Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru statie de amestec si preparare solutie poliacrilamida (polimeri) si furnizare solutie poliacrilamida (inclusiv operare si mentenanta)


Anunt de participare (utilitati) numarul 148082/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Punct(e) de contact: Andreas Barnreiter, Tel. +40 734993402, Email: [email protected], Fax: +40 212647072, Adresa internet (URL): www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala pe Actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Contract de lucrari pentru statie de amestec si preparare solutie poliacrilamida (polimeri) si furnizare solutie poliacrilamida (inclusiv operare si mentenanta)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul contractului este de a asigura accesul OMV Petrom la resursele necesare pentru lucrari de constructii, incluzand verificarea / revizuirea detaliilor de proiectare / inginerie, achizitionarea, fabricarea / ansamblarea, instalarea, punerea in functiune si operarea unei statii de amestec si preparare solutie poliacrilamida (polimeri) cu o durata de 6 luni si furnizarea solutiei poliacrilamida si operarea pentru o perioada de 2 ani dupa punerea in functiune, inclusiv piese de schimb si consumabile.
Valoarea estimata a contractului care urmeaza a fi atribuit (de 8.000.000, 00 EURO) include si cheltuieli diverse si neprevazute de aproximativ 5% in valoare de 400.000, 00 EURO. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul sa atribuie eventuale lucrari similare in valoare de aproximativ 32.000.000, 00 EURO in urmatorii 10 ani de la atribuirea prezentului contract.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45250000-4 - Lucrari de constructii de uzine, de exploatari miniere si de uzine de fabricatie si de constructii pentru industria petrolului si a gazului (Rev.2)
24542000-5-Polimeri acrilici primari (Rev.2)
71323000-8-Servicii de proiectare tehnica pentru procese si productie industriale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O statie de amestec si preparare solutie poliacrilamida (polimeri) si solutie poliacrilamida (polimeri) pentru amplasamentul OMV Petrom din Videle.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit ca urmare a prezentei proceduri care cuprinde si valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute (pe baza careia se vor evalua ofertele) si valoarea maxima a intervalului reprezinta valoarea estimata incluzand eventuale lucrari similare ce pot fi atribuite in urmatorii 10 ani de la atribuirea prezentului contract.
Valoarea estimata fara TVA: intre 8, 000, 000 si 40, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Conf. art.252 lit.k din OUG34/2006. Descriere detaliata in Sectiunea VI.3. Alte Informatii.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantultrebuie sa prezinte o garantie de participare la prezenta procedura in valoare de 152.000 EURO.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in favoarea autoritatii contractante, in conditiile legii, de o societate bancara/de asigurari conf. art. 86 din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare si va fi valabila 93 zile de la data limita pt depunerea Ofertelor.Garantia de participare la licitatie prezentata de o asociere trebuie sa defineasca ca Ofertant toti partenerii asocierii si sa-i enumere in urmatorul mod: ?asocierea ce consta din ...................., ????......., si?????.....?.Garantia de participare la licitatie trebuie sa fie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada indicata.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Orice solicitare de prelungire a valabilitatii Ofertei va necesita de asemenea si prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare la licitatie.Orice Oferta care nu este insotita de garantia de participare la licitatie in original va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Garantia de participare va fi returnata Ofertantului selectat de catre Autoritatea Contractanta conform art. 88 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cursul de schimb ce urmeaza a fi utilizat pentru stabilirea valorii garantiei de participare este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei (www.bnro.ro), in ziua publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie pentru contract reprezinta 10% din valoarea contractului, exclusiv TVA. Garantia de buna executie in cadrul contractului se constituie conform art. 89 alin. (2) din HG 925 / 2006 si in formele mentionate la art. 90 alin. (1) din HG 925/2006, cu modif. si compl. ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale OMV Petrom SA.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Ofertantii trebuie sa prezinte Formularul de Oferta, informatii generale despre organizatia lor, precum si informatii cu privire la elementele constitutive ale Ofertantului in cazul in care Ofertantul este o asociere, conform formularelor prezentate in Sectiunea D. Formulare pentru prezentarea Ofertei. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.Cerinta nr. 1Ofertantii trebuie sa demonstreze situatia lor personala.Pentru a-si demonstra situatia personala, Ofertantul trebuie sa prezinte:
i. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
ii. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
iii. Cazier judiciar al operatorului economic (in tarile unde este aplicabil) sau alt document echivalent.
iv. Cazier fiscal al operatorului economic (in tarile unde este aplicabil) sau alt document echivalent.Declaratiile trebuie semnate de reprezentantul autorizat al operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este stabilit.
Documentele specificate mai sus se vor prezenta conform formularelor prezentate in Sectiunea D. Formulare pentru prezentarea Ofertei.In cazul unei asocieri, se vor prezenta aceste documente pentru fiecare din membrii asocierii.Situatiile prevazute de articolul 180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare:
Un operator economic va fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care acesta a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva, in ultimii 5 ani pentru:
(i). participare la o organizatie criminala,
(ii). coruptie,
(iii). frauda,
(iv). spalare de bani.Situatiile prevazute de articolul 181 din OUG 34/2006, aprobata cumodificarile si completarile ulterioare:
Un operator economic poate fi exclus de la participarea la aceasta procedura in cazul in care:
(i). Acesta este declarat in stare de faliment;
(ii). nu si-a indeplinit obligatiile privind plata impozitelor si a contributiilor aferente, precum si obligatiile referitoare la plata contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat, si a contributiilor sale de asigurari sociale la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale ale este stabilit tara in care;
(iii). a fost condamnat, in ultimii 3 ani de catre un (res judicata) hotarare judecatoreasca irevocabila, pentru un act in contradictie cu normele acceptate ale eticii profesionale, sau pentru abateri profesionale
(iv). in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului, care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
(v). prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul de a demonstra indeplinirea cerintelor minime de calificareCerinta nr. 2Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69 indice 1 din OUG 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Notiunea de ?conflict de interese?in cadrul acestei proceduri se interpreteaza dupa cum urmeaza: orice companie sau expert care participa la procesul de pregatire a Documentatiei de atribuire si care a furnizat informatii ce au stat la baza intocmirii Caietului de sarcini si a celorlalte sectiuni ale Documentatiei de atribuire, nu poate participa la procedura, cu exceptia cazului in care poate dovedi Autoritatii Contractante ca implicarea in etapele anterioare nu constituie concurenta neloiala.In mod similar:
a) nici o persoana privata sau persoana juridica, care participa direct la evaluarea Ofertelor nu poate participa la aceasta procedura in calitate de Candidat, Ofertant, Ofertant Asociat, Subcontractant sau Tert sustinator.
b) Ofertantul/Candidatul/Ofertantul Asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari sau asociati persoane care sunt sot/sotie ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale (astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante nu poate fi admis cu Oferta in procedura.Persoanele cu functie de decizie in legatura cu aceasta procedura de atribuire sunt:
1. Mariana Gheorghe - Director General Executiv, Presedinte al Directoratului, 2. Andreas Peter Matje - Director Financiar, Membru al Directoratului
3. Gabriel Selischi- Membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie
4. Neil Anthony Morgan - Membru al Directoratului responsabil cu activitatea de Rafinare si Marketing
5. Cristian Secosan - Membru al Directoratului responsabil cu cu activitatea de Gaze si Energie
6. Alina Gabriela Popa - Director Departament FinanciarPersoaneleresponsabile cu aprobarea, semnarea documentelor prezentei proceduri de atribuire sunt:
1. Johann Lechner -Director Departament Dezvoltare Programe Gaze
2. Thomas Repolust ? Director Departament Achizitii Proiecte si InginerieDemonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare pentru prezentareaOfertei.In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.
In cazul in care vor exista subcontractanti, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare subcontractant.In cazul in care vor exista terti sustinatori, declaratia privind conflictul de interese va fi prezentata de fiecare tert sustinator.Cerinta nr. 3Ofertantii trebuie sa certifice faptul ca participarea la prezenta procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la procesul de licitatie cu oferta independenta.Ofertantul trebuie sa prezinte declaratia "Certificat de participare la licitatie cu Oferta independenta" conform formularului care se regaseste in Sectiunea D. Formulare pentru prezentarea ofertei. In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare din membrii asocierii.Aceasta declaratie trebuie semnata de reprezentantul/reprezentantii legal(i) ai operatorului economic, asa cum este acest reprezentant identificat in documentele prezentate pentru a dovedi capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, in conformitate cu prevederile legale din tara in care Ofertantul este stabilit. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Cerinta nr. 1: Demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale prin forma de inregistrare precum si prin obiectul de activitate.Ofertantii vor prezenta documentele solicitate in limba engleza sau traduse din limba emitenta in limba engleza.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o va executa..Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) Ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
i. Certificat constatator in copie legalizata, original sau copie lizibila dupa original (?in conformitate cu originalul?), emis de Oficiul Registrului Comertului (sau alta institutie echivalenta in tara de origine a operatorului economic). Din certificatul Oficiului Registrului Comertului trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul unei asocieri, fiecare dintre parteneri trebuie sa prezinte acest document.
Pe durata perioadei de evaluare a ofertelor, Autoritatea contractanta poate solicita prezentarea, de catre Ofertanti, a certificatului constatator in original/copie legalizata, pentru conformitate.
ii. ii. Atestat pentru competente tehnice ale operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, emis de ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei) in conformitate cu Ordinul Presedintelui ANRE nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, valabil la data limita de depunere a Ofertelor, sau declaratiepe proprie raspundere privind declansarea procesului de atestare / reatestare a operatorului economic, pentru urmatoarele categorii de lucrari: ? Atestat de tip B - proiectare si executare de instalatii electrice exterioare / interioare pentru incinte / constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV;? Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): Cerinta nr. 1i. Media cifrei de afaceri globala in ultimii trei (3) ani financiari ? minim 15.000.000, 00 EURO. In cazul in care cifra de afaceri este prezentata in bilant sau in declaratia financiara in alta moneda decat EURO, Ofertantii trebuie sa prezinte echivalentul in EURO.Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int.Daca un grup de Operatori economici depune o Oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Daca pentru orice motiv, documentele mentionate mai sus nu sunt in limba engleza, Ofertantii vor prezenta traduceri autorizate in limba engleaza ale acestora.
Cerinta nr. 2Acces la resurse financiare
i. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces neconditionat la resurse financiare de minim 500.000, 00 EURO pentru o perioada de minim 3 luni, incepand cu data atribuirii contractului, estimata a fi februarie 2014.
Pentru Autoritatea Contractanta si pentru prezenta procedura ?acces neconditionat la resurse financiare? se refera la solicitarea de confirmare a abilitatii Ofertantului de a avea acces la resurse financiare negrevate sau acces la linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare care se dovedesc a fi suficiente pentru a realiza fluxul de numerar pentru o perioada de cel putin 3 luni ale contractului incepand de la data estimata pentru atribuirea contractului (Februarie 2014) si si estimate de Autoritatea Contractanta in cuantumul sumelor mentionate mai sus.
Modalitatea de indeplinire
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara, Ofertantul (operator economic sau asociere) va prezenta urmatoarele documente:
(i). Extras din bilanturile contabile / rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani financiari, din care sa reiasa cifra de afaceri, contul de profit si pierdere sau Raportul auditorilor pentru situatiile financiare aferente ultimilor 3 ani financiari;
(ii). Declaratie privind cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari (conform Sectiunea D. Formulare pentru prezentareaOfertei;Daca, din motive obiective, Operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor mentionate.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita Ofertantilor prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate nu sunt relevante.
In cazul in care Ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la asociere in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM (Intreprinderi mici si mijlocii).
Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri va prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor (intreprinderi mici si mijlocii).
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, (terta parte) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele economice si financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul derularii contractului.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa asigure/garanteze Autoritatii Contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.
Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante de catre Ofertant ca urmare a nerespectarii obligatiilor si autoritatea contractanta poate actiona direct impotriva sustinatorului.Persoana care asigura sustinerea economica si financiara trebuie sa isi demonstreze situatia personala prin prezentarea: (i). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii). Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detalia
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz):
Cerinta nr. 1
Prezentarea oricaror documente suport pentru o lista referitoare la lucrari similare realizate de ofertant in ultimii 5 ani pana la termenul limita de depunere a ofertelor (care sa includa cel putin activitati de proiectare si executie lucrari mecanice, lucrari electrice si instrumentatie, inginerie de proces, conducte / lucrari de conducte, pornire ?i punerea in functiune)si caredemonstreaza atingerea/indeplinirea cel putin a specificatiilor deperformanta ale statiei de amestecsi preparare solutie poliacrilamida care se doreste a fi realizata ca urmare a atribuirii si finalizarii prezentului contract, continand valori, perioade, beneficiari si persoana de contact din partea beneficiarului lucrarilor prezentate, indiferent daca beneficiarii sunt autoritati publice sau clienti privati.Valoarea/valoarea cumulata a principalelor lucrari similare executatepana la termenul limita de primire a Ofertelor in baza a unul sau maxim 3 contracte trebuie sa fie de cel putin 5.000.000, 00 EURO si va fi demonstrata prin prezentarea de documente / certificari(sau alte documente echivalente) emise sau contrasemnate de beneficiaricare acopera proiectarea si realizarea unei statiide amestec si preparare solutie poliacrilamida pentru industria petrolului si gazelor.
Informatiile furnizate trebuie sa demonstreze ca lucrarile au fost executate sau sunt in curs de executie la data depunerii Ofertelor In cazul in care documente/certificare/etc.prezentate se refera la lucrari care sunt in curs de executie, Ofertantul trebuie sa dovedeasca cel putin acceptarea partiala a lucrarilor cu precizarea fazei exacte de executie a acestora.
Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a contacta persoana de contact nominalizata pentru a verifica informatiile furnizate de Ofertant.
Informatiile trebuie furnizate in asa maniera incat sa permita luarea unei decizii clare cu privire la disponibilitatea cerintelor minime solicitate.
Dovada executarii lucrarilor se va face prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de beneficiarii acestor lucrari (autoritate publica sau client privat). In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea de a obtine certificate / confirmari de la beneficiar/etc. dovada lucrarilor executate se va face printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru valorile exprimate in alte monede decat EURO, se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana: http: //www.ecb.int. si anume rata de schimb medie anuala aferenta anului in care s-a semnat contractul.Cerinta nr. 2
Prezentarea informatiilor referitoare la partea din contract pe care Ofertantulare intentia sa o subcontracteze (daca este cazul).Daca este cazul, Ofertantul trebuie sa prezinte o informatii cu privire la partea sau partile din Contract pe care Ofertantul intentioneaza sa le subcontracteze (inclusiv nominalizarea subcontractantilor), mentionand de asemenea, partea din scopul Contractului pe care acesti subcontractanti o vor realiza.Cerinta nr. 3
Ofertantul trebuie sa demonstreze accesul la personalul necesar (resurse umane) si disponibil, sau a caror angajament de participare a fost obtinut de catre Ofertant, pentru implementarea functiilor legate de siguranta, sanatate si mediu, precum si de asigurare a calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
(i)Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani calendaristici. Ofertantul trebuie sa prezinte detalii despre valoarea lucrarilor, tipul acestora, perioadele de executare si beneficiari, precum si documente care sa confirme ca lucrarile incluse in declaratie au fost executate sau sunt executate corespunzator
(ii)Fisa detaliata privind experienta similara
(iii)Documente/contracte/procese-verbale de receptie/certificate emise sau contrasemnate de beneficiarii lucrarilor similare din care sa rezulte tipul de lucrari executate, perioada in care s-au executat si modalitatea de executare.Daca un grup de operatori economici depune o Oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Capacitatea tehnica si profesionala a Ofertantului pentru indeplinirea contractului poate fi sustinuta si de o alta entitate, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Ofertant si entitatea respectiva.
In cazul in care Ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiazaprin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie Ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii Contractului.Angajamentul ferm prezentat de Ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care Contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii Contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor Contractuale prin implicarea sa directa.Prin semnarea angajamentului ferm, sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajament, autoritatea contractanta avand posibilitatea de actiune directa impotriva sustinatorului.
Sustinatorul trebuie sa demonstreze situatia sa personala prin prezentarea:
(i)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 180 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic;
(ii)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Situatiile prevazute la art. 181 sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a) Situatia personala a operatorului economic
(iii)Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sunt prezentate detaliat mai sus, in cadrul sectiunii III.2.1 a)Situatia personala a operatorului economic;
Pentru a-si demonstra capacitatea tehnica si profesionala, Ofertantul trebuie sa prezinte pentru aceasta cerinta, urmatoarele:
(i) Declara?ie privind partea de contract / par?i, care urmeaza sa fie realizate de catre subcontractan?i ?i specializarea acestora, asa cum este indicat in Sectiunea D. Formulare pentru prezentarea Ofertei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): Cerinta nr. 1
Ofertantul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare dintre membrii asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Cerinta nr. 2Ofertantul trebuie sa prezinte dovada asigurarii unui nivel corespunzator de protectie a mediului prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al mediului in conformitate SR EN ISO 14001:2005 sau echivalent. In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita de catre toti membrii asociatiei.
Modalitatea de indeplinire
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru demonstrarea acestei cerinte, trebuie prezentate urmatoarele documente:
(i). Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Ofertantului, emis de terta parte (daca este disponibil);
(ii). Manualul sistemului de management al calitatii in vigoare la data limita de depunere a Ofertelor sau ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de Octombrie 2012;In cazul in care Ofertantul nu detine documentele solicitate, atunci se accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de acesta (inclusiv dosarul de prezentare a sistemului de management al calitatii), daca prin aceste probe sau dovezi confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.Pentru a demonstra aceasta cerinta, se prezinta urmatoarele documente:
(i). Certificat pentru Sistemul de Management de Mediu al Ofertantului, emis de catre o terta parte (daca este disponibil)
(ii). Manualul sistemului de Management al mediului in vigoare la data depunerii Ofertelor sauultimul raport de audit, care nu trebuie sa fi fost eliberat inainte de Octombrie 2012.
In cazul in care Ofertantul nu are documentele solicitate, atunci alte evidente sau dovezi prezentate pot fi acceptate (inclusiv dosarul de prezentare pentru sistemul de management de mediu), in cazul in care astfel de dovezi confirma existenta unui nivelul corespunzator de management de mediu.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
FRD-TV2-001-01
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Engleza
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 13:00
Locul: Petrom City, Infinity Building, Str. Coralilor Nr. 22, Sector 1, Bucharest, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comsiei de evaluare si reprezentantii autorizati/mandatati ai Ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
OMV Petrom isi rezerva dreptul de a contracta lucrari similare de la Contractantul caruia ii va fi atribuit contractul care rezulta din aceasta procedura. Lucrarile similare reprezinta repetarea lucrarilor contractate in contractul initial si anume construirea de statii de amestec si preparare solutie poliacrilamida (polimeri), cu caracteristici similare, in diferite locatii ale OMV Petrom.Perioada minima de mentinere a valabilitatii Ofertei: 90 zile calendaristice, incepand cu si incluzand, ziua calendaristica a deschiderii Ofertelor. Oferta valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa de catre Autoritatea Contractanta.Documentele emise de institutiile abilitate pot fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic trebuie sa contina, ca element distinct constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procedntului de diverse si neprevazute la propunerea financiara (fara diverse si neprevazute) depusa.In ipoteza in care vor exista mai multe oferte cu pret total egal, clasate pe locul I, in vederea departajarii in scopul semnarii contractului, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis.Orice documente referitoare la aceasta procedura trebuie redactate sau traduse in limba engleza. Aceste documente includ, fara a se limita, urmatoarele: corespondenta derulata intre Autoritatea Contractanta si potentialii Ofertanti, informatiile din documentatia de atribuire, solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire si raspunsurile la solicitarile de clarificari, propunerile tehnica si financiara, documentele tehnice atasate propunerii tehnice, documentele care insotesc Oferta, documentele emise de catre institutii/autoritati/organisme din tara in care Ofertantul este rezident.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV PETROM SA
Adresa postala: STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1 ("PETROM CITY") Directia Juridica, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013329, Romania, Tel. +40 372483368, Email: [email protected], Fax: +40 212069641, Adresa internet (URL): www.petrom.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.11.2013 08:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer