Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari: Modernizare DJ 175, km 30+900 31+090 si km 32+625 35+900, Benea Moldova Sulita, judetul Suceava


Anunt de participare numarul 50541/22.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: DANA IROAIE, Tel.0230-210148 int.149, Email: [email protected], Fax: 0230-222.839;0230-551.735
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari: Modernizare DJ 175, km 30+900 31+090 si km 32+625 35+900, Benea Moldova Sulita, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 175, km 30+900 31+090 si km 32+625 35+900, Benea Moldova Sulita, judetul Suceava.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari: Modernizare DJ 175, km 30+900 31+090 si km 32+625 35+900, Benea Moldova Sulita, judetul Suceava.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 544, 423.69RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in suma de 25000 lei RON. Garantia de buna executie egala cu 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul PHARE CBC Romania Ucraina 2005, bugetul propriu si alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare.Asocierea se va legaliza la un notar public numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratii privind eligibilitatea;
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OGU nr. 34/2006;
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
4. Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice eliberat de MinisterulFinantelor Publice, in original sau copie legalizata;
5. Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de primaria locala, in original sau copie legalizata;
6. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original sau copie legalizata;
7. Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, in original sau copie legalizata;
8. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pentru persoane juridice /fizice straine, in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilantul contabil la 31 decembrie 2004;
2. Bilantul contabil la 31 decembrie 2005;
3. Bilantul contabil la 31 decembrie2006;
4. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani va fi de minim 7.600.000 lei (2.048.241, 15 euro).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor lucrari finalizate in ultimii 5 ani;2. Se vor anexa copii dupa contractele de executie si procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor cat si recomandari din partea beneficiarilor vizate de Inspectoratul de Stat in Constructii.
3.Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.4.Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate studii superioare - drumuri si poduri (minim 1), numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului;5.CV ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini - cheie in indeplinirea contractului. Se vor anexa copii dupa diplome.
6. Asigurarea cu responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul drumurilor si podurilor;
7.Descrierea sistemului calitatii aplicat pe lucrare;
8. ISO 9001/2001 pentru managementul calitatii in constructii sau echivalent;
9. ISO 14001/2004 pentru managementul de mediu in constructii sau echivalent;
10. OHSAS 18001/2004 pentru managementul de securitate si sanatate in munca sau echivalent;
11. Declaratie privind respectarea si implementarea la executia lucrarilor reglementarile nationale de mediu si standardele UE in domeniu;
12.Atestare A.P.D.P.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin 3 (trei) contracte pentru lucrari similare de aceeasi natura si complexitate cu lucrarea licitata. NU SE ACCEPTA DRUMURI PIETRUITE.2.Ofertantii vor face dovada asigurarii cu utilaje specifice pentru executarea lucrarilor de imbracaminti din beton de ciment (statie de betoane, utilaje specifice de asternut si vibrat betonul, mijloace de transport etc.), inclusiv laborator autorizat pentru intocmirea retetelor de fabricatie si verificarea rezultatelor obtinute.3.Ofertantii vor face dovada accesului la produse de balastiera dintr-o exploatare autorizata (cu toate avizele si autorizatiile prevazute de legislatie, valabile la data depunerii ofertei).4.Asigurarea cu personal de specialitate studii superioare - drumuri si poduri (minim 1), numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului.5.Detinerea unui laborator de incercari de grad II autorizat; se accepta si contract de inchiriere/colaborare pentru laborator de incercari de grad II autorizat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.805 din 06 februarie 2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.05.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.05.2008 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.05.2008 09:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 36, sala Ion Irimescu.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si cate un reprezentant imputernicit din partea ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Sector 3, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Suceava, Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscala
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.(+4) 0230 214 948, Email: [email protected], Fax: (+4) 0230 214 874
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul de licitatii publice si contracte, camera 319 din Consiliul Judetean Suceava.
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel.(+4) 0230 210 148, Email: [email protected], Fax: (+4) 0330 401.044
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2008 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer