Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru proiectul ?Acumulari nepermanente pe raurile Bahluiet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos?.


Anunt de participare numarul 148189/27.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: B-dul Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Anca Mihaescu, Tel. +40 214089612, In atentia: Gheorghe Tuluc, Email: [email protected], Fax: +40 213117163, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru proiectul ?Acumulari nepermanente pe raurile Bahluiet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Loc. Targu Frumos, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de lucrari pentru proiectul ?Acumulari nepermanente pe raurile Bahluiet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos?.Scopul principalal contractului il constituierealizarea acumularilor propuse pentru atenuarea undelor de viitura pe raurile Bahluet si Probota pentru aparare impotriva inundatiilor si a obiectivelor social ? economice din orasul Targu Frumos si din satul Dadesti.
Lucrarile constau in realizarea a doua baraje din materiale locale (materiale argiloase excavate din zona), unul pe raul Bahluet si unul pe raul Probota, si a unui dig de pamant pentru protectia satului Costesti.Procentul aferent cheltuielilor diverse si neprevazute astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul General este de 5% - 2484917.7545 lei iar valoarea aferenta se adauga la valoarea estimata.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246400-7-Lucrari de prevenire a inundatiilor (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari propuse in prezentul contract: Acumulari nepermanente noi (2 bucati) cu o capacitate de 2, 2 mil. mc si 0, 8 mil. mc; Diguri noi in lungime de 1, 78 km; Recalibrare albie pe o lungime de 0, 67 km; Stabilizare albiei minore cu gabioane pe o lungime de 0, 15 km.
Caracteristicile geometrice ale lucrarilor pe obiecte sunt detaliate in Caietul de Sarcini ? Volumul 3 ? Cerintele Beneficiarului si in plansele din Volumul 5 - Desene:
a) Obiect 1 - Acumulare nepermanenta pe raul Bahluietintre localitatile Costesti si Dadesti
Corp baraj pe Bahluiet: Inaltimea maxima (in albia minora) - 12.5m; Lungimea - 500m; Panta amonte - 1:2.5; Panta aval - 1:2.5; Latime la coronament - 5m; Latime ampriza - 67.5m; Cota coronament - 133.1 mdMN; Lungimea deversorului - 20m; Cota prag deversor - 131.6 mdMN.b). Obiect 2 - Acumulare nepermanenta pe raul Probota amonte de localitatea Dadesti
Corp baraj pe Probota: Inaltimea maxima (in albia minora) - 10.5m; Lungimea - 750m; Panta amonte - 1:2.5; Panta aval - 1:2.5; Latime la coronament - 5m; Latime ampriza - 56.5m; Cota coronament - 141.7 mdMN; Lungimea deversorului - 30m;Sectiunea golirii de fund - ?800; Cota deversor - 140.0 mdMN; Cota ax golire de fund - 126, 00 mdMN
c). Obiect 3 - Lucrari Conexe
Dig contur Costesti:
Inaltimea medie ? 2 m; Lungimea - 500m; Panta taluz amonte - 1:2; Panta taluz aval - 1:2; Latime la coronament - 3m; Latime ampriza ? 11 m; Cota coronament - 133.1 mdMNReabilitare drum comunal:
Drumul are o sectiune trapezoidala cu dimensiunile: baza 11m, panta rambleului 1:1, 5, latimea drumului 8m, inaltimea umpluturii 1m.
Protectie retea electrica din zona cuvetei
Pentru protectia stalpilor electrici situati in cuveta lacului de pe raul Bahluietse propun lucrari de asigurare a stabilitatii acestora prin marirea masivelor de ancorare la stalpi. Pentru marirea stabilitatii stalpului se propune marirea masivelor de ancoraj ale stalpilor. Astfel se va realiza latirea masivului cu 1, 5-2m pe fiecare latura si suprainaltarea acestuia cu 1m.
Valoarea estimata a contractului: 49.698.355, 09 lei fara TVA respectiv 11.176.709, 1912 euro; 1 EURO = 4.4466 lei. Cursul valutar BNR licitat in data de 30.08.2013. Aceasta valoare estimata are doua componente, si anume: C+M in valoare de 46556815.46 lei fara TVA si Proiectare si asistenta tehnica in valoare de 3141539.63 lei fara TVA.
Se solicita proiectarea si executarea lucrarilor necesare realizarii obiectivului de investitii ?Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu Frumos?, specificate in Caietul de sarcini ? Volumul 3 - Cerintele Beneficiarului.
Valoarea estimata fara TVA: 49, 698, 355.09RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare 993967lei.Per de valabilitate a garantiei de participare este 120 de zile de la data limita de primire a ofertelor.GP se constituie in conf cu art 86 din HG925/2006si cu art. 18 din H.G. nr. 1660/2006, cu mod si compl ult.Forma de constituire a GP care va fi acceptata: 1.Virament bancar sau Instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o soc de asigurari; sau2. OP in contul AC RO56TREZ7005005XXX000223, deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti, beneficiar Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, CIF 16335444 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana cel tarziu la data limita stabilita pentru depunerea ofertelorNota: In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari-Fnr.17 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.GP se va completa si se va depune in original la adresa mentionata la punctul I.1 si in SEAP.GP emisa in alta lb decat romana va fi prezentata in original si in SEAP, insotita de traducerea autorizata si legalizata in lb romana.In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca GP se va const in alta valuta, val acesteia se va determ prin echivalenta leu/alta valuta, la cursul anuntat de B.N.R. in data publicarii anuntului/invitatiei de participare in SEAP.GP se va restitui in conf cu art. 88 din HG925/2006.In cazul in care oferta nu este insotita de doc ce face dovada constituirii GP oferta respectiva va fi respinsa, conf art. 33 alin. (3) lit. b) din HG 925/2006, cu mod si compl ult. AC are dreptul de a retine GP in conf cu art 87 din HG925/2006.In cazul depunerii unei contestatii, daca CNSC respinge pe fond contestatia depusa, autoritatea contractanta va retine din GP in conf cu art 278^1 lit. b) din OUG 34/2006, suma de 11836.98lei. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului (fara T.V.A.). Garantia de buna executie se constituie in conformitate cu art. 89, alin. (2), si in oricare din formele prevazute la art. 90 alin. (1)-(3) din HG 925/2006. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 92 alin. (4) din H.G. 925/2006.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertantul care solicita reducerea conform art. 16 alin. (2) din Legea privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare va prezenta, anexat Formularului pentru garantie (Formularul nr. 20), declaratia conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004, din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FC: POSMediu2007-2013-Axa Prioritara 5 ? Implementarea infrastructurii adecvate pentru prevenirea riscurilor naturale in zonele cu cele mai inalte riscuri? DMI ? Protectia impotriva inundatiilor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura, se va completa Formularul nr. 1.2. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, in baza Ordinului nr. 314/12.10.2010, emis de ANRMAP se va completa Formularul nr. 2.3.Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare- se va completa Formularul nr. 3.
4.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioarese va completa Formularul nr. 4.
5. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
6. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Documentele/Certificatele se vor prezenta in original sau in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? de catre ofertantul declarat ca?tigator.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate a fi indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri de plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. In masura in care, procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situa?iei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) pentru dovedirea eligibilitatii. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Documentele vor fi prezentate in original sau copie semnata ?conform cu originalul?, la care se va alatura traducerea autorizata a acestora in limba romana si legalizata, de catre ofertantul declarat ca?tigator.
7. Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum sunt: MMSC:
Ministru - Rovana PLUMB, Secretar General - Marius NICA, Secretar General Adjunct ? Dragos Ionut BANESCU, Director- Speran?a Georgeta MUNTEANU, Director ? Loredana HRISTODORESCU, Director ? Carmen Florentina ?INTA, ?ef serviciu ? Sebastian TANASE, Consilier Superior - Gheorghe TULUC, Consilier Superior ? Cristina Elena Dumitrescu.
A.N.A.R.: Director General - Vasile PINTILIE, Director General Adjunct - Ovidiu GABOR, Director General Adjunct - Ioan OPREAN, Director Departament Planuri de Management - Elena TUCHIU, Director Departament Dezvoltare Investitii - Cristina PERSINARU, Director Departament economic? financiar - Florin COJOCARU, Sef Serviciu juridic ? contencios - Catalin CALUIAN, Manager proiect - Vasile OFIMIAS, Manager UMP - Laurentiu CAZAN.A.B.A. Prut ? Barlad: Cre?u Corneliu? Director, Be?leaga Gabriel ? Director Tehnic, Dutu Dorin ? Director Tehnic, Mustea?a Gabi - Director Tehnic, Mustea?a Olga ? Director Economic, Blidaru Tudor Viorel - Manager UIP, Pavel Mihaela DeMirela? Consilier juridic, Condurat Mihaela ? Economist, Popoiu Loredana Andreea- Inginer - Responsabil Achizi?ii Publice.
?Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006?? Formularul nr. 5 va fi prezentata, dupa caz, si de catre subcontractantul nominalizat in oferta.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta Formularul nr.3, Formularul nr. 4 si Formularul nr.5.
In cazul tertului sustinator se vor prezenta: Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioareFormularul nr.3, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioareFormularul nr. 4 si ?Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?- Formularul nr.5.Autoritatea Contractanta pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire va efectua toate demersurile necesare pentru a evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale in conformitatecu prevederile art. 66-70 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Nota:
a. In Romania, data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Astfel, pentru ofertele a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 01 - 25 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor aferente penultimei luni dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor, respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii dinainte de luna depunerii ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor).Pentru ofertele care a caror data de depunere este cuprinsa in perioada 26 - 31 a lunii, certificatul trebuie sa ateste achitarea datoriilor pentru ultima luna dinaintea lunii stabilite pentru depunerea ofertelor (luna anterioara celei stabilite pentru depunerea ofertelor), respectiv pentru acele obligatii care au avut scadenta legala de plata pana pe data de 25 a lunii stabilite pentru depunerea ofertelor.
b. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante, cu exceptia celor de tipul esalonarilor sau compensarilor conf. art. 9 alin. (1) din Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP, neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
c. Dovada indeplinirii obliga?iilor de plata a taxelor ?i impozitelor se va face la nivelul societa?ii/companiei. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de aprezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru ultimul an fiscal inchieat ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana. - Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, se depune fie in original, fie in copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa rezulte adresa actuala, si caobiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis deONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.Pentru persoane fizice sau juridice straine pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, operatorul economic va prezenta: - Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.- Certificat constatator (sau document echivalent) din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in domeniul de activitate al ofertantului, respectiv in codul CAEN sau echivalent (aferent tarii din care provine).Documentele trebuie sa fie sa fie reale ?i valabile la data limita de depunere a ofertelor., prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente.
In cazul de fa?aobiectul contractului include mai multe tipuri de activitati (de exemplu: proiectare si executie lucrari), iar daca un membru/membri participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei, este suficient ca obiectul de activitate al acestuia/acestora sa fie relevant pentru partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota: 1. In cazul in care operatorul economic, clasat pe primul loc, in urma evaluarii, a depus certificatul constatator in copie conform cu originalul, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestuia, inainte de incheierea contractului de achizitie publica, depunerea documentului in original sau copie legalizata.
2. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
3. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul altei persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel pu?in egala cu suma de 99000000 lei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formularul nr. 6In cazul depunerii unei oferte comune, cerinta minima poate fi indeplinita de oricare dintre asociati sau prin cumularea resurselor detinute de toti asociatii.Valoarea in euro se va determina pe baza cursului mediu leu/euro comunicat de BNR pentru anii prezentati.Pentru demonstrarea situatiei economice si financiare se vor prezenta bilanturile contabile/extrasele de bilant/rapoartele de audit/rapoartele cenzorilor din ultimii 3 ani financiari incheiati (se vor calcula de la data limita de depunere a ofertelor in urma). Se vor prezenta documentele solicitate, vizate si inregistrate la organele in drept (copii lizibile cu mentiunea ?conform cu originalul?).In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Nota: Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat euro se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati, respectiv: pentru anul 2012 ? 1 EUR = 4, 4560 lei, 1 USD = 3, 4682 lei, pentru anul 2011 ? 1 EUR = 4, 2379 lei, 1 USD = 3, 0486 lei, pentru anul 2010:1 Eur = 4, 2099 lei, 1 USD = 3, 1779 lei,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrariexecutate in ultimii 5 ani*, inso?ita de certificari de buna execu?ie pentru cele mai importante lucrari, respectiv pentru lucrarile cu care se demonstreaza experienta similara.*) ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se vor lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada. Prin formularea ?lucrari executate si duse la bun sfarsit? se intelege: - lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces- verbal de receptie partiala, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
?Lista lucrarilor executatein ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca a executatla nivelul cel pu?in unui contract, maxim 3 contracte de lucrari similare (punere in siguranta baraje/ regularizari si recalibrari de albie/ consolidari si aparari de mal/ diguri) a carorvaloare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a componentei de lucrari aferenta prezentului contract, respectiv suma de 46556815.46 leifara TVA, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
Declaratie privind lista principalelor servicii similareprestate in ultimii 3 ani (ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai serviciile prestate in aceasta perioada.
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare la nivelul a cel pu?in unui contract maxim 3 contracte similare (proiectare constructii hidrotehnice precum punere in siguranta baraje/ regularizari si recalibrari de albie/ consolidari si aparari de mal/ diguri), a carorvaloare/valoare cumulata a fost de minim valoarea estimata a componentei de servicii aferenta prezentului contract, respectiv suma de 3141539.63 lei fara TVA, inso?ita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Demonstrarea experientei similare - Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi prestat/dus la bun sfarsit servicii similare.Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor.
Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, conf. art. 188 alin (3) lit. d) din OUG 34/2006.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, conf. art. 188 alin.(2) lit. d) si (3) lit. c) din OUG 34/2006.
Pentru executie:
- 1 Sef de santier
CERINTE: a)licentiat al facultatii de constructii in domeniul hidrotehnic
b) cel pu?in 5 ani experienta generala in domeniul studiilor
c) cel pu?in 3 ani experienta specifica in domeniulconstructiilor hidrotehnice.
-2 ingineri
CERINTE:
a) licentiat al facultatii de constructii in domeniul hidrotehnicb) cel putin 3 ani experienta specifica in contracte de lucrari hidrotehnice.
1 Responsabil tehnic cu executia
CERINTE:
a) atestat MLPAT sau echivalent conform Ordinului 777/2003 pentru domeniul V ? Constructii si amenajari hidrotehnice valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor
- 1 Responsabil cu verificarea calitatii (CQ), CERINTE
a) cel pu?in 5 ani experienta generala in domeniul studiilor;
b) cel pu?in 3 ani experienta specifica in asigurarea calitatii, dovedita prin document/e relevant/e.Pentru proiectare:
Ofertantul (individual sau asociere) trebuie sa aiba o echipa de proiectare formata din cel putin 3 ingineri proiectanti (dintre care un coordonator echipa proiectare si 2 ingineri proiectanti), astfel incat sa poata gestiona activitatile specifice de proiectare, descrise in Caietul de sarcini si cel putin 1 topometrist, autorizat ANCPI/OCPI sau echivalent.
- 1 Coordonator echipa de proiectare,
CERINTE
a) absolvent de studii superioare cu diploma de licen?a ;
b) cel pu?in 5 ani de experien?a profesionala generalac) participarea in cel putin un proiect similar- 2 ingineri proiectanti
CERINTE
a) studii superioare finalizate cu diploma de licenta in constructii hidrotehnice;
b) cel putin 5 ani de experienta profesionala generala;
c) participarea in cel putin un proiect in calitate de inginer proiectant constructii hidrotehnice.- 1 topometrist, autorizat ANCPI/OCPI sau echivalent, a carui autorizare sa fie valabila la data limita stabilita pentru depunerea ofertelorPentru coordonator si ingineri se vor prezenta in mod obligatoriu:
- CV-uri si declaratii de disponibilitate (in original sau in copie) ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului;
- copii ale documentelor de absolvire si/sau specializare/atestare/autorizare obtinute mentionate in CV;
- pentru dovedirea experientei solicitate, se vor prezenta documente suport: copie de pe fisa de post, recomandare, copie de pe contractul de munca, copia contractului de colaborare/prestari servicii, copie de pe Revisal etcPentru expertii cheie care sunt angajati ai ofertantului se va prezenta contractul individual de muncain copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Pentru expertii cheie care nu sunt angajati ai ofertantului se va prezenta contractul de colaborare, in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
In cazul depunerii unei oferte comune, cerintele minime se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
Informatii referitoare la asigurarea cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, conf. art. 188 alin. (3) lit. f) din OUG 34/2006.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Se solicita prezentarea partilor din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca si datele de recunoastere ale acestuia/acestora. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere conf art. 69^1 din OUG 34/2006
Certificat ISO 9001 sau echivalent pentru Sistemul de Management al Calitatii, inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii Hidrotehnice
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Certificat ISO 14001 sau echivalent, inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii Hidrotehnice
In cazul unei asocieri, aceasta conditie trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul nr. 7Se vor completa formularele:
- Formularul nr. 9a)
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documente relevante in conformitate cu art. 188 alin. (3) , lit. a) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Formularul nr. 8Se va completa formularul:
- Formularul nr.9b)
Nota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota: 2 Declaratia privind Capacitatea Tehnicava fi completata in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnicava fi semnata si stampilata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3 Pentru demonstrarea indeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documente relevante in conformitate cu art. 188 alin. (2) , lit. a) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Formularul nr.10-Formularul nr. 11Nota:
In cazul asocierii men?ionam ca cerintele vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota:
Pentru persoanele carora li se solicita atestare MLPAT, condi?ia dovedirii experien?ei solicitate nu se va face pe baza de CV.-Formularul nr. 12-Formularul nr. 13Nota: In cazul asocierii men?ionam ca cerintele vor fi indeplinite individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.Nota: Pentru persoanele carora li se solicita atestare MLPAT, ANCPI sau echivalent, condi?ia dovedirii experien?ei solicitate nu se va face pe baza de CV.Formularul nr.14Formularul nr. 15- Formularul nr. 5Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Nu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.Se va prezenta certificatul a carei valabilitate se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.Nu se accepta adeverinte din care rezulta ca operatorul economic este in curs de certificare. Se accepta un document, emis de organismul de certificare, in care se precizeaza ca operatorul economic a finalizat auditul de certificare, urmand sa primeasca in curand certificarea propriu-zisa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR
20%
20
Descriere: PERIOADA DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.01.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara 5 ? Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc ? Domeniul major de interventii ? Protectia impotriva inundatiilor
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Autoritatea contractanta recomanda vizitarea amplasamentului in scopul evaluarii si pregatirii unei oferte fundamentata tehnic si conforma cu datele reale din teren. Daca este cazul, ofertantii pot semnala eventualele neconcordante dintre documentatia tehnica pusa la dispozitie si situatia din teren.Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Pentru ca autoritatea contractanta sa asigure garantarea protejarii acelor informatii pe care ofertantul le precizeaza ca fiind confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, ofertantul va indica care din elementele care compun oferta sunt considerate confidentiale.IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pt criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia de participare si de garantia de buna executie. Societatile ofertante care se incadreaza in categoria IMM conf Legii nr. 346/2004 vor prezenta o declaratie conform Anexei 1 din actul normativ mentionat anterior.Sustinerea tehnica si/sau financiara: in conformitate cu art. 186 si art.190 din OUG 34/2006, ofertantul isi poate demonstra situatia economica si/sau financiara si situatia tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert. In acest sens se va prezenta un angajament ferm, prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Persoanele care asigura sustinerea tehnica si/sau financiara, vor completa Formularul nr. 3 (prev. art. 180), Formularul nr. 4 (pt art. 181 lit a, c^1, d) si Formularul nr. 5. Modelul de formular de angajament ferm se regaseste in fisierul ?Formulare? anexat la prezenta.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare ?pretul ofertei? caruia i-a fost alocat ponderea cea mai mare. Daca din nou punctajele sunt egale atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea printr-o noua propunere financiara pe care o vor depune in SEAP. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare, respectiv de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Mediului ?i Schimbarilor Climatice
Adresa postala: Bulevardul Liberta?ii nr. 12, sector 5, Localitatea: Bucure?ti, Cod postal: 040129, Romania, Tel. +40 214089612, Email: [email protected], Fax: +40 213117163, Adresa internet (URL): www.mmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 19:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer