Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Contract de prestari ?servicii de curatenie a birourilor si curatenie si igienizare a cabanelor?.


Anunt de participare numarul 149102/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Veteran Turcanu , nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Punct(e) de contact: IDRICEANU CATALIN-IONEL, Tel. +40 235361437, In atentia: DRICIANU CLAUDIU, Email: [email protected], Fax: +40 235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura si activitati conexe acesteia
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de prestari ?servicii de curatenie a birourilor si curatenie si igienizare a cabanelor?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de curatenie pentru cladiri si servicii de administrare a proprietatilor
Locul principal de prestare: Directia silvica Vaslui, str. Veteran Turcanu, nr.61, municipiul Vaslui, Judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?servicii de curatenie a birourilor si curatenie si igienizare a cabanelor?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90919200-4 - Servicii de curatare a birourilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- -lot 1 - servicii de curatenie a birourilor sediu OS Bacesti-11761 lei fara TVA
- lot 2 ? servicii de curatenie a birourilor sediu OS Barlad -10021 lei fara TVA
- lot 3 - servicii de curatenie a birourilor sediu OS Brodoc -11761 lei fara TVA
- lot 4 - servicii de curatenie a birourilor sediu OS Epureni -11761 lei fara TVA
- lot 5 ? servicii de curatenie a birourilor sediu OS Husi- 10021 lei fara TVA
- lot 6 - servicii de curatenie a birourilor sediu OS+DS Vaslui- 14561 lei fara TVA
- lot 7 ? servicii de curatenie si igienizare a cabaneiOprisita -10021 lei fara TVA
- lot 8 - servicii de curatenie si igienizare a cabanei Valea Teiului- 7281 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 87, 188RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
In cuantum total de1741 lei din care : pentru lot1-235 lei, lot2-200 lei, lot3-235 lei, lot4-235 lei, lot5-200 lei, lot6-291 lei, lot7-200 lei, lot8-145 lei, iar perioada de valabilitate este de 60 de zile de la data limita stabilita de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 84.85 si 86 din HG 925/2006 si ale art. 43^1 din OUG 34/2006 .Ofertantii din categoria IMM-urilor beneficiaza de reducere 50% din valoarea garantiei.Se poate constitui prin una din modalitatile: -virament bancar sau instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, iar dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, conformprev.art.86 alin.6 din HG 925/2006;
-depunere numerar la casieria autoritatii contractante ;
-ordin de plata, cu conditia confirmarii valabilitatii acestuia la data limita stabilita de depunere a ofertelorIn orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Echivalenta lei/ alta valuta se va face la cursul BNR existent la data publicarii anuntului de participare. In cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, fara TVA.Ofertantii din categoria IMM-urilor beneficiaza de reducere 50% din valoarea garantiei. Se constituie in conditiile respectarii prevederilor HG 1045/2011 . Se poate constitui conf. prev. art89 din HG 925/2006, prin una din modalitatile : -virament bancar sau instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se depune la sediul autoritatii contractante; depunere numerar la casieria autoritatii contractante; retinere din facturi partiale , conf. art.90 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii de productie
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completare formulare: --Informatii generale - Formular 3A-Declaratie privind eligibilitatea - Formular 5-Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 6-Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale-Certificat privind plata taxelor si impozitelor catre stat-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006 - Formular 7-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din OUG 34/2006-Formular 8-Certificat pentru depunerea de oferta independenta cf.ord.314/2010- Formular B2Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt :1. Idriceanu Catalin
2.Sirbu Vasilica3.Sandu Sorina4. Idricianu Claudiu5.Epure PaulCertificatele fiscale trebuie-ca din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006.Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. Certificat constatator emis de ORC in original, copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator.Persoanele juridice/fizice straine vor respecta prevederile art.182 din OUG 34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Bilantul contabil depus pentru anul 2012 -pentru cunoasterea, pe baza unui document oficial, a cifrei de afaceri. b.Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani. S-au solicitat cerintele minime : -cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani sa aiba valoarea pentru ofertare pe loturi de cel putin : lot1-23522 lei, lot2-20042 lei, lot3-23522 lei, lot4-23522 lei, lot5-20042 lei , lot6-29122 lei, lot7-20042 lei, lot8-14562 lei, .Pentru respectarea tratamentului egal, echivalenta lei/alta valuta, se va face la cursul mediu anual oficial comunicat de BNR respectiv : pentru anii 2013, 2012, 2011.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a. Bilantul contabil depus pentru anul 2012 -pentru cunoasterea, pe baza unui document oficial, a cifrei de afaceri. b.Informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani. S-au solicitat cerintele minime : -cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani sa aiba valoarea pentru ofertare pe loturi de cel putin : lot1-23522 lei, lot2-20042 lei, lot3-23522 lei, lot4-23522 lei, lot5-20042 lei , lot6-29122 lei, lot7-20042 lei, lot8-14562 lei, .Pentru respectarea tratamentului egal, echivalenta lei/alta valuta, se va face la cursul mediu anual oficial comunicat de BNR respectiv : pentru anii 2013, 2012, 2011.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a.Experienta similara : Completare si prezentare formular ?Lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii 3 ani? . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor)servicii ce fac obiectul prezentei proceduri pe fiecare lot, in valoare de minim lot1-11761 lei, lot2-10021 lei, lot3-11761 lei, lot4-11761 lei, lot5-10021 lei , lot6-14561 lei, lot7-10021 lei, lot8-7281 lei, : Pentru respectarea tratamentului egal, echivalenta lei/alta valuta, se va face la cursul mediu anual oficial comunicat de BNR respectiv : pentru anii 2011, 2012, 2013.; Completare formular ?Experienta similara?. Nivelul experientei similare pe fiecare lot este stabilit conform prevederilor art. 9 din HG 925/2006 Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente(procese-verbale de receptie ? etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari. b. Informatii privind asocierea - Completare si prezentare formular ?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii
-prezentare certificat ISO 9001 sau echivalentevalabil la data limita stabilita de depunere a ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
.Experienta similara : Completare si prezentare formular ?Lista principalelor prestari de servicii similare realizate in ultimii 3 ani? . Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor)servicii ce fac obiectul prezentei proceduri pe fiecare lot, in valoare de minim lot1-11761 lei, lot2-10021 lei, lot3-11761 lei, lot4-11761 lei, lot5-10021 lei , lot6-14561 lei, lot7-10021 lei, lot8-7281 lei, : Pentru respectarea tratamentului egal, echivalenta lei/alta valuta, se va face la cursul mediu anual oficial comunicat de BNR respectiv : pentru anii 2011, 2012, 2013.: Completare formular ?Experienta similara?. Indeplinirea acestei cerinte va oferi autoritatii contractante o garantie ca ofertantii au mai indeplinit contracte similare, avand experienta necesara pentru a duce la indeplinire viitorul contract. Nivelul experientei similare pe fiecare lot este stabilit conform prevederilor art. 9 din HG 925/2006. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente(procese-verbale de receptie ? etc.) emise sau contrasemnate de beneficiari. b. Informatii privind asocierea - Completare si prezentare formular ?Acord de asociere? ? solicitat numai in cazul asocierii ? este necesar ca autoritatea contractanta sa cunoasca daca obligatiile contractuale vor fi indeplinite de catre un grup de operatori economici. Asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.-certificat ISO 9001 sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1009/21.01.2014
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.02.2014 08:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.02.2014 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 11:00
Locul: Directia Silvica Vaslui, str. Veteran Turcanu nr.61, Mun.Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati imputerniciti ai ofertantilor cu delegatie semnata si stampilata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe pprimul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii comunicarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul (termenele) de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 ind.2 al.1.1 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia silvica Vaslui- compartimentul juridic
Adresa postala: str. Veteran Turcanu, nr. 61, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730036, Romania, Tel. +40 0235361437, Email: [email protected], Fax: +40 0235361437, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.01.2014 16:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer