Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului Muzeul de Istorie, in cadrul proiectului ?O cladire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III" judetul Suceava.


Anunt de participare numarul 145561/06.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr.36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Punct(e) de contact: Consiliul Judetean Suceava, Tel. +40 230210148/ 150, In atentia: Adrian Gradinaru, Email: [email protected], Fax: +40 230222839, Adresa internet (URL): www.cjsuceava.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului Muzeul de Istorie, in cadrul proiectului ?O cladire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III" judetul Suceava.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare Nr. 33, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este executarea lucrarilor pentru reabilitarea si modernizarea obiectivului Muzeul de Istorie, in cadrul proiectului ?O cladire de patrimoniu - Muzeu pentru mileniul III" judetul Suceava. Valoarea estimata totala a contractului este de 26779490 lei fara TVA, din care: C+M = 22843150 lei fara TVA; Cheltuieli diverse si neprevazute (17.24%) = 3936340 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212314-0 - Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele din caietul de sarcini.Pretul, fara TVA, inclus in propunerea financiara nu va depasi valoarea estimata comunicata prin anuntul de participare, deoarece nu exista posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.
Valoarea estimata fara TVA: 26, 779, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 456863 lei. Cursul de referinta leu/alta valuta este cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua de 25 iulie 2013.Perioada de valabilitate a garantiei: 180 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia se constituie prin virament bancar in contul RO32TREZ5915006XXX000185, deschis la Trezoreria municipiului Suceava, cod fiscal 4244512 sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (Formular 2) ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate solicitata. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. In cazul unei contestatii respinsa ca nefondata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare suma de 9844.32 lei, in conformitate cu prevederile art. 278^1 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art. 90 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; -prin retineri succesive, in conditiile prevazute de art. 90 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 alin.(4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% prin Programul Operational Regional 2007-2013; 13% de la Bugetul de stat; 2% de la Bugetul local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;Operatorul economic sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 180 din OUG 34/2006.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si dupa caz sustinatorii ofertantilor vor prezenta urmatoarele: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 - Formular nr. 1A din Documentatia de atribuire - Sectiunea II ? Formulare;
- Cazier judiciar;
- Cazier fiscal.Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier) operatorul economic/fiecare membru al asocierii va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria respundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Cerinta nr. 2Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Tertul sustinator trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.181 litera a), c1) si d) din OUG 34/2006, modificata si completata ulterior .Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 ? Formular nr. 2A din Documentatia de atribuire - Sectiunea II- FormulareCerinta nr. 3
Operatorul economic/fiecare membru dintr-un grup de operatori economici trebuie sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale. Ofertantul nu trebuie sa aiba datorii in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Operatorul economic/fiecare membru din asociere va prezenta urmatoarele: Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul / operatorii economici isi are / au sediul sau echivalent, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, prezentat in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?.Cerinta nr.4
Declaratii privind calitatea de participant la procedura;Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul (operator economic, lider, asociat) trebuie sa completeze Formular nr. 9A - Declaratie privind calitatea de participant la procedura din Documentatia de atribuire - Sectiunea II ? Formulare.Cerinta nr.5Evitarea conflictului de intereseOfertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Subcontractantul nu va prezenta decat declaratia privind neincadrarea in prevederile articolului 69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Completarea, semnarea si prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare(Formularul 18A din sectiunea II- Formulare).Prezentarea Extrasului din Registrul actionarilor/asociatilor certificat de administratorul societatii, pentru societatile pe actiuni.Persoanele cu functie de decizie in cadrul Consiliului Judetean Suceava, in sensul prevederilor art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele: NECHIFOR CATALIN-IOAN-Presedinte-Consiliul Judetean;RADULESCU ALEXANDRU-Vicepresedinte-Consiliul Judetean;NITA ILIE- Vicepresedinte-Consiliul Judetean;LOGHIN LACRAMIOARA-Administrator public;PASCU CONSTANTIN-Secretarul judetului;FLORISTEAN RODICA-Sef serviciu;GEMANARI LILIANA-Sef birou;COMANESCU LENUTA?LACRAMIOARA-Sef serviciu;MANDIUC RODICA- Sef seviciu;DUGAN GABRIELA-Sef seviciu;BURGHEAUA DANUT- Sef birou; BOLIACU SILVIA-Sef birou; TANASA PETRU- Sef seviciu; BELDIMAN MIHAELA-ELENA- Sef seviciu;PASNICIUC FELICIA-DINA-Sef seviciu;NISTOR ATANASA-Sef birou; VARVAROI FLORIN-GELU-Sef birou;IGNATESCU GHEORGHE-Sef seviciu; IROAIE DANA- Sef seviciu;ZAHARIUC ELENA-Sef seviciu;MACSIM IRINA-Sef seviciu; SILOCHE GABRIEL- Sef seviciu, ANDRIU TUDOR-GEORGE- Arhitect sef; RAIA VOICU- Sef seviciu; IMBRIA MIHAELA-NARCISA-Consilier superior;STANCIU CRISTINEL-DUCU-Consilier superior;BRADATAN LILIANA-CARMEN-Consilier superior;ROSCA IOANA-auditor;GRADINARU ADRIAN-Consilier juridic superior;RISCA GABI DANIELA-Consilier superior;SERBAN IOAN-Consilier juridic superior; GRECEANU ROBERT-Consilier superior, FLUTUR LILIEANA -Consilier superior, CIOBANIUC ADRIAN-consilier principal.
Consilieri judeteni: ABUTNARITEI IOAN, AGOUTIN CARMEN-CONSTANTINA, ARGANISCIUC OVIDIU-STEFAN, ARTENE MIHAI, BARBU SORINA, BADELINTA IOAN, BELDIMAN TIBERIU-GEORGE, BOLIACU CONSTANTIN, BONCHES BOGDAN-PAUL, BOSANCU NICULAI, CRETEANU MIHAI, CUCIUREAN CRISTIAN, CULIPEI LAURA-CATALINA, DASCALU IOAN-DAN, GHISOVAN GHEORGHE, GROZAVU MIHAI, IACOB GHEORGHE, ILIE VASILE, IORDACHE VIRGINEL, IRIMIE CRISTIAN-ANTON, ISOPESCU GRIGORE-SORIN, NICHITEAN VASILE-BRINDUSEL, NITA MARIN-GHEORGHE, PENTIUC RADU-DUMITRU, PITICARI IOAN, PLACINTA TUDOR, TATAR NISTOR, TEODOROVICI CRISTINA, PLATEC CEZAR-NICOLAE, ROTARU RAUL, VOLOSENIUC MIHAI-SORIN, SLEVOACA DORU GAVRIL, PROBOTEANU CONSTANTIN.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele susmentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta.In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69?1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit Ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui Ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.Cerinta nr.6Certificarea participarii la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Completarea, semnarea si prezentarea Declaratiei ?Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta? (Formularul 17A din Sectiunea II ? Formulare);Nota: Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana. Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romane : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica; Sa dovedeasca ca este autorizat sa efectueze activitati corespunzatoare obiectului contractului.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Persoane juridice romane trebuie sa prezinte Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: nume complet, sediul, starea societatii, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate al respectivului operator economic, mentiuni referitoare la insolventa, in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?Conform cu originalul?. Ofertantul care a uzat de cea de a treia posibilitate de prezentare a documentului si in urma evaluarii s-a clasat pe primul loc, va prezenta, oricum inaintea transmiterii comunicarii, certificatul constatator in original sau in copie legalizata la solicitarea autoritatii contractante. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.Persoanele fizice trebuie sa prezinte Autorizatie de functionare/altele echivalente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul?.Persoane juridice/fizice straine : Sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Document care dovedeste forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, din care sa reiasa informatii privind sediul, stare societate, persoane imputernicite, administrator, obiectul de activitate, mentiuni referitoare la insolventa.Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Informatii privind cifra de afaceri. Media cifrei de afaceri globala a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii impreuna) pe ultimii trei ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 22843150 lei. Valorile vor fi exprimate in LEI, folosind pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EURO comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Central Europeana, (www.ecb.int). In cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare), valoarea pentru media cifrei de afaceri se considera indeplinita daca este in cuantum de 50% din valoarea solicitata. In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari si a documentelor emise de banci sau alte institutii financiare, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta. Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1. Se va completa - Formularul 3A - Informatii generale din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare; 2. Se vor prezenta orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare. De exemplu: Bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2010, 2011, 2012, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul trebuie sa prezinte lista principalelor lucrari executate in ultimii cinci ani. In cazul unei asocieri, liderul asocierii va prezenta un tabel centralizator cuprinzand experienta tuturor membrilor asocierii.
Cerinta nr.2
Experienta similara: Ofertantul, operator economic sau membrii asocierii impreuna a executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, minim un contract de lucrari avand ca obiect reabilitare si modernizare de monument istoric sau un numar de maxim de 3 contracte de lucrari avand ca obiect reabilitare si modernizare de monument istoric, cu o valoare totala cumulata de minim 22843000 lei fara TVA. Formularul 5A va fi insotit de documente doveditoare din care sa rezulte indeplinirea tuturor elementelor solicitate ca si cerinta minima obligatorie (beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate, durata contractului, valoarea contractului): certificari de buna executie/procese-verbale de receptie/documente constatatoare sau recomandari din partea beneficiarilor, toate acestea prezentate in copie certificata ?conform cu originalul?, purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al operatorului economic care a realizat experienta similara solicitata. Nota: i. Ofertantul va prezenta documente din care sa rezulte valoarea lucrarilor executate; ii. In situatia in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant se va prezenta contractul de subcontractare din care sa reiasa partea de contract pe care a executat-o, precum si valoarea aferenta acesteia; iii. In cazul in care contractul contine clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul va prezenta paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, numarul zilelor de lucru, pretul contractului precum si pagina finala cu semnaturi; Recomandarile / contractele / procesele verbale de receptie aferente lucrarilor executate in afara Romaniei se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada. Va fi detaliata contributia proprie a ofertantului in executarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Demonstrarea lucrarilor executate si duse la bun sfarsit se va realiza printr-una din urmatoarele variante (conform art.14 din Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011): (1) lucrari receptionate partial, insotite de proces-verbal de receptie partiala; (2) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; (3) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. (4) sau documente similare pentru investitii executate in afara tarii. Pentru valorile exprimate in euro, se vor folosi pentru conversie ratele medii anuale de schimb LEI/EUR comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul executiei lucrarilor prezentate ca experienta similara. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.europa.eu) pentru anul executiei lucrarilor prezentate ca experienta similara.
Cerinta nr.3
Operatorul economic trebuie sa prezinte informatii referitoare la modul de organizare si personal, astfel:
i)Formularul 6A ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere privind efectivele medii ale personalului angajat si de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani.
ii)Lista personalului responsabil ? ?expertii principali? (Anexa la formularul 6A) care va fi angajat in cadrul contractului. Aceasta trebuie sa contina nominalizari pentru urmatorii experti principali (cheie): a) Manager proiect cu studii superioare si experienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un contract de reabilitare si modernizare a unui monument istoric. Se vor atasa CV, diploma de studii si documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: -Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta solicitata.
b)Sef santier cu studii de inginerie, specializarea CCIA si eperienta profesionala dovedita prin participarea la cel putin un contract de reabilitare si modernizare a unui monument istoric. Se vor atasa CV, diploma de studii si documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: -Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta solicitata.
c)Responsabil tehnic cu executia (RTE) cu atestat MLPTL pentru domeniul I. Se vor atasa Certificat de atestare tehnico-profesionala insotit de legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertelor, conform legii nr. 10/1995.
d)Responsabil(i) atestat(i) de Ministerul Culturii si Patrimoniului National, avand exigenta de specialist si calitatea de executant lucrari in specializarile: 1-restaurare arhitectura; 4-inginerie-consolidare si/sau restaurare structuri istorice; 5-inginerie instalatii. Cerinta poate fi indeplinita de una sau mai multe persoane in mod cumulativ. Se vor atasa CV, diploma de studii si documente care atesta specializarea.
e) Personal autorizat ISCIR pentru montarea, punerea in functiune, repararea si intretinerea instalatiilor de ardere, a instalatiilor de automatizare pentru cazane si instalatii de automatizare pentru centrale termice. Se vor prezenta documente in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertei, care atesta autorizarea personalului.
f)Personal atestat ANRE tip B pentru executia lucrarilor la instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale la tensiuni de 0, 4kV. Se vor prezenta documente in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertei, care atesta autorizarea personalului.
g) Personal autorizat ISCIR pentru instalarea, montarea, repararea cazanelor de apa calda cu putere maxima de 5000 kW. Se vor prezenta documente in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertei, care atesta autorizarea personalului.
h)Personal autorizat ISCIR pentru instalarea, montarea si repararea ascensoarelor.Se vor prezenta documente in termen de valabilitate la data limita pentru depunerea ofertei, care atesta autorizarea personalului.
NOTA: Personalul care nu este angajat al ofertantului va prezenta o declaratie de disponibilitate pentru intreaga durata de derulare a contractului de lucrari.
Cerinta nr.4
Ofertantul va prezenta o lista a principalelor utilaje, instalatii, echipamente tehnice pe care le va utiliza pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. Lista va mentiona si forma de detinere (Formular 15A). In cazul unei asocieri se vor lua in considerare dotarile si echipamentele tehnice a tuturor ofertantilor parteneri asociati.Cerinta nr.5
Ofertantul trebuie sa detina sau sa faca dovada ca in cazul in care va fi desemnat castigator, la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor va dispune de urmatoarele:
a) 2 buc.-Macara turn cu brat orizontal de 50 metri.
b)Laborator gradul II pentru constructii, autorizat conform Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructi, aprobat prin HG nr 808/2005.
Cerinta nr. 1 Standard de Asigurare a Calitatii Operatorul economic trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu Standardul de Asigurare a Calitatii ? ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), de catre un organism independent, acreditat in domeniu, conform cu legislatia comunitara sau cu standardele europene sau internationale privind certificarea. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Se admit operatori economici in curs de certificare, in situatia in care raportul de audit este finalizat, iar din acesta reiese explicit ca se poate acorda certificarea operatorului economic.
Cerinta nr. 2 Standard de protectie a mediului Operatorul economic trebuie sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului in conformitate cu cerintele ISO 14001 sau echivalent. Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana si legalizata la notariat. Se admit operatori economici in curs de certificare, in situatia in care raportul de audit este finalizat, iar din acesta reiese explicit ca se poate acorda certificarea operatorului economic.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul 4A ? Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii cinci ani, impreuna cu Anexa la Formularul 4A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare.Se va completa Fisa de informatii privind experienta similara - Formularul 5A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, pentru contractele ce se doresc a fi prezentate drept experienta similara.Se vor completa: -Formularul 6A din documentatia de atribuire -Sectiunea II - Formulare ? Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere privind efectivele medii ale personalului angajat si de conducere din cadrul organizatiei ofertantului in ultimii 3 ani. -Lista personalului responsabil ? Anexa la formularul 6A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, care va fi angajat in cadrul contractului. - Declaratie de disponibilitate pentru fiecare expert de mai sus conform Formularului 8A din documentatia de atribuire - Sectiunea II - Formulare, in original.a) CV, diploma de studii si documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: -Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta solicitata.b) CV, diploma de studii si documente relevante care sa ateste indeplinirea cerintelor: -Copii ale certificatelor emise de angajatori sau referinte care sa probeze experienta solicitata.c) Atestat emis de MLPTL.d) Atestat emis de MCPN. Documente care atesta calitatea de executant de lucrari in specializarile solicitate.e) Autorizatiile emise de ISCIR.f) Atestat emis de ANRE.g) Autorizatiile emise de ISCIR.h) Autorizatiile emise de ISCIR.Formular 15A.a) Dupa caz: documente care atesta forma de detinere (proprietate, leasing, inchiriere, alte forme).b) Documente care atesta accesul la serviciile unui laborator de gradul II pentru constructii (documente de proprietate, contract sau antecontract de servicii).Se vor prezenta documente emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sau avizul pentru certificarea sistemului de management al calitatii pentru firmele ofertante, respectiv ISO 9001 sau echivalent (standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului), in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator prezentului contract, in copie certificata ?conform cu originalul?.Se vor prezenta Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, in domeniul de activitate al ofertantului corespunzator prezentului contract, in copie certificata ?conform cu originalul? sau dupa caz, avizul pentru certificarea sistemului de management al mediului emis de organisme nationale sau internationale acreditate.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13253
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.09.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.09.2013 08:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
180zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.09.2013 11:00
Locul: Consiliul Judetean Suceava, municipiul Suceava, strada Stefan cel Mare nr. 36, judetul Suceava.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii/imputernicitii ofertantilor, reprezentantii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniu major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret si sunt situate pe primul loc al clasamentului intocmit dupa verificarea si evaluarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prezentarea unei noi propuneri financiare, in plic inchis la sediul autoritatii contractante.Solicitarea se va relua pana la atribuirea contractului. Raspunsurile la solicitarile autoritatii contractante se supun prevederilor art. 79 alin.(1) teza intai din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate in SEAP atasat anuntului de participare, la "Documentatie si clarificari" la adresa de internet www.e-licitatie.ro. Pentru vizitarea amplasamentului lucrarii, operatorii economici vor informa autoritatea contractanta in scris, in atentia domnului Adrian Gradinaru, prin fax la nr. +40 230222839 sau prin e-mail la adresa: [email protected], cu cel putin o zi lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizita.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal, conform art. 256^2 alin.(1) lit. (b) si alin.(2) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Suceava - Serviciul achizitii publice si contracte.
Adresa postala: Strada Stefan cel Mare nr 36, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720026, Romania, Tel. +40 230210148, Fax: +40 230222839
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.08.2013 15:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer