Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de lucrari pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA


Anunt de participare numarul 132388/28.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: Str preciziei, nr 3F, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011753, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Ursu, Tel. +40 0212306072, Email: [email protected], Fax: +40 0212306071, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: comert cu ridicata
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de lucrari pentru STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Regiunea Sud-Est, Zona libera Vraila, Perimetrul 1
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Realizarea unei investitii cuprinzand urmatoarele obiecte :
-cladire administrativa;
-cladire de utilitati;
-parc de rezervoare + statie pompare;
-cheu;
-estacada;
-statie pompare - captare apa din Dunare;
-compartimentari parc rezervoare;
-cale ferata;
-drumuri;
-cabina poarta;
-retele exterioare alimentare cu apa;
-retele exterioare canalizare;
-lucrari electrice in statia 100/20/6 KV;
-posturi de transformare;
-retele electrice LES 20 KV.Loturile supuse achizitiei :
Lotul 1 ? Lucrari de constructii ;Lotul 2 - Cale ferata ;
Lotul 3 ? Cheu, statie pompare - captare apa din Dunare ;
Lotul 4 - Drumuri ;
Lotul 5 - Instalatii electrice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Loturile supuse achizitiei :
Lotul 1 ? Lucrari de constructii ;Lotul 2 - Cale ferata ;
Lotul 3 ? Cheu, statie pompare - captare apa din Dunare ;
Lotul 4 - Drumuri ;
Lotul 5 - Instalatii electrice.
Valoarea estimata fara TVA: 33, 876, 683.54RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Garantia de participare: Lot1:376.527, 30;Lot2:95.338, 25;Lot3:167.663, 96;Lot4:20.507, 14;Lot5:17.497.-Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului/fiecare lot in parte fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-POR 2007-2013, Axa 4, DMI4.1" -Titlu proiect ?STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR LOGISTICS EURO DANUBE - BRAILA?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia privind situatia personala a operatorului economic, neincadrarea in situatiaprevazutala art. 180 din OUG nr. 34/2006;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
-Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de DGFP;
-Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local eliberat de catre directia de specialitate din cadrul Primariei in a carei raza teritoriala activeaza ofertantul.
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006;
-CERTIFICAT de participare la licitatie cu oferta independenta;
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului ;
-Cazier fiscal;
-Certificate, atestate, autorizatii emise de organele competente pentru executarea categoriilor de lucrari din lotul ofertat, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare:
Lotul 1 : Lucrari de constructii ? Autorizatii ISCIR
Lotul 2 : Cale ferata ? Autorizatii de la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - AFER.
Lotul 3 : Cheu, statie pompare - captare apa din Dunare ? Autorizatie emisa de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii pentru lucrari portuare.Lotul 4 : Drumuri ?nu este cazul
Lotul 5 : Instalatii electrice ? Autorizare ANRE
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Situatiile financiare la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010, vizate si inregistrate la organele competente (copie certificata ?conform cu originalul?
-Fisa de informatii generale - Formular nr. 3
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe fiecare din ultimii 3 ( trei) ani (2008, 2009, 2010) sa fie cel putin egala cu: Pentru Lotul I: 37.652.730, 34 leiPentru Lotul II: 9.533.825, 42 leiPentru Lotul III: 16.766.396, 34 leiPentru Lotul IV: 2.050.714, 22 leiPentru Lotul V: 1.749.700, 76 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista princip. lucrari executate in ultimii 5 ani-Formular nr.4;
-Dovada indeplinirii a cel putin un contract (pentru fiecare lot in parte): cel putin-contract de executie, PV de receptie partiala/finala, documente ce trebuie insotite de rec. a benef./clientului sau Doc.constatator prima/final;
- Capacitate profesionala:
-Cel putinun sef de santier cu vechimea studiilor de cel putin 5 ani(se prezinta CV si copia Diplomei de absolvire a unei Facultati de constructii civile);experienta specifica in domeniul obiectului contractului de cel putin 3 ani;
-Cel putin un inginer de constructii civile, RTE, atestat MLPAT(se prezinta CV si copia Legitimatiei RTE, valab.la data limita de depunere a ofertelor);
-Cel putin un Responsabil cu calitatea lucrarilor si a materialelor (RCQ) in domeniul constructiilor civile, (se prezinta CV si copia Certif. si decizia interna de numire in domeniul ce face obiectul contractului);
Se prezinta:
a)Decl.cuprinzand inf.privind personalul de specialitate ? Formular nr. 5b)CV(fiecare pagina a CV va fi semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al Operatorului economic)?Formularul nr.6
c)Copii ale Diplomelor care atesta specializarea si Copii ale Legitimatiilor/Certif., care atesta competentele, certificate ?conform cu originalul?
-Sa aiba Dotare corespunzatoare: Se prezinta:
Decl.cu privire la utilaj., instalat.si echip.teh. de care dispune pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului (echiparea minima necesara se stabileste de catre executant pe baza experientei si a tehnologiilor propuse)?Formular nr.7
-Sa aiba Laborator atestat sau Contract cu un laborator atestat de gradul II?se prezinta Atestatul lab. propriu sau Contractul de servicii dintre operatorul economic si lab., precum si atestatul acestui laborator (in copie certificata ?conform cu originalul?) valabil la data limita de depunere a ofertelor.
-Inf.privind Subcontractantii?Formular nr.8;
-Inf.privind asociatii?Formular nr.9;
-Inf.privind ISO 9001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui;
-Inf.privind ISO 14001 pentru lucrari de constructii civile sau echivalentul lui;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Indeplinirea in ultimii 5 ani de catre ofertant sau de catre unul din asociati a cel putin un contract de executie lucraricu valoare finala de cel putin: Pentru lot 1 :18.826.365, 17 leiPentru lot 2 :4.766.912, 71 leiPentrulot 3 :8.383.198, 17 leiPentru lot 4 :1.025.357, 11 leiPentrulot 5 :874.850, 38 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen Garantie lucrare
5%
Descriere: Componenta tehnica
3.
Termen de executie
10%
Descriere: componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S210-341989 din 02.11.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.02.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.02.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.02.2012 11:00
Locul: SC MIZARA IMPEX SRL adresa Bucuresti, str.Preciziei, nr.3F, sectorul 6, Cod postal: 062202
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentatnii legali / imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 4 ?Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local? , Domeniul major de interventie 4.1 ?Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: -Ursu Constantin?Presedinte echipa de evaluare-Closca Valentin?membru echipa de evaluare-Panciu Elena-membru echipa de evaluare-Topor Marian-membru echipa de evaluare-Enciu Maranda?manager proiect-Iosef Sorin?manager proiect
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor organism cu activitate administrativ-jurisdictionala.
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridc din cadrul SC MIZARA IMPEX SRL
Adresa postala: str.Preciziei, nr.3F, sectorul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062202, Romania, Tel. +40 0746010025, Fax: +40 0212306071
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
23.12.2011 10:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer