Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - CONTRACT DE PRESTARI SERVICII CURATENIE


Anunt de participare numarul 140998/06.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: Directia Silvica Vaslui, Tel. +40 235361437, In atentia: ing. Idriceanu Catalin Ionel, Email: [email protected], Fax: +40 235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII CURATENIE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: DIRECTIA SILVICA VASLUI
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE CURATENIE LA SEDIUL D.S. VASLUI PRECUM SI LA SEDIILE OCOALELOR SILVICE DIN SUBORDINE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot. 1- Sediul O.s. Bacesti- 1616 ore; Lot. 2- Sediul O.s. Barlad- 1404 ore;Lot. 3- Sediul O.s. Brodoc-1616 ore;Lot. 4- Sediul O.s. Epureni- 1616 ore;Lot. 5- Sediul O.s. Husi- 1404 ore; Lot. 6- Sediul O.s. Vaslui+ Sediul D.S. Vaslui- 2040 ore;Lot. 7- Sediul Cabana Silvica Oprisita -O.S. Vaslui - 1404 ore
Valoarea estimata fara TVA: 64, 881RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de perticipare in cuantum total de 1296 lei din care pentru ofertare lot 1- 190 lei; lot 2- 163 lei;lot 3 - 190 lei; lot 4 - 190 lei; lot 5- 163 lei; lot 6- 237 lei ;lot 7 - 163 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 60 de zile de la data limita stabilita de depunere a ofertelor. Ofertantii care se gasesc in categoria IMM -urilor beneficiaza de reducere de 50 % din valoarea garantiei. Se poate constitui in una din urmatoarele modalitati: virament bancar sau instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se depune in original la sediul autoritatii contractante la data limita de depunere a ofertelor; depunere numerar; ordin de plata cu conditia confirmarii valabilitatii acestuia la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor In cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit (fara TVA).Ofertantii care se gasesc in categoria IMM -urilor beneficiaza de reducere de 50 % din valoarea garantiei.Se poate constitui cu respectarea prevederilor HG 1045/2011 si ale HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertant unic sau in asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formular - Informatii generale; Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale;Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 181 din OUG 34/2006; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la articolul 69^1 din OUG 34/2006; Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ing. Dumitru Popoiu- director; ec. Vasilica Sirbu -director economic; jr. Sorina Sandu- cons. juridic; ing. Paul Epure- comp. SSM, inc Ctalin Ionel Idriceanu-comp. achizitii.Certificat pentru depunere oferta independenta conform ordinului 314/2010.Certificatele trebuie sa prezinte situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele Certificat constatator eliberat de ORC in original sau copie lizibila conforma cu originalul, valabil la data stabilita pentru deschiderea ofertelor din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate furnizarea de servicii solicitate prin documentatia de atribuire. Persoanele juridice sau fizice straine vor respecta prevederile art. 182 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil depus; Informatii privind cifra medie de afaceri globala pe ultimuii trei ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare si prezentare formularLista principalelor prestari servicii similare realizate in ultimii 3 ani.Completare formulare experienta similara. Informatii privind subcontractantii.Completare si prezentare formular acord de asociere
Standarde de asigurare a calitatii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3441 din 16.05.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.01.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.01.2013 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.01.2013 11:00
Locul: Directia silvica Vaslui, str. Veteran Turcanu, nr.61, municipiu Vaslui, judetul Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantul sau persoana imputernicita a aofertantului cu delegatie semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista oferte admisibile castigatoare cu acelasi pret , clasate pe primul loc, se vor notifica ofertantii candidati care auu facut aceste oferte pentru a depune oferte noi in plic in termen de trei zile lucratoare de la data primirii comunicarii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de contestatar despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Vaslui- compartiment juridic
Adresa postala: Str. Veteran Turcanu, Nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Tel. +40 235361437, Email: [email protected], Fax: +40 235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.12.2012 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer