? va fi completata in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnicava fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documente relevante in conformitate cu art. 188 alin. (2) , lit. a) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.- Se va completa Formularul 6.1-Se va completa Formularul 6.1 si tabel anexaPentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documente relevante in conformitate cu art. 188 alin. (3) , lit. a) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.-Se va completa Formularul 6.3Se va completa Formularul 6.3Pentru persoanele carora li se solicita atestare MLPAT, ANCPI sau echivalent, condi?ia dovedirii experien?ei solicitate nu se va face pe baza de CV.Nota: In cazul asocierii men?ionam ca cerintele vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Pentru persoanele carora li se solicita atestare MLPAT, ANCPI sau echivalent, condi?ia dovedirii experien?ei solicitate nu se va face pe baza de CV.Nota: In cazul asocierii men?ionam ca cerintele vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.- Se va completa Formularul 6.4- Se va completa Formularul 7 + anexa (daca este cazul).Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Nu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Nu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.03.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial Mediu -Axa prioritara 5, Sector protectia impotriva inundatiilor si reducerea eroziunii costiere si Bugetul de Stat
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina ca element dinstinctiv constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) depusa.-Clarificarile la documentatia de atribuire vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro, atasate la anuntul de participare.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare ?pretul ofertei?. Autoritatea contractanta va solicita reofertarea printr-o noua propunere financiara pe care operatorii economici o vor depune in SEAP. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are ?pretul cel mai scazut?.- Vizitarea amplasamentului: Operatorilor economici ofertanti SE RECOMANDA de a vizita amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitii publice. In acest sens, ofertantii vor include in oferta tehnica procesul verbal de vizitare a amplasamentului , semnat impreuna cu reprezentanti autoritatii contractante - Modif. si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Conditii pentru participarea reprezentantilor ofertantilor la sedinta de deschidere: Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, ofertantul va indica care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.- IMM -urile beneficiaza de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de particip. si de garantia de buna executie .-Ofertantii care se incadreaza in categ IMM conf Legii346/2004 vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere in acest sens. ?Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conf cu art 186 si 190 din OUG34, ofertantul isi poate demonstra sit ec si/sau financiara si sit tehnica si/sau profesionala prin prez. unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prez un angajament ferm, prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau financiara, va completa formularele 1 (prev. art. 180) si 2 (pt art. 181 lit a), c^1), d). Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta ( formular nr.7.1).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne
Adresa postala: Bdul. Libertatii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 214089612, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 14:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer