Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?


Anunt de participare numarul 145372/31.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii Publice, Tel. +40 0232235100, In atentia: Anca Muscheru, Email: [email protected], Fax: +40 0232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
JUDETUL IASI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?Valoarea estimata totalaa contractului de lucrari este 7.740.640 lei, reprezentand 1.726.665 euro, la cursul BNR din data de 13 iunie 2013, 1 euro = 4, 4830 RON, din care: -valoarea estimata a lucrarilor de executie la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?, fara diverse si neprevazute, este de 7.372.040 lei.
-ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 5% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si nepravazute).
- suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 368.600 lei (care reprezinta 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute ? 7.372.040 lei).Principalele lucrari prevazute pentru realizarea obiectivului de investitii sunt, conform caietului de sarcini, urmatoarele: ? Structura - montare ascensor, imprejmuire, platforme, alei, stalpi, jardiniere
? Arhitectura ? finisaje interioare, exterioare, componente artistice fatada, peisagistica
? Instalatii termice
? Instalatii termoenergetice - Centrala termica
? Instalatii ventilatie
? Instalatii electrice
? Instalatii sanitare
? Retele canalizare
? Sistem TVCI
? Sistem control acces
? Sistem antiefractie
? Sistem antiincendiu
? Sistem date voce
? Sistem sonorizare
? Instalatie utilizare gaz
Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcinidin cadrul prezentei documentatii de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
45454100-5-Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totalaa contractului de lucrari este 7.740.640 lei, reprezentand 1.726.665 euro, la cursul BNR din data de 13 iunie 2013, 1 euro = 4, 4830 RON, din care: -valoarea estimata a lucrarilor de executie la obiectivul ?Consolidare, refunctionalizare si mansardare cladire monument istoric ? strada Vasile Alecsandri nr. 6, Iasi?, fara diverse si neprevazute, este de 7.372.040 lei.
-ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 5% din valoarea estimata a contractului (fara diverse si neprevazute).
- suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 368.600 lei (care reprezinta 5% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute ? 7.372.040 lei).Nota : din valoarea fixa aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuielilecu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 740, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de 140.000 lei si se va constitui, conform art. 86 alin.1 din HG nr. 925/2006: prin virament bancar, in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi ? se prezinta OP confirmat de banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original. Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de minimum 120 de zile calendaristice incepand cu data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM (Anexa 07.1 siAnexa 07.2). In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Autoritatea Contractanta va retine o parte din garantia de participare, ofertantul pierzand o parte din suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in situatia prevazuta la art.278^1, alin.(1), respectiv suma de 8.297, 20 lei.(model Formular nr.1) GBE a contractului se va constitui in cuantum de 10% din pretul contractului ce urm. a fi atribuit, exclusiv TVA, conf. art. 90 alin. (1), (2) ?i (3) din HG nr. 925/2006. GBE a contr. trebuie constituita in termen de max. 10 zile de la data semnarii contr.de catre ambele parti, sub sanct. rezilierii acestuia. Per. de valab. a GBE trebuie sa acopere perioada de timp pana la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Ofertantii tip IMM care indeplinesc prev. legisl. in vig. (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului GBE (pt. a beneficia de aceasta reducere of. vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul unei asocieri, red.cu 50% se aplica daca toti asoc. sunt IMM.(model Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 -(model? Formular nr. 3 si Formular nr. 3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati ale unei organiza?ii criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original.
(Completare Formular nr. 4)
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate. Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 sunt solicitate si vor fi prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora). Documentele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele .
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).Modalitatea de indeplinire: - Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, in original.
(Completare Formular nr. 4 )
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata: 1.Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obligatiile de plata catre bugetul general consolidat, din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.2.Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Tertul sustinator are oblig. neincadrarii in sit. prev la art. 181 lit. a, c^1 si d din OUG nr. 34/2006.
In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele in original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere, in original (completareFormular nr. 5)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
4. Declaratie privind calitatea de participant la proceduraDocumente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere, in original. (completare Formular nr. 5A)In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.5. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, in original (completareFormular nr.6)
Pers.care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
-Cristian Mihai Adomnitei-Presedintele Consiliului Judetean Iasi, - Victor Chirila- Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, - Victorel Lupu-Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i, - Lacramioara Vernica-Secretarul Judetului Iasi, - Gabriela Alungulesei-Director Executiv, Directia Juridica, - Elena Arvinte - Director Executiv, Direc?ia Economica,
- Nicoleta Dolachi-Pelin - Directia Economica, Director Executiv Adjunct, - Alexandru Orest Szekely Nagy - Director Executiv, Directia Tehnica si Investitii
- Mariana Chiriac - Sef Serviciu Tehnic, Investitii si Monitorizarea Lucrarilor Publice, Directia Tehnica si Investitii, - Doina Stafidov - consilier, Serviciul Tehnic, Investitii si Monitorizarea Lucrarilor Publice, Directia Tehnica si Investitii
- Cristian Oarza - consilier, Serviciul Tehnic, Investitii si Monitorizarea Lucrarilor Publice, Directia Tehnica si Investitii, - Anca Muscheru- Director Executiv, Directia Achizitii Publice, - Mihai Iftimiei- Directia Achizitii Publice, Sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte, - Catalina Serbanoiu - Consilier juridic, Directia Achizitii Publice - ServiciulAchizitii Publice si Contracte.
- Consilieri judeteni : Aivanoaei Constantin Alin, Apavaloaei Dinu, Baciu Mihail, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Citea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupascu Vasile, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Popa Silviu Florin, Popescu Mihail Gabriel, Romaniuc Liliana, Rosca Ciprian Lucian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Salaru Vasile, Serban Constantin, Toma Vasile, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat. In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice romaneModalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul prezentarii documentului in copie ?conform cu originalul?, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului in original/copie legalizata.- Prezentarea autorizatiei ANRE pentru executie lucrari instalatii electrice de joasa tensiune, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Prezentarea autorizatiei tip EDI pentru executie lucrari instalatii gaze naturale, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Prezentarea autorizatiei ISCIR pentru montare, instalare, punere in functiune si verificari tehnice periodice pentru cazane apa calda, conform PTA1 - 2010, colectia ISCIR, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Prezentarea autorizatiei ISCIR pentru montare, si punere in functiune lifturi conform PT R2 - 2010, colectia ISCIR, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Prezentarea licentei IGP pentru executia sistemelor de securitate, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
-Prezentarea licentei IGSU pentru executia sistemelor de detectie incendiu, valabila la data limita de depunere a ofertelor.
Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerin?ele privind autorizarile sunt considerate indeplinite daca unul dintre asocia?i ? respectiv subcontractantul, daca este cazul ? de?ine autorizarea solicitata ?i numai cu condi?ia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizarea respectiva.
Pentru persoanele juridice straine
Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani de referinta 2010, 2011, 2012 trebuie sa fie cel putin egala cu suma de 14.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire:
- Declaratie privind cifra de afaceri, in original (Completare Formular nr. 7)
- bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Pentru echivalenta valuta/lei- http: //bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspxIn cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.
Of. tip IMM care indepl. prev.legisl.in vig. (L. 346/2004), benef. de red.de 50% pt.criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. vor dep.doc.prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asoc., red.de 50% se aplica doar daca toti asoc. sunt IMM.
Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru alasocierii.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formularului nr. 7A ?i Formularului nr. 7B, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, prezentand in acest sens Formularul nr. 7C.
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 6 si Formularul nr. 4
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Declaratie privind cifra de afaceri, in original ( Completare Formular nr. 7)- bilanturi contabile sau extrase de bilant inregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata.Formularul nr. 7A ?i Formularul nr. 7B, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, prezentand in acest sens Formularul nr. 7C.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentind in acest sens Formularul nr. 6 si Formularul nr. 4
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, inso?ita de certificari de buna execu?ie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Daca oferta se depune de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pt asociere in ansamblu semnata de reprezentantul legal al asociatului desemnat lider si fise centralizatoare individuale pt fiecare asociat in parte semnate de reprezentantul legal al fiecarei asociat, inclusiv liderul.
Documente de confirmare :
- Formularul nr. 8, in original
- Certificari de buna execu?ie (ex. document constatator/ recomandare beneficiar / PV de receptie partiala/ PV de receptie finala/ PV la terminarea lucrarilor/ alte documente)pentru cele mai importante lucrari, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
Cerin?a nr. 2 Experien?a similaraOfertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari de consolidare/conservare /reabilitarede monumente istorice sau memoriale sau lucrari de restaurare, in valoare de cel pu?in 7.000.000 lei fara TVA, in cadrul a maxim 2 contracte.
Nota 1: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului in contractul respectiv.
Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din valoarea finala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv.
Cota de participare se dovedeste prin prezentarea oricaror documente considerate edificatoare in acest sens, precum declaratii ale partenerilor, copii ale contractelor, certtificari, etc.
Nota 2: Ultimii 5 ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Nota 3: In cazul unei oferte depuse in asociere, cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati.
Se va completa Formularul nr. 8A
Se vor prezentacertificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare (ex. document constatator/ recomandare beneficiar / PV de receptie partiala/ PV de receptie finala/ PV la terminarea lucrarilor/ alte documente)
Pentru conversia in RON, daca documentele sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original saucopie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerinta nr. 3
Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dispuna de resursele umane necesare indeplinirii in bune conditii a contractului.
In acest sens, operatorii economici vor asigura urmatorul personal cheie minim:
a) cel pu?in 1 (unu) responsabil tehnic cu execu?ia
Cerinte:
- Atestat valabil emis de Ministerul Culturii in domeniul protejarii monumentelor istorice, specializarea executie lucrari ? E, domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice sau echivalent pentru persoanele nerezidente;
- Completare Formular nr. 9
- declaratie de disponibilitate in original conform Formularului nr. 11Se accepta documente echivalente celor solicitate pentru personalul cheie propus, emise de organisme stabilite in alte state.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere autorizata in limba romana.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.In cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii;Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se va completa Formularul 6Important!Autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul va fi asociere legalizata conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Se vor prezenta (numai in cazul asocierii):
- Informatii despre asociere (Formular nr. 3), in original
- Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original
- Decl. legaliz. asoc. - Anexa10, in originalIn cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului nr. 13 si/sau Formularului 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 6 si Formularul nr. 4.
Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu
urmeaza aceleasi metode din standard, dovezile trebuie sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificate/documente edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile indeplinesc cerinta solicitata
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001 un sistem de management de mediupentru pentru cel putin un domeniu de activitate ce face obiectul contractului.Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nota 2: Certificatele/documentele edificatoare solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Nota 3: In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu asa cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente de confirmare : - Formularul nr. 8, in original- Se va depune in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul dupa acele certificari de buna executie (ex. document constatator/ recomandare beneficiar / PV de receptie partiala/ PV de receptie finala/ PV la terminarea lucrarilor/ alte documente) din care sa rezulte valorile solicitate, perioada de executie si locul executiei lucrarilor, beneficiariisi care sa precizeze daca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit (conf. art.188, alin.2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.Se va completa Formularul nr. 8ASe vor prezentacertificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare (ex. document constatator/ recomandare beneficiar / PV de receptie partiala/ PV de receptie finala/ PV la terminarea lucrarilor/ alte documente)Completare Formular nr. 9- atestat valabil emis de Ministerul Culturii in domeniul protejarii monumentelor istorice, specializarea executie lucrari ? E, domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice sau echivalent pentru persoanele nerezidente;
- declaratie de disponibilitate in original conform Formularului nr. 11In cazul in care oferta include subcontractanti, se va completa Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii;Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Se va completa Formularul 6Se vor prezenta (numai in cazul asocierii): - Informatii despre asociere (Formular nr. 3), - Acordul de asociere (Formular nr. 3A), in original, - Decl. legaliz. asoc. - Anexa10Formularul nr. 13 si/sau Formularul 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 6 si Formularul nr. 4.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.Certificate/documente edificatoare care probeaza /confirma indeplinirea cerintelor de calificare si anume - Certificat/e emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de management de mediu, respectiv ISO 14001 sau echivalente, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoanele juridice straine vor prezenta documentele care confirma indeplinirea cerintei in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Punctaj financiar maxim 80 puncte
2.
Durata de executie a lucrarilor
20%
Descriere: Punctajul tehnic maxim 20 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006. Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementele care vor face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul (fara TVA) ?i durata de executie a lucrarilor.continuare la sectiunea VI: informatii suplimentare
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8211
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.08.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.08.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.08.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Iasi, B-dul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Iasi, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: daReprezentanti imputerniciti ai ofertantilor, observatori UCVAP, dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZAREDurata de realizare a lucrarilor este de maximum 8 luni calendaristice de la data inscrisa in ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor. Durata de garantie a lucrarilor executate este de minim 24 de luni din momentul incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.IV.2.1 Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: modalitatea de departajare va fi pretul si daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.IV.2.2 Intra in licitatia electronica invers proportional factorul de evaluare pre?ul ofertei ?i durata de executie a lucrarilor. La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirementNotificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari in sistem?.Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament.Se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaCNSCC in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN IASI ? Directia Achizitii Publice-Serviciul Achizitii Publice si Contracte
Adresa postala: Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Tel. +40 232235100, Email: [email protected], Fax: +40 232214425, Adresa internet (URL): www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.07.2013 09:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer