Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru MODERNIZAREA DJ 291 B, Lozna Dersca Mihaileni, km 7+900 20+750


Anunt de participare numarul 74161/26.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL BOTOSANI
Adresa postala: Piata Revolutiei nr.1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Luminita Voda coordonator proiect; Camelia Cojocaru sef serviciu achizitii; Corina Prodan responsabil achizitii, Tel.0231/514712, int.5125; 4111; 4141, In atentia: Luminita Voda, Email: [email protected];[email protected]; [email protected], Fax: 0231/514715, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru MODERNIZAREA DJ 291 B, Lozna Dersca Mihaileni, km 7+900 20+750
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: LOCALITATILE LOZNA, DERSCA, MIHAILENI, Judetul Botosani, Regiunea Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Terasamente:
- Se vor face corecturi ale traseului in plan prin largirea amprizei pana la atingerea dimensiunilor necesare;
- Se vor executa recalibrarea santurilor de scurgere prin sapaturi manuale si mecanice executate la sablon in sectiune trapezoidala;
- se vor finisa taluzele;
- Pentru colectarea si evacuarea apelor de infiltratie dinspre versanti, se vor amplasa drenurile longitudinale cu functionare gravitationala sub santuri betonate.
- Se va executa un strat de geotextil netesut PP, cu rol de drenare, separare, filtrare si anticontaminator.Structura rutiera:
-4 cm beton asfaltic cu pietris concasat BAPC16 in strat de uzura
-5 cm beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC25 in strat de legatura;
-5 cm anrobat bituminos AB1 in strat de baza;
-18 cm agregate naturale stabilizate cu ciment in strat superior de fundatie;
-35 cm in strat inferior de fundatie + completari profile.Santuri:
Se vor executa santuri trapezoidale din pamant, rigole neprotejate si santuri din beton de ciment. Lungimea totala a santurilor este de 24.860 ml din care santuri betonate 19.060 ml.Podete:
Se vor executa un numar de 14 podete tubulare transversale cu diametru D= 800 mm si 1000 mm si 48 de podete laterale cuD= 600 mm.Drumurile laterale:
Drumurile laterale care se intersecteaza cu drumul judetean se vor balasta pe o lungime de 50 m cu un strat de balast de 30 cm iar suplimentar in localitati drumurile laterale vor fi asfaltate pe o portiune de 10 m cu un strat de legatura BADPC25 5 cm si strat de uzura BAPC16 4 cm.Intrari la proprietati:
Cele 318 buc. Podetele existente trebuie demolate si inlocuite cu podete casetate asigurand accesele la proprietati si mai sunt necesare inca 133 buc.podete noi la intrarile neamenajate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de modernizare DJ 291 B, Lozna Dersca Mihaileni, km 7+900 20+750
Valoarea estimata fara TVA: 30, 291, 714RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare=300.000 lei;garantia de buna executie este de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
1.Programul Operational Regional 2007-20132. Buget de stat3.Fonduri Proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Contractul de executie a lucrarilor se va semna si desfasura in totalitate, cu respectarea Ordinului MEF/MT/MDLPLnr. 915/465/415 din 25 martie 2008 pentru aprobarea conditiilor contractuale generale si speciale la incheierea contractelor de lucrari
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea, -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, -Declaratii privind calitatea de participant, -Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (bugetul de stat si bugetul local), Cazier judiciar /certificat echivalent-pentru persoane juridice straine, -Certificat de inregistrare, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilanturile contabile intocmite pentru anii 2005, 2006 si 2007, vizate si inregistrate la organele fiscale competente, insotite de anexele la acesta, balantele de verificare aferente raportul auditorilor financiari si contabili autorizati sau de cenzorii societatii, dupa caz, din care sa rezulte conformitatea, sub toate aspectele semnificative, a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
-Balanta de verificare contabila la data de 31.12.2008.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 (trei) ani in domeniul de activitate aferent contractului: 30.000.000, 00 lei .Document emis de banca, prin care se confirma accesul la facilitatile de credit in suma de 4.500.000 lei, -Lichiditatea efectiva (imediata) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 100% - pentru anul financiar 2008, -Solvabilitatea patrimoniala trebuie sa fie mai mare sau egala cu 30% - pentru anul financiar 2008
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Informatii privind dotarile specifice, -Informatii privind subcontractanti / asociatii, -Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari in ultimii 5 ani, -Fisa de informatii privind experienta similara -CEL PUTIN UN CONTRACT SIMILAR, cu un proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor, documente doveditoare din care sa reiasa valoarea lucrarilor executate, termen de executie si principalele tipuri de lucrari si o recomandare cu viza ISC, -Standarde de asigurarea calitatii, de protectia mediului si de protectia muncii,
- Istoricul litigiilor pe ultimii 5 ani,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Contract incheiat si finalizat in ultimii 5 ani mai mare de 7.000.000 LEI, - ISO 9001 sau echivalent, - ISO 14001 sau echivalent, - ISO 18001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3139/20.03.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.05.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.05.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2009 12:00
Locul: Consiliul Judetean Botosani, cam. 420
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai firmelor participante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Avand in vedere faptul ca atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice(fisierele nu pot fi comprimate prin arhivare sub 5MB, capacitate permisa pentru atasare pe SEAP), in conformitate cu OUG nr.19/2009 art.40 alin(2), in situatia in care atasarea documentatiei de atribuire in SEAP nu este posibila din motive tehnice, autoritatea contractanta are obligatia de a pune la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens sau, dupa caz, caruia i s-a transmis o invitatie de participare a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hartie ori pe suport magnetic.Documentatia de atribuire se ridica gratuit de la sediul Consiliului Judetean Botosani, Piata Revolutiei nr.1-3, cam.411, 414.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice Bucuresti
Adresa postala: Str.Stravopoleus nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic, Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1-3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Tel.0231514712, Email: [email protected], Fax: 0231515020, Adresa internet (URL): www.cjbotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.03.2009 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer