Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti


Anunt de participare numarul 71365/30.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spital Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300736, Romania, Punct(e) de contact: Tiberiu Balog, Tel.0356433114, Email: [email protected], Fax: 0356433114, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Spital Clinic Judetean de Urgenta Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 si Clinica de Ginecologie Bega Bv.Victor Babes nr.21 Timisoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90524400-0 - Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor spitalicesti 20.000 kg/lunaPrestatorul va livra ambalajele necesare colectarii deseurilor infectioase, intepatoare, periculoase, in cantitatile lunare mai jos mentionate (la inceputul lunii, o data toata cantitatea).
Cantitati necesare pe luna:
-Saci galbeni inscriptionatide 120 litri- 8000 buc.
-Cutii carton 20 litri infectioase- 4500 buc.
-Cutii colectoare intepatoare 2-5 litri - 2500 buc.
-Saci galbeni mici- 4500 buc.
-Cutii colectoare anatomo-patologice, chimice din polipropilena(cu capac ermetic) 60 litri 100 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 910, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posib prelung contr prin act adit 4 luni de la data expirarii duratei initiale
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 18200RonGarantia de buna executie a contractului in cuantum de 5% din valoarea lui, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au obligatia de a-si legaliza formal asocierea printr-un contract semnat de partile asociate, care fi prezentat autoritatii inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile articolului 181 din Ordonanta 3.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sau echivalent 4.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale sau echivalent 5.Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului valabil la data deschiderii ofertelor, actul constitutiv al societatii din care sa reiasa ca au ca obiect de activitate: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase precum si Transportul rutier de marfuri
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant contabilvizat si inregistrat la organele competente
2.Ultima balanta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Autorizatie sanitara emisa de ASP pentru mijloacele de transport care transporta deseuri medicale periculoase 2.Aviz sanitar pentru procesarea deseurilor medicale periculoase 3.Autorizatie de mediu emisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor pentru codurile CAEN: 9002-Colectarea li tratarea altor reziduuri si 6024 Transporturi rutiere de marfuri pentru ofertant si/sau subcontractant 4.Autorizare/acreditare/act echivalent pentru tehnologia/dotarea tehnica de procesare deseuri medicale periculoase, in conformitate cu legislatia nationala 5.O recomandare de la o unitate sanitara similara ca dimensiune si clasificare 6.Certificate care sa ateste respectarea standardelor de management al calitatii si protectiei mediului( ISO 9001 ; ISO 14001) 7.Certificat de atestare profesionala pentru soferul vehiculului care transporta deseuri periculoase 8.Prezentarea rutelor avizate de APM si ISU conf.. Ord.2/2004 pt. Aprobarea procedurii de reglementare si control al transportului de deseuri pe teritoriul Romaniei 9.Autorizatie de punere pe piata din partea Ministerului Sanatatii pentru ambalajele necesare colectarii deseurilor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.03.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.03.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.03.2009 10:00
Locul: Spital Clinic Judetean de Urgenta, Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca nr.10 , Timisoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentati ai firmelor participante, pe baza de imputernicire privind calitatea de participant la procedura
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor(CNSC)
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara
Adresa postala: Bv.Prof.Dr.Iosif Bulbuca, nr.10, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300736, Romania, Tel.0356/433114, Fax: 0356/433114
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2009 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer