Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de LUCRARI, in vederea realizarii proiectului integrat: ?Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea Festivalului Baia ? File de Istorie, Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava?


Anunt de participare numarul 106003/16.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ComunaBAIA (PRIMARIA BAIA)
Adresa postala:  Comuna Baia, judetul Suceava, Localitatea:  Baia, Cod postal:  727020, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAIL CIRLAN, Tel. 0230540990, Email:  [email protected], Fax:  0230540990, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de LUCRARI, in vederea realizariiproiectului integrat: ?Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea Festivalului Baia ? File de Istorie, Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Com. Baia, Jud. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract executie lucrari de constructie pe teritoriul administrativ al Comunei Baia
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiect integrat ?Modernizare drumuri comunale, Alimentare cu apa in sistem centralizat, Organizarea Festivalului Baia ? File de Istorie, Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava?
Valoare totala lucrari proiect integrat :8.677.716 lei, din care:
- componenta 1 : Modernizare drumuri comunale
Valoare estimata componenta 1(fara TVA) ? 4.781.339lei- componenta 2: Alimentare cu apa in sistem centralizat
Valoare estimata componenta 2(fara TVA) ? 2.429.877lei-componenta 3 : Extindere retea canalizare in comuna Baia, judetul Suceava?
Valoare estimata componenta 3(fara TVA) ? 1.466.500lei
Valoarea estimata fara TVA: 8, 677, 716RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibil achizitionare ulterioara de lucrari cf. lit.i art 122/OUG 34
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantie de participare - 100.000 lei- garantia de buna executie - 5 % din valoarea totala fara tva a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR - masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateDeclaratie privind eligibilitatea ofertantului - form. 12A
Declaratie privind neincadrarea in prev. art. 181 din OUG 34 - form. 12B
Imputernicire de semnatura - formular 3'
Declaratie privind calitatea de particiapnt la procedura - form. 12C
Certificat de atestare fiscala
Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale
Certificat constatator emis de ORC/altele echivalente(pentru persoanele fizice/juridice straine)
Certificat de inregistrare al societatii
Nota: certificatele constatatoare trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si cu plata taxelor achitata la zi, vor fi prezentate in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionateFisa de informatii generale-form. B1
Prezentare copii ale bilanturilor contabile la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 inregistrare la DGFP
Identificare financiara completand formularu numarul B' din sectiunea Formulare a doc. de atribuire
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra globala de afaceri pe ultimii 3 ani calendaristici(2007, 2008, 2009) trebuie sa fie cel putin 16.500.000 lei Profitul net pe fiecare an cf. bilantului contabil trebuie sa fie pozitiv (anii 2007, 2008, 2009). Disponibil resurse reale negrevate de datorii in valoare de 2.500.000 lei, cu mentiunea ca suma este alocata pentru investitia de la Baia
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari in ultimii 5 ani si informatii privind obligatiile contractuale in curs, daca exista (form. 12E)Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Lista utilaje si echipamente form. 12H- statii sortare?concasare agregate, - statii preparare mixturi asfaltice, - statii preparare betoaneOfertantul trebuie sa detina in orice forma spatii adecvate lucrarilor de constructii rutiere: statii sortare-concasare agregate, statii preparare mixturi asfaltice, statii betoane, situate astfel incat transportul acestora sa respecte prevederile din Normativele tehnice in vigoare.Statiile de concasare - sortare agregate, statiile de preparare mixturi asfaltice si statiile de betoane pot fi atat fixe cat si mobile
- toate statiile vor trebui sa fie autorizate
- dovada ca ofertantul dispune) urmatoare: perie mecanica de curatat drumuri min 1 buc, masina de raspandit lianti bituminosi min 1 buc, repartizator finisor de mixturi asfaltice la cald min 1 buc, cilindru compactor pentru mixtura asfaltica min 2 buc., cilindru compresor pe pneuri cu vibrare ( 12+14 tone) min 2 buc., cilindru compactor (1, 5-2 tone)- 1 buc., autogreder min 1 buc., buldoexcavator min4 buc., excavator pe pneuri min 1 buc, excavator pe senile de min 24 tone- 1 buc., trailer 40 t - min 1 buc., mijloace de transport specifice transportului de mixtura, agregate de balastiera, pamant - min 10 buc, aparat de sudura prin electrofuziune ? min1 buc., aparat de sudura cap la cap in polietilena ? min 1 buc., mai compactor ? min 1 buc., generator de curent ? 1 buc.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
EXPERIENTA SIMILARA IN ULTIMII 5 ANI- 1 lucrare de executie modernizare drumuride min 4.500.000 lei fara TVA- 1 lucr de alimentare apa + 1 lucr de retea canalizare. de min 2.500.000 lei * TVA cumulate ;
-Pentru lucrarile prezentate ca experienta similara: copie contract, proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/finala in copie, recomandare emisa de beneficiar.PERSONAL MINComponenta1: - RTE constructii rutiere, exp min 5 ani in atestare- Resp Controlul calitatii- constructii rutiere, experienta min 4 ani in calitate- Sef santier ? inginer CFDP experienta min 3 ani in calificare- Resp de proiect ? inginer CFDP experienta min10 ani in calificareComponenta 2 + 3: - RTE pentru domeniullucrari de alimentare cu apa si canalizare experienta min 5 ani in atestare- Responsabil Controlul calitatii pentru domeniul lucrarii ce urmeaza a fi executata - lucrari de alimentare cu apa si canalizare experienta min 4 ani in calitate- Sef lucrari - lucrari de alimentare cu apa/ lucrari de canalizare ? inginer Instalatii;
- Responsabil Tehnic cu sudura- experienta min 2 ani in calitate;
- Responsabil cu Supravegherea Lucrarilor ? experienta min 5 ani;
- lista cu sudori autorizati ISCIR in polietilenasi otel, din care min doi sa aiba o vechime in domeniu de min 3 ani.- Lucrator angajat desemnat SSM- ing topograf sau tehnician topograf autorizat, colaborator /angajatal operatorului economic, care sa fie prezent pe santier pentru verificarea cotelor la lucrarile de drumuri, alimentare cu apa si canalizareOfertantii vor prezenta obligatoriu copii dupa urmatoarele documente: -Atestat RTE in termen de valabilitate , copie dupa contract de munca sau alta forma de colaborare si dupa diploma de inginer in domeniile respective;
-certificat de atestare profesionala in SSM si contract de munca sau alta forma de colaborare pentru persoana responsabila cu protectia muncii si PSI;
-certificat de controlor de calitatesi contract de munca sau alta forma de colaborare;
-CV pentru toti cei mentionati mai sus (Anexa 12K);
-autorizatii de sudor PEHD si contract de munca;
-autorizatii de sudor OL si contract de munca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
55%
Descriere: Componenta financiara
2.
Programul calitatii
45%
Descriere: Programul calitatii propus
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.09.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.09.2010 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.09.2010 11:00
Locul: Sediul Primariei Comunei Baia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR - masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4)0213104641, Email:  [email protected], Fax:  (+4)0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala:  Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. (+4)0230214948, Email:  [email protected], Fax:  (+4)0230214874
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta cf. art. 256^2, alin.1, lit.b din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Baia
Adresa postala:  Baia, Localitatea:  Baia, Cod postal:  727020, Romania, Tel. 0230572504, Fax:  0230540990
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2010 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer